Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter som lämnas i handlingar behandlas av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, utbetalning av arvode, enkätutskick samt uppdatering av adressuppgifter.

Adressuppgifter

De adressuppgifter som du lämnar kommer också att kontrolleras mot folkbokföringssystem. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning enligt föräldrabalken. Dina personuppgifter kommer att sparas i 10 år efter att ställföreträdarskapet har upphört.

Delning av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du gärna läs mer här.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera att rätten att bli glömd eller raderade gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker vid exempelvis myndighetsutövning. Begäran gör du enklast genom att använda våra e-tjänster på nacka.se ”Begär registerutdrag” och ”Begär rättelse eller radering” eller besöka receptionen i Nacka Stadshus. Du når vårt dataskyddsombud på 08- 718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen på 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se

Sidan uppdaterades: