Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Informera miljöenheten när du upptäcker en förorening

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnad där halten av något miljöfarligt ämne är så hög att det kan innebära en risk för miljön eller människors hälsa. Den som stöter på föroreningar vid till exempel grävning eller byggarbeten ska därför informera kommunens miljöskydd.

Bild: Sanering av oljeförorening i mark.

Det finns mycket förorenad mark i Stockholmsområdet, och även i Nacka. Föroreningarna är ofta rester från industrier som funnits på många platser långt innan miljöriskerna var kända och någon miljölagstiftning införd.

Länsstyrelsen samordnar idag kartläggningar av de större riskområdena i länet. Nacka kommun arbetar för att de ska saneras och har identifierat fler misstänkta föroreningar inom kommunen. Det är ändå inte ovanligt att man under ett pågående arbete stöter på sådant som kan vara föroreningar även på oväntade platser.

Informera miljöenheten om misstänkta föroreningar

Om du som entreprenör, fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet hittar eller får kännedom om en misstänkt förorening är du skyldig att genast informera kommunens miljötillsynsenhet om det. Det finns en särskild e-tjänst för ändamålet. Om det är bråttom - ring först 08-718 80 00 och be att få tala med en miljöinspektör!

Starta e-tjänst Upplysning markförorening

Miljötillsynsenheten återkopplar med synpunkter på om det krävs ytterligare åtgärder i samband med den påträffade föroreningen.

Nästa steg - anmälan före sanering

När ett förorenat område har undersökts ska du redovisa tekniska undersökningar eller mätprotokoll, förslag till saneringsmetod med mera till miljötillsynsenheten. Också för det finns en blankett.
Blankett om efterbehandling av fastighet/förorenat område

Miljötillsynsenheten granskar dokumentationen och förslaget till hur föroreningen ska tas om hand. Du får börja saneringen efter sex veckor eller så snart miljötillsynsenheten tagit beslut om vilka åtgärder som krävs. Ett exempel på åtgärd kan vara att jorden grävs bort och transporteras till en godkänd avfallsanläggning.

Efter saneringen ska en slutrapport skickas till miljötillsynsenheten. Använd gärna vår checklista som hjälp för att få med det som är viktigast.
Checklista för slutrapportering om efterbehandling

Mer information

Mer information om ansvar för förorenade områden, val av åtgärder för att ta hand om föroreningar med mera finns på Naturvårdsverkets webb.
Vägledningar om förorenade områden

Länsstyrelsen har information bland annat om situationen i Stockholms län, lagstiftning och ansvarsfördelning.
Länsstyrelsens information om förorenade områden

Läs om planering på mark som kan vara förorenad i Nacka

Sidan uppdaterades: