Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Mjölkudden-Gustavsviks gård

Vägar och kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, samtidigt som viss förtätning blir möjlig. Natur- och kulturvärden ska skyddas och en strandpromenad planeras. Projektområdet sträcker sig från strandområdet norr om Boo gård till Gustavsviks båtklubb. Även Bergholmen ingår i projektområdet.

Tina Edén

Tina Edén

Projektledare

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Nacka kommun har fått ett föreläggande om att inrätta VA-verksamhetsområde samt bygga ut vatten och avlopp i området. Föreläggandet har överklagats, eftersom kommunen bedömer att det behövs mer tid för att genomföra utbyggnaden. Läs mer om överklagandet här
  • Granskningen om planförslaget för Mjölkudden-Gustavsviks gård är genomfört. Inkomna synpunkter kommer nu att sammanställas och bemötas . Handlingarna från granskningen finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.
  • Under tiden 5:e november 2018 till och med 10:e december 2018 fanns planförslaget för Mjölkudden – Gustavsviks gård utställt för granskning.
  • Under granskningstiden fanns detaljplaneförslaget tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall i Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum under bibliotekens öppettider.

gatukostnadsutredning

Detaljplaneområdet berörs av två gatukostnadsutredningar, Gustavsvik och Mjölkudden-Galärvägen.

Kartan ovan visar vilka fastigheter som ingår i gatukostnadsutredning för Gustavsvik respektive Mjölkudden – Galärvägen. Båda gatukostnadsutredningarna har varit ute på samråd. De synpunkter som inkommit sammanställs nu.

Samrådsförslaget till gatukostnadsutredning för Gustavsvik finns att ladda ner på www.nacka.se/dalvagen

samrådsförslaget till gatukostnadsutredning för Mjölkudden-Galärvägen finns att ladda ner på www.nacka.se/galarvagen

Frågor om förslaget till gatukostnadsutredning ställs till Tina Edén: 08-718 94 88, tina.eden@nacka.se

Startskede

Projektet startade i april 2014, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i KSSU (kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott).

I ett tidigt skede hölls kvartersdialoger med fastighetsägare i området för att ta del av önskemål inför den framtida planeringen.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

Detaljplaneläggning

Mjölkudden - Gustavsviks gård är en av detaljplanerna inom Sydöstra Boo. Sydöstra Boo planerades som ett fritidshusområde. Allt fler har valt att bosätta sig permanent här vilket bland annat innebär att behovet av goda kommunikationer, infrastruktur och service ökar. Detaljplaneläggning pågår därför i fem olika områden varav Mjölkudden – Gustavsviks gård är ett.

Syftet med detaljplanen är att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, möjliggöra för kommunalt huvudmannaskapet för allmän plats och förbättra vägstandarden inom området. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse, tillåta viss förtätning och värna områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kultur- och naturmiljöer samt landskapsbild.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planen hanteras enligt reglerna om normalt planförfarande i plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015

I detaljplanen föreslås att kommunalt vatten och spillvatten ska byggas ut inom området samt att kommunen övertar huvudmannaskapet för allmän plats, det vill säga vägar, parker och naturområden.

Planförslaget möjliggör cirka 40 avstyckningar och cirka 30 nya bostäder i form av radhus och parhus vid Drabantvägen/Riddarstigen. I detaljplanen föreslås värdefulla byggnader skyddas.

Inom planområdet finns delar med värdefull natur i form av högvuxna tallar och ädellövträd samt bergshällar och öppna ängar. Planförslaget en varsam upprustning av naturen samtidigt som tillgängligheten ökar. Bland annat föreslås strandpromenaden längs Baggensfjärden förbättras avseende standard och orienterbarhet. En tillgänglighetsanpassad gångväg föreslås från parkeringsplatsen vid Mjölkudden ut till Ekudden. Delar av den öppna ängsmarken vid Mjölkudden föreslås utvecklas till en plats för lek och utevistelse.

Planförslaget möjliggör en varsam upprustning av vägarna. Vägarna föreslås platsanpassas och vägbredden görs så smal som möjligt utan att riskera tillgänglighet och säkerhet. I planförslaget klassificeras vägarna i området som uppsamlingsvägar och lokalvägar. Norrifrån går uppsamlingsstråket från Boo strandväg via Backebölsvägen och Baggensvägen till och med Drabantvägen. Galärvägen förlängs i sin nuvarande sträckning och kopplas samman med Drabantvägen och blir även den en uppsamlingsväg. Längs uppsamlingsvägarna föreslås trottoarer för att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och skapa säkra skolvägar. Lokalvägar behåller i stort sin nuvarande utformning men kompletteras med belysning för en mer trafiksäker miljö. Vidare rätas vissa korsningar upp och lutningen minskas i branta partier. En ny gång- och cykelväg föreslås mellan Lotsvägen och Baggensvägen i anslutning till Boobadet.

Gustavsviks gårdsmiljö och Bergholmen har pekats ut som områden av lokalt intresse för kulturmiljövården. Ön planeras inte att försörjas med kommunalt vatten och avlopp.

Planhandlingarna består av:

Plankarta blad 1 med planbestämmelser
Här regleras användningen av mark och vattenområde.

Plankarta blad 2 med planbestämmelse
Här redovisas områden och fastigheter med höga kulturvärden samt vad det höga kulturvärdet består i.

Planbeskrivning
Här förklaras planförslaget i ord och bild.

Illustrationskarta
Här illustreras detaljplaneförslagets konsekvenser övergripande på en karta.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Här redovisas vilka konsekvenser detaljplneförslaget innebär för de enskilda fastigheterna.

SAMRÅD

Samråd om detaljplaneförslaget och gatukostnadsutredningen hölls under hösten 2016. Bland annat hölls två Öppna hus i stadshuset, där fastighetsägare i området var inbjudna.

Samtliga handlingar från samrådet finns kvar att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

gatukostnader

Detaljplanen för Mjölkudden-Gustavsvik planeras att genomföras med kommnalt huvudmannaskap. Kostnader för ombyggnads- och förbättringsåtgärder för vägar, park och natur kommer att finansieras genom uttag av gatukostnader. En preliminär gatukostnadsfördelning har tagits fram och kommer att revideras under hösten.

Läs mer nedan, under Gatukostnader.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.