Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ditt uppdrag som god man eller förvaltare

Som god man, förvaltare eller förmyndare gör du en viktig insats för en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman.

Du är ställföreträdare

Uppdraget som god man eller förvaltare innebär att du är ställföreträdare för någon som inte kan förvalta sina tillgångar eller verka för sitt eget bästa. Det innebär också att du ska se till så att din huvudman får den vård och tillsyn hen behöver, samt att verka för att hen inte missgynnas i olika sammanhang. Din huvudsakliga uppgift är dock att företräda din huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

I början av ditt uppdrag

När du ska ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom är det viktigt att snabbt ta kontakt med huvudmannen, dennes släktingar, eventuell handläggare på socialtjänsten, hemtjänsten och personal på eventuellt särskilt boende. Du bör snarast underrätta Försäkringskassan, posten, banker, Skatteverket, hyresvärd med flera, om ditt uppdrag.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns en längre checklista som är bra att ha i början av ditt uppdrag.

Stöd i ditt uppdrag

Det är alltid du som fattar beslut i ditt uppdrag, och du kommer att få utbildning för att kunna sköta det på bästa sätt. Överförmyndarenheten stöder dig med information om uppdragets bestämmelser, upplysningar om lagstiftningen och hur den kan användas. Du kan också få en mentor som stöd i ditt uppdrag.

Mer hjälp, information, kunskapsbank och möjlighet att få kontakt med andra gode män och förvaltare kan du få via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats.

Du kan också ladda ner Rollkoll, ett material om gode mannens roll samt om rollfördelningen mellan god man i relation till andra aktörer. Här hittar du Rollkoll.

Svenska Bankföreningen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Svensk Värdepappersmarknad tagit fram en fördjupad informationsbroschyr Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna.

Svenska Bankföreningen har också tagit fram faktablad med kortfattad information om vad som gäller för bankärenden för någon annans räkning:

Certifiering av gode män

Nacka kommun är först i landet med att certifiera gode män. Syftet är att säkra att våra gode män är utbildade och att de förstår sitt uppdrag med huvudmannen i fokus. Här kan du läsa mer om certifiering.

Arvode och ersättning

Som ställföreträdare arbetar du delvis ideellt men du har rätt till ett skäligt arvode för ditt uppdrag. Läs mer om arvode och ersättning här.

Inteckning, pantsättning och upptagande av lån

Känsliga personuppgifter

Som ställföreträdare har du ingen tystnadsplikt gentemot din huvudman då du kan behöva dela information med olika myndigheter för att utföra uppdraget. Men eftersom du alltid ska agera för din huvudmans bästa är det viktigt att vara försiktig med känsliga personuppgifter. Vårdslöshet kan leda till att du blir entledigad.

Om du vill avsäga dig uppdraget

En god man eller förvaltare har rätt att bli entledigad, det vill säga att avsäga sig uppdraget. Om du inte längre vill företräda din huvudman måste du dock stå kvar som ställföreträdare till dess att överförmyndarenheten hittat en ny person som är villig att åta sig uppdraget.

AVSÄG DIG UPPDRAGET HÄR E-tjänst

Redovisning - Årsräkning, sluträkning

Du ska fortlöpande bokföra din huvudmans inkomster och utgifter. En gång om året lämnar du en redovisning till överförmyndarenheten med hjälp av e-tjänsten. För att redovisa med e-tjänst behöver du ha en bank-id-legitimation.

BOKFÖR INKOMSTER OCH UTGIFTER HÄR E-tjänst

Se utbildningsfilmen Årsräkning för gode män (youtube.com)

Om du inte vill använda e-tjänst kan du istället göra års- och sluträkning på blanketter.

Anvisningar för års- och sluträkning (PDF-dokument, 439 kB)
Blankett för års- och sluträkning (PDF-dokument, 223 kB)
Blankett för redogörelse för utfört arbete (PDF-dokument, 170 kB)
Blankett för reseräkning (PDF-dokument, 172 kB)
Specifikation av inkomster och utgifter med förvalda poster (PDF-dokument, 173 kB)
Specifikation av inkomster och utgifter (PDF-dokument, 174 kB)

Sidan uppdaterades: