Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Egenkontroll för fastighetsägare

Om du är fastighetsägare behöver du se till att din fastighet inte riskerar att skada miljön eller hälsan för de boende. Detta görs genom regelbunden egenkontroll. På den här webbsidan hittar du information om dina skyldigheter som fastighetsägare samt rekommendationer om vilka delar som bör ingå i din egenkontroll.

Alla som bedriver en verksamhet eller planerar att bedriva en verksamhet ska skaffa sig kunskap för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Som fastighetsägare ska du ha aktuell kunskap om din verksamhet och om de regler som gäller för verksamheten.

Inspektörer från Nackas miljöenhet

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för fastighetsägare i Nacka kommun. Det är miljö- och hälsoskyddsinspektörer på miljöenheten som gör tillsynsbesök hos fastighetsägare för att kontrollera att miljöbalken följs och att det finns fungerande rutiner om egenkontroll.

Vad anges i miljöbalken?

Miljöbalken gäller för privatpersoner, verksamheter och fastighetsägare. Som är fastighetsägare har du ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för de boende. Ni behöver ha rutiner för egenkontroll enligt miljöbalken, men vilka områden som behöver vara med i egenkontrollen varierar från fastighet till fastighet.

Vad kostar inspektionen?

I Nacka kommun finns ingen fast avgift för tillsyn av fastighetsägare. Miljötaxan utgår istället ifrån den tid inspektören använder för din fastighet. I tiden som debiteras ingår exempelvis skrivelser, förberedelse för tillsynsbesöket samt själva tillsynsbesöket. Vi debiterar även för restid tur och retur, inspektionsrapport och beslut.

Här kan du läsa mer om vår miljötaxa

Egenkontroll för fastighetsägare

En väl genomtänkt dokumentation är viktig för att kunna göra bedömningar av slitage och risker i fastigheten. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda eller nya i er bostadsrättsförenings styrelse och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Genom att ha rutiner och fortlöpande kontrollera att utrustning för drift och kontroll hålls i bra skick kan ni upptäcka fel och brister innan det hinner bli någon skada.

I miljöbalkens andra kapitel finns hänsynsreglerna exempel kunskaps-, försiktighets- och hushållningsprinciperna.

Tips inför egenkontrollen:

Ansvarsfördelning

Ni som fastighetsägaren ska på ett systematiskt sätt planera och kontrollera verksamheten för att undvika hälsoproblem för de boende och skador på miljön. Bra rutiner i egenkontrollen beskriver vanligtvis vad som ska göras, vem som ska göra det, hur arbetet ska utföras, när det ska utföras och när det är lämpligt att detta dokumenteras. Vid akuta fel, till exempel en vattenskada, är en tydlig ansvarsfördelning nödvändig för att göra snabba åtgärder som minimerar skadans omfattning.

Avfall

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Om matavfallet sorteras istället för att slängas i soppåsen blir det biogas och biogödsel. Gör som Brf Strandkanten och sortera ert matavfall Brf Strandkanten sorterar matresten | Nacka kommun

Här finns mer information om hur ni gör för att komma igång med matavfallsinsamling Flerbostadshus | Nacka kommun

Här finns tips hur ni kan göra för att minska ert avfall Checklista för minskat avfall (nacka.se)

På Nacka Vatten och Avfalls hemsida finn information om avfallshantering för flerbostadshus https://www.nacka.se/nackavattenavfall/foretag/avfall-flerbostadshus/

Buller

Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet.

Miljöenheten varken mäter buller på uppdrag eller lånar ut bullermätare. Bullermätningar beställer ni av akustikkonsulter. Fastighetsägaren är enligt miljöbalken skyldig att utreda och stå för kostnaderna för en bullermätning och eventuella åtgärder. Akustikkonsulter kan oftast ta fram förslag på åtgärder på hur ni kan lösa en bullerstörning.

För buller inomhus så finns det riktvärden för hur mycket det får låta, mer information om buller och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus hittar du här Vägledning om buller och höga ljudnivåer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om buller och olika riktvärden om buller från idrottsplatser, byggarbetsplatser, industrier m.m. Buller (naturvardsverket.se)

Cistern

Cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor blir med tiden utsatta för olika slags angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen och brandfarliga vätskor. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader och kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. Läs mer om vilka regler som gäller för cisterner Kontroll av oljecisterner | Nacka kommun

Energiförbrukning

Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet hushålla med råvaror och energi. Inom egenkontrollen innebär det att fastighetsägaren ska ha en kontinuerlig uppföljning av energianvändningen i fastigheten. Dessutom bör det finnas en underhållsplan för värme och varmvattenanläggningen samt belysning och annat som drar el eller annan energi i fastigheten.

Vid fastighetsförvaltningen bör det finnas årliga rutiner för:

  • Värmesystemet: Kontroll och inställning av värme- och varmvattensystemet inför uppvärmningssäsongen.
  • Klimatskalet: Kontroll av tätningslister vid fönster och ytterdörrar.
  • Ventilationen: Kontroll av fläktar, filter och luftintag.
  • Belysningen: Kontroll och rengöring av belysningsarmaturer.

På energi och klimatrådgivningens hemsida finns tips för er och hur andra fastighetsägare har gjort för att minska energianvändningen.

Läs mer på energirådgivningens hemsida

Kemikaliehantering

I miljöbalkens 2 kapitel 4 § så finns substitutionsprincipen som innebär att ni ska undvika att använda farliga kemikalier samt att byta ut farliga kemikalier och ersätta dem med produkters om kan antas vara mindre farliga.

Skyldigheten att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga ämnen minskar riskerna för miljön och för människor. Kemikalier bör förvaras invallade och ex. brunnar i undercentral eller liknande bör vara plomberade så att läckage inte kan ske till miljön eller vattenledningar.

Klagomålshantering

Det är viktigt att ni har rutiner för hur ni hanterar och bemöter klagomål, felanmälan från boende. När ni har fått in klagomål från boende är det viktigt att ni vartefter återkopplar till den som klagat, felanmält om vad som är på gång och ser till att nödvändiga utredningar och åtgärder vidtas inom rimlig tid. Väntar ni på att konsult ska komma till klaganden och göra utredningar eller åtgärder meddela klaganden. Till sist är det viktigt att ni följer upp och kontrollerar att åtgärderna har gett resultat.

För att förbygga klagomål från boende är det bra med att ha brukarinformation ex. på er hemsida inom olika områden som ventilation, temperatur och drag, avfallshantering m.m.

Radon

Information till fastighetsägare om att mäta radon infoblad-radonmatning-webb.pdf (nacka.se)

Rökfria Miljöer

Det är förbjudet att röka på lekplatser, förskolegårdar och utanför ingångar till verksamheter

Enligt lagen om tobak och liknande produkter är det inte tillåtet att röka på lekplatser, förskolegårdar eller utanför ingångar till verksamheter som har kunder, där allmänheten har tillträde. Ni som fastighetsägare ansvarar för att det finns skylt om rökförbud uppsatt vid lekplatser på er fastighet. Det finns inga krav om hur skylten ska se ut. Om ni ser att någon röker så ansvarar ni för att säga till personen att sluta röka och/eller se till att personen flyttar sig bort från lekplatsen. Rökförbud på lekplatser som allmänheten har tillträde till — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Underhåll

Miljön inomhus påverkas av installationer och material, samt hur byggnaden är utformad. Den påverkas också av hur byggnaden används, underhålls och sköts. Verksamheten ska därför fortlöpande och systematiskt undersökas och riskbedömas och det är bra om detta dokumenteras och att det finns underhållsplan för kortsiktiga och långsiktiga åtgärder i fastigheten.

Det kan handla om att rutinmässigt kontrollera och bedöma om byggnaden är anpassad efter verksamheten eller att kontrollera att ventilationen hålls i så gott skick att luftkvalitén är bra. Åtgärder som utförs enligt egenkontrollen ska kontrolleras av fastighetsägaren och det är bra att även uppföljande åtgärder dokumenteras.

En fastighetsägare ska också regelbundet kontrollera installationer och konstruktioner i fastigheten för att undvika negativ påverkan på människors hälsa.

Varmvatten (legionella)

Viktiga mätpunkter

Temperatur
grader Celsius

Legionellabakteriens
överlevnadsområde

0–50 °C

Legionellabakteriens
tillväxtområde

20–45 °C

Lägsta temperatur
vid tappställe

50 °C (38 °C vid risk
för olycksfall)

Högsta temperatur
vid tappställe

60 °C

Lägsta temperatur i
varmvattenberedare

60 °C

Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som smittar genom inandning av vattendroppar som innehåller legionellabakterier i till exempel i duschar. Man kan även få influensaliknande symtom (Pontiacfeber). Bakterierna kan överleva i temperaturintervallet 0-50°C. Det är hög risk att legionellabakterier växer till om vattenomsättningen i vattenledningar är låg och temperaturen är mellan 20 och 45°C. För att förhindra att bakterierna växter till är drift och underhåll av vattensystem viktigt.

När någon har blivit sjuk i legionella och det finns en misstänkt smittkälla (bostad, arbetsplats, verksamhet) i Nacka kommun så utreds det av kommunens miljöenhet, tillsammans med smittskydd Stockholm (Region Stockholm). Miljöenheten tar vattenprover som skickas för analys på laboratorium och ser till att fastighetsägaren gör åtgärder om det behövs.

Har du som fastighetsägare, styrelsemedlem eller ordförande i en bostadsrättsförening koll på rutinerna för kontroll av varmvattnet (och legionella) i er fastighet?

Hur fungerar ert förebyggande arbete så att ingen boende ska insjukna i legionella?

Som fastighetsägare, näringsidkare eller styrelsemedlem i en förening bör du inte bara ha koll på vilka rutiner som gäller för din verksamhet. Det är också viktigt att det anges tydligt vem som ansvarar för rutinerna och vem som följer upp dem.

När det gäller Legionella ska rutinerna visa vem som ansvarar för kontroll av varmvattnet i undercentral och i tappkran. Det bör även framgå vad som ska göras om vattnet inte är tillräckligt varmt. Som fastighetsägare ska du även beskriva vem som ansvarar för ledningssystemet, och hur ni kontrollerar att det inte finns riskkonstruktioner där det finns risk för tillväxt. Om ni har haft problem med vattentemperaturerna eller har påträffat riskkonstruktioner, så bör det även göras provtagning av vattnet för att kontrollera om Legionella finns. Rutinerna bör beskriva vem som ansvarar för att kontrollera spår av Legionella.

Sidan uppdaterades: