Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

God man för ensamkommande barn

Alla ensamkommande, minderåriga barn som kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och vårdnadshavare har rätt att få en god man som kan företräda dem i föräldrarnas ställe.

Arvode

Att vara god man för ensamkommande barn är ett uppdrag som man engagerar sig i vid sidan av ordinarie arbete. Uppdraget är arvoderat (PDF-dokument, 84 kB).

Ditt ansvar som god man för ett ensamkommande barn

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är du både i vårdnadshavares och förmyndares ställe, vilket innebär att du samordnar barnets angelägenheter. Du förvaltar barnets egendom och företräder det i ekonomiska och rättsliga frågor. Du ska se till att en ansökan om uppehållstillstånd görs - oftast ska du endast bekräfta asylansökan.

Din närvaro vid möten är viktig, som vid asylutredning på Migrationsverket, möten med socialsekreterare och vid utvecklingssamtal i skolan. Du behöver ha möjlighet att avsätta tid under vardagar. Som god man ska du etablera ett förtroende till barnet vilket du gör genom att träffa det regelbundet. Ett bra sätt att få barnet att integreras i samhället är genom olika fritidsaktiviteter.

En annan del i uppdraget är att bevaka barnets personliga angelägenheter. Som god man ska du se till att barnets behov av omsorg och trygghet blir tillgodosedda. Den dagliga omsorgen ansvarar familjehemmet eller boendet för. Du försäkrar dig om att barnet har det bra genom att du har en aktiv och regelbunden kontakt med barnet och boendet, samt med myndigheter kring barnet.

Läs mer om vad som ingår i uppdraget som god man för ensamkommande barn (PDF-dokument, 132 kB).

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns mer information om vad godmanskapet för ensamkommande innebär. Där kan du också ladda ner Rollkoll, ett material om gode mannens roll samt om rollfördelningen mellan god man i relation till andra aktörer.

Som god man representerar du barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang. Det huvudsakliga syftet är att bevaka barnets rätt under asylprocessen.

Godmanskapet upphör

När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet automatiskt. Godmanskap för ensamkommande barn upphör även då:

  • någon av barnets föräldrar, eller annan vårdnadshavare, kommer till Sverige och kan utöva förmyndarskapet och vårdnaden om barnet
  • barnet lämnar Sverige permanent
  • det är uppenbart att god man inte längre behövs
  • barnet får uppehållstillstånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare har utsetts

Om du vill avsäga dig uppdraget

En god man eller förvaltare har rätt att bli entledigad, det vill säga att avsäga sig uppdraget. Om du inte längre vill företräda din huvudman måste du dock stå kvar som ställföreträdare till dess att överförmyndarenheten hittat en ny person som är villig att åta sig uppdraget.

Avsäg dig uppdraget här

Redovisning

När du blivit god man ska du redogöra för ditt uppdrag till överförmyndarenheten. Så länge barnet är asylsökande lämnar du en redogörelse var fjärde månad, och när barnet fått uppehållstillstånd redogör du fortsättningsvis en gång om året eller när uppdraget avslutats. Redovisningen lämnas i e-tjänsten som du hittar nedan. För att redovisa med e-tjänst behöver du BankID.

Lämna din redovisning här

Sidan uppdaterades: