Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förälder och förmyndare

Alla barn under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare som företräder dem tills de själva blir myndiga.

Normalt är barnets föräldrar både vårdnadshavare och förmyndare, så kallade legala förmyndare. Men i vissa fall behöver en annan person förordnas som förmyndare, till exempel om föräldrarna avlider.

Som vårdnadshavare ansvarar man för barnets personliga förhållanden, och ser till att det får sitt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodosett. Föräldrar som är vårdnadshavare är oftast också förmyndare, och som sådan ska man ta hand om barnets egendom och företräda det i ekonomiska angelägenheter.

När barn har stora tillgångar

Föräldrar får själva förvalta sina barns tillgångar utan att behöva göra en redovisning till överförmyndarnämnden, så länge barnets tillgångar ligger under åtta prisbasbelopp.

Redovisningsskyldighet

Om barnet har en förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att omedelbart anmäla detta till överförmyndarenheten. Senast månaden efter att tillgångarna överstiger den summan ska förmyndarna lämna in en förteckning över tillgångarna (PDF-dokument, 226 kB) till överförmyndarenheten.

Föräldrarna ska därefter varje år lämna en redovisning över barnets egendom med hjälp av blankett för års- och sluträkning för underåriga som du hittar längre ner på den här sidan.

Förvaltning av barnets tillgångar

Oavsett värdet, har föräldrar skyldighet att förvalta barns tillgångar på det sätt som det står i Föräldrabalken 12 kapitlet 3-4 §§. Ett barns tillgångar får bara användas till barns behov, inte till föräldrarnas. Om det är nödvändigt kan överförmyndarenheten besluta att föräldrarna ska redovisa hur de förvaltar barnets tillgångar, även om de ligger under åtta prisbasbelopp. Överförmyndarenheten kan även ingripa och spärra barnets samtliga tillgångar om föräldrarna inte förvaltar dessa till barnets fördel.

När blir det aktuellt med en särskilt förordnad förmyndare?

Om ett barn under 18 år saknar förmyndare måste en särskild förmyndare förordnas. Den vanligaste anledningen till att en särskild förmyndare utses är att den omyndiges föräldrar avlider. En särskilt förordnad förmyndare ska då förvalta barnets tillgångar och företräda det i frågor som gäller barnets egendom och rättsliga beslut.

Överförmyndarenhetens godkännande krävs

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarenheten tillstånd, oavsett storleken på barnets tillgångar. Det gäller bland annat:

  • om barnet är inblandad i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • om barnet ska låna eller låna ut pengar
  • om barnet ska driva ett företag

Här kan du läsa mer:
Svenska Bankföreningen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Svensk Värdepappersmarknad tagit fram en fördjupad informationsbroschyr Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna.

Inteckning och pantsättning av lån

Års- och sluträkning

En gång om året lämnar du en redovisning till överförmyndarenheten med hjälp av e-tjänsten. För att redovisa med e-tjänst behöver du ha en bank-id-legitimation.

E-tjänst för redovisning av årsräkning och sluträkning

Om du inte vill använda e-tjänst kan du i stället göra års- och sluträkning på blanketter.

Blankett för års- och sluträkning för underåriga (PDF-dokument, 289 kB)

Anvisning för hur du fyller i blanketten (PDF-dokument, 149 kB) E-tjänst för redovisning av årsräkning och sluträkning

Sidan uppdaterades: