Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnad där halten av något miljöfarligt ämne är så hög att det kan innebära en risk för miljön och människors hälsa. Den som planerar att schakta i misstänkt förorenad mark eller den som stöter på föroreningar vid till exempel grävning eller byggarbeten ska därför informera Miljöenheten

Bild: Sanering av oljeförorening i mark.

Det finns mycket förorenad mark i Stockholmsområdet, även i Nacka. Föroreningarna är ofta rester från förorenande verksamheter som funnits långt innan miljöriskerna var kända och någon miljölagstiftning införd.

Länsstyrelsen samordnar idag kartläggningar av riskområden i länet. Länsstyrelsens EBH-karta redovisar identifierade riskområden avseende föroreningar. Nacka Kommun arbetar för att dessa identifierade områden ska saneras, men har även identifierat fler misstänkta förorenade områden inom kommunen. Det är ändå inte ovanligt att man under ett pågående arbete stöter på föroreningar på oväntade platser. Okulär kontroll avseende föroreningsförekomst ska därför alltid ske vid schaktarbeten. Föroreningar syns inte alltid, men avvikande lukt (kreosot, olja, lösningsmedel), avvikande färg (svart, lila, oljeskimmer) och synligt avfall (tegel, asfalt, plåt, kablar, hushållsavfall med mera) kan vara indikationer på föroreningsförekomst.

Upplysning om mark- och vattenförorening

Om du som entreprenör, fastighetsägare eller verksamhetsutövare hittar eller får kännedom om en misstänkt förorening är du skyldig, enligt miljöbalkens upplysningsskyldighet (10 kap 11 §), att genast informera kommunens miljöenhet om det. Det finns en särskild blankett / e-tjänst för ändamålet. Om det är bråttom - ring först 08-718 80 00 och be att få tala med en miljöinspektör!

Blankett för upplysning om mark- eller vattenförorening

Upplysning av föroreningar Anmäl din upptäckt här

Miljöenheten återkopplar med synpunkter på om det krävs ytterligare åtgärder i samband med den påträffade föroreningen.

Anmälningsplikt vid schakt i förorenade områden

När schakt eller arbete inom ett förorenat område ska utföras ska detta anmälas till miljöenheten, enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (§28). En anmälan ska lämnas in till Miljöenheten senast sex veckor innan schakt påbörjas.

När ett förorenat område har undersökts ska du redovisa utförda tekniska undersökningar, förslag till efterbehandlingsmetod och åtgärdsmål samt hur kontrollprovtagning kan visa att föreslagna åtgärdsmål uppnåtts.

För anmälan för det finns en blankett.

Blankett om efterbehandling av fastighet/förorenat område

Miljöenheten granskar anmälan om efterbehandling och återkopplar via ett beslut de krav som miljöenheten ställer på åtgärden. Efterbehandlingen måste utföras i enlighet med beslutet. Du får påbörja saneringen sex veckor efter inlämnad anmälan eller så snart miljöenheten expedierat ett beslut.

Efter saneringen ska en slutrapport skickas till miljöenheten. Använd gärna vår checklista som hjälp för att få med det som är viktigast.

Checklista för slutrapport av efterbehandlingsåtgärd.pdf

Länshållningsvatten

Länshållningsvatten är till exempel regnvatten, inträngande grundvatten och spolvatten, som måste pumpas bort av anläggningstekniska skäl. Länshållningsvatten kan behöva särskild hantering på grund av eventuellt föroreningsinnehåll. Länshållningsvattnet kan påverkas av föroreningar som finns i marken, lakvatten från material- eller massupplag, eller spridning från exempelvis spill från anläggningsprojektet i sig. Om länshållningsvatten släpps på kommunens dagvattennät, eller infiltreras i mark hamnar det till slut i kommunens sjöar. Det i sin tur påverkar möjligheterna att uppnå de miljökvalitetsnormer som styrs av EU:s vattendirektiv.

Läs mer om Nackas sjöar och kustvatten.

Länshållningsvatten ska hanteras i enlighet med Nacka Vatten och Avfalls anvisningar. Vid bortledning av länshållningsvatten ska en Anmälan om bortledning av länshållningsvatten skickas in till Nacka vatten och Avfall senast fem veckor innan länshållningsvatten uppkommer. Vid utsläpp av länshållningsvatenn direkt till recipient eller vid infiltration i mark ska detta ske i samråd med Miljöenheten, Nacka Kommun.

Anvisningar för hantering av länshållningsvatten i Nacka kommun.

Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken kan bortledning av grundvatten utgöra vattenverksamhet. Vattenverksamhet är arbeten och anläggningar i vatten som förändrar vattenområdens djup, storlek eller läge. För att få utföra vattenverksamhet kan du behöva anmäla eller ansöka om tillstånd. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndigheten för ärenden avseende vattenverksamhet.

På Länsstyrelsen Stockholms hemsida finns mer information.

Kontrollprogram

Vid efterbehandling inom förorenade områden behövs ett kontrollprogram som beskriver hur massor och länshållningsvatten ska hanteras inom projektet. Detta kontrollprogram ska inkluderas i, eller biläggas till Anmälan om efterbehandling av fastighet/förorenat område.

Kontrollprogrammet avseende förorenade områden ska innefatta:

Schaktmassor

 • Åtgärdsmål för efterbehandlingen
 • Provtagningsfrekvens och analysparametrar för schaktbotten- och schaktväggskontroller samt klassning av massor inför deponering eller återanvändning.
 • Riktvärden för återanvändning av massor
 • Skyddsåtgärder som vidtas för att förhindra spridning till omgivningen
 • Åtgärder vid oförutsedda mark- och grundvattenföroreningar

Länshållningsvatten

 • Recipient för länshållningsvattnet (dag- och/eller spillvattennätet, ytvattenrecipienter, infiltration)
 • Beskrivning av reningsanläggning inklusive eventuell pH-justering
 • Riktvärden för länshållningsvatten
 • Analysparametrar och provtagningsfrekvens

Upprättande av ett kontrollprogram inför byggskedet krävs även för övriga miljöstörande aspekter, som buller, vibrationer, hantering av kemikalier och avfall etc. Kontrollprogram under byggskedet kan upprättas separat eller tillsammans med kontrollprogram för förorenade områden.

Kontrollprogram under byggprojekt

Hantering av schaktmassor

Genom att återvinna material i entreprenader använder vi våra naturresurser effektivare och minskar transporter. Grus, sten, betong och tegel är några exempel på överskotts- och restmaterial som kan användas om och om igen till exempel grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

I första hand ska jorden eller fyllningen återanvändas inom fastigheten/projektet. I andra hand ska fyllningen återanvändas inom något annat projekt och i tredje hand transporteras till en mottagningsanläggning.

Det är en miljöteknisk markundersökning med en tillhörande riskbedömning som visar om material är tillräckligt rent för att kunna återanvända materialet för planerad markanvändning. Om undersökningen visar att marken är så förorenad att massorna inte kan återanvändas är den vanligaste åtgärden att gräva upp de förorenade massorna och transportera dessa till en godkänd mottagningsanläggning med en godkänd transportör.

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

Avfall är enligt miljöbalken material som man vill göra oss av med, som exempelvis överskottsmassor. Om en verksamhetsutövare vill använda avfall i anläggningsändamål ska en Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål lämnas in till Miljöenheten.

Det är risken för förorening av mark och vatten efter användningen av materialet som avgör om du behöver göra en anmälan för att använda avfall för anläggningsarbeten.

 • Ingen risk vid återanvändning – ingen anmälan krävs
 • Ringa föroreningsrisk vid återanvändning – anmälan krävs
 • Mer än ringa föroreningsrisk – ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen krävs

Du som vill använda avfallet ska bedöma den nya användningsplatsens lämplighet för ändamålet samt ha kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar.

Att använda avfall i anläggningsarbeten utan att ha ett tydligt syfte eller använda mer avfall än vad konstruktioner kräver kan räknas som bortskaffande av avfall vilket är förbjudet utan tillstånd från länsstyrelsen.

Mer information

Mer information om ansvar för förorenade områden, val av åtgärder för att ta hand om föroreningar med mera finns på Naturvårdsverkets webb.

Vägledningar om förorenade områden

Länsstyrelsen har information bland annat om situationen i Stockholms län, lagstiftning och ansvarsfördelning.

Länsstyrelsens information om förorenade områden

Läs om planering på mark som kan vara förorenad i Nacka

Sidan uppdaterades: