Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter omsorgsenheten 2024

För personer med funktionsnedsättning och vuxna som vistas på hem för vård och boende och behandlingshem.

Insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatserna är avgiftsfria, men du eller din närstående betalar för mat, hyra och omkostnader på boende för vuxna.

I bostad med särskild service eller familjehem för barn och unga betalar
var och en av vårdnadshavarna en avgift för mat och boende som motsvarar aktuellt underhållsstöd på barnets ålder.

Aktuella belopp i januari 2024 är: 1 673 kronor per månad till och med
månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 823 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

För korttidsvistelse betalar du eller din närstående för maten.

Beloppen för 2024 är :

 • 24 kronor för frukost
 • 48 kronor för lunch
 • 48 kronor för middag

Insatser enligt socialtjänstlagen (SOL)

Avgifterna för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm, mobilt trygghetslarm och dagverksamhet samordnas och blir aldrig mer än sammanlagt 2 575 kronor per månad, som är maxtaxan. Matkostnad tillkommer om du eller din närstående bor på korttidsboende eller har dagverksamhet.

Avgift för trygghetslarm och mobilt trygghetslarm

 • 260 kronor per månad för abonnemang och teknisk utrustning för
  trygghetslarm.
 • 260 kronor per månad för abonnemang och teknisk utrustning för
  mobilt trygghetslarm.
 • 260 kronor per månad totalt för både trygghetslarm och mobilt
  trygghetslarm.
 • Utryckningar är avgiftsfria.

Avgift för matdistribution

 • 73 kronor per portion inklusive leverans.

Avgift för hemtjänst

 • 312 kronor per timme för de åtta första timmarna varje månad. Efter 8 timmars hemtjänst kommer du upp i maxtaxa.

Avgift för ledsagning och avlösning

 • 115 kronor per timme för de åtta första timmarna varje månad.
 • 90 kronor per timme för överstigande timmar i samma månad.

Avgift för dagverksamhet

 • 122 kronor per tillfälle upp till maxtaxan
 • Dessutom betalar den enskilde kostnaden för mat vilket är 80 kronor per tillfälle.

Avgift för korttidsboende

 • 82 kronor per dygn.
 • Dessutom betalar den enskilde kostnaden för mat, 133 kronor per dygn.

Avgift för gruppboende/bostad med särskild service för vuxna

 • 2575 kronor per månad.
 • Du eller din närstående betalar också hyra och i vissa fall för mat.
  Kostnaden varierar mellan olika boenden.

Insatserna boendestöd, sysselsättning (ej dagverksamhet), kontaktperson samt Case manager

 • Kostar ingenting.

Avgift för behandlingshem

Du eller din närstående betalar för mat och boende. En bedömning av din eller din närståendes betalningsförmåga görs av din handläggare eller socialsekreterare. Du betalar som mest 80 kronor per dygn.

Avgift i boende för stöd- och hjälpinsatser

Du eller din närstående betalar för mat och boende. En bedömning görs av
din eller din närståendes betalningsförmåga.

 • Totalt 156 kronor per dygn (mat 86 kronor och boende 70 kronor).

Minimibelopp

För att alla ska kunna ha en minsta summa att leva av när avgifterna är
betalda finns ett lagreglerat minimibelopp som du eller din närstående minst ska ha kvar när alla andra räkningar är betalda. Minibeloppet ska täcka normala levnadsomkostnader (till exempel mat, kläder, skor, hygien, tidningar, telefon, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård och medicin).

Minimibeloppet är

 • 7117 kronor per månad för ensamstående.
 • 5807 kronor per person och månad för gifta och sammanboende.

Om du eller din närstående har god man har man ett högre minimibelopp på grund av kostnad för dennes arvode. Återkommande extra kostnader, som du eller din närstående har på grund av en funktionsnedsättning, kan efter en prövning läggas till minimibeloppet. Det gäller dock inte om kostnaderna täcks av handikappersättning eller merkostnadsersättning från Försäkringskassan. Om du eller din närstående har mindre än minimibeloppet och medel för sin bostadskostnad kvar sänks avgiften.

Beslut om avgift

Socialtjänsten fattar beslut om den individuella avgiften och det beslut går att överklaga. Du eller din närstående får en faktura varje månad.

Övrigt

Om du eller din närstående ska ha ett längre uppehåll av insatsen behöver du meddela frånvaron till utföraren innan, för att få avdrag på kostnaden.

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Om du har svårt att betala för ditt boende kan du ansöka om KBF (kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning boende i bostad med särskild service för vuxna). Här kan du läsa mer om KBF.

Sidan uppdaterades: