Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Behandling av personuppgifter på överförmyndarenheten

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter som lämnas i handlingar behandlas av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, utbetalning av arvode, enkätutskick samt uppdatering av adressuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera att rätten att bli glömd eller raderade gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker vid exempelvis myndighetsutövning.

Begäran gör du enklast genom att använda våra e-tjänster på nacka.se ”Begär registerutdrag” och ”Begär rättelse eller radering” eller besöka receptionen i Nacka Stadshus. Du når vårt dataskyddsombud på 08- 718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY.

Huvudmän och underåriga

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, boendeplacering, och eventuellt din ekonomi och hälsotillstånd om det är relevant och nödvändigt för just ditt ärende.

Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna?

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning i enlighet med föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om ensamkommande barn.

Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna?

De personuppgifter som lämnas i handlingar behandlas av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.

Hur behandlas personuppgifterna?

De personuppgifter vi behandlar om dig registreras i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Handlingarna förvaras i personakter. Dessa uppgifter använder vi för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Delning av personuppgifter

De som kan komma att ta del av uppgifterna är ställföreträdare och närmast anhöriga. Dina personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträde i form av företag som levererar det datasystem som är nödvändigt för vår verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. Då kommunen lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du gärna läs mer om här.

Hur länge bevaras personuppgifterna?

Gallras och arkiveras i enlighet med vår informationshanteringsplan.

Exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas och hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Ansökan om godmanskap och förvaltarskap

Grunden för behandlingen är myndighetsutövning och personuppgifterna sparas i 3 år efter det att ärendet har avslutats och eventuella redovisningshandlingar överlämnats till behörig.

Beslut om godmanskap och förvaltarskap

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning och personuppgifterna sparas för evigt.

Tillståndsärenden

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning och personuppgifterna sparas i 3 år efter det att ärendet har avslutats och eventuella redovisningshandlingar överlämnats till behörig.

Gåvobrev, arvskifte och testamente

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning och personuppgifterna sparas i 3 år efter det att ärendet har avslutats och eventuella redovisningshandlingar överlämnats till behörig.

Ställföreträdare och förmyndare

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, CV, utbildningsbakgrund och inkomst om det är relevant och nödvändigt för just ditt ärende.

Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna?

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning i enlighet med föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om ensamkommande barn.

Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna?

De personuppgifter som lämnas i handlingar behandlas av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet

Hur behandlas personuppgifterna?

De personuppgifter vi behandlar om dig registreras i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Handlingarna förvaras i huvudmannens personakt alternativt i en pärm vid flera uppdrag som ställföreträdare. Uppgifterna använder vi för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter.

Delning av personuppgifter

De som kan komma att ta del av uppgifterna är ställföreträdare och närmast anhöriga. Dina personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträde i form av företag som levererar det datasystem som är nödvändigt för vår verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. Då kommunen lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du gärna läs mer om här.

Hur länge bevaras personuppgifterna?

Gallras och arkiveras i enlighet med vår informationshanteringsplan.

Exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas och hur länge personuppgifterna kommer sparas:

Rekrytering

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning och personuppgifterna sparas i 3 år efter det att ärendet har avslutats och eventuella redovisningshandlingar överlämnats till behörig eller gallras från pärm 1 år efter uppdraget avslutats (ställföreträdare som har fler uppdrag).

Beslut om godmanskap och förvaltarskap

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning och personuppgifterna sparas för evigt.

Tillståndsärenden

Lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning och personuppgifterna sparas i 3 år efter det att ärendet har avslutats och eventuella redovisningshandlingar överlämnats till behörig.

Anhöriga

Information om förmyndare till underårig samt make/maka och barn till huvudmannen hämtas från Navet, Skatteverket och läggs automatiskt upp i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Vi kan också inhämta telefonnummer och e-postadress för vår handläggning.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress.

Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna?

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning i enlighet med föräldrabalken och förmynderskapsförordningen.

Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna?

De personuppgifter som lämnas i handlingar och registreras i verksamhetssystemet behandlas av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet

Hur behandlas personuppgifterna

De personuppgifter vi behandlar om dig registreras i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Handlingarna förvaras i huvudmannens personakt. Uppgifterna använder vi för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter.

Delning av personuppgifter

De som kan komma att ta del av uppgifterna är ställföreträdare och huvudman och närmast anhöriga. Dina personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträde i form av företag som levererar det datasystem som är nödvändigt för vår verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. Då kommunen lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du gärna läs mer om här.

Hur länge bevaras personuppgifterna?

Gallras och arkiveras i enlighet med vår informationshanteringsplan.

Sidan uppdaterades: