Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
God man och förvaltare

Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis demens, som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ekonomi. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare, och ett komplement till vanliga fullmakter.

Vad är en framtidsfullmakt?

Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. Framtidsfullmakten innebär att, när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan göra det.

Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

Här kan du läsa mer om framtidsfullmakt som är framtagen av Svenska Bankföreningen.

Bankföreningen har tagit fram en utbildningsfilm om framtidsfullmakt. Richard Edlepil som är jurist på Svenska Bankföreningen berättar på ett överskådligt och lättbegripligt sätt om vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.
Se filmen om framidsfullmakt här.

Formkrav som ett testamente

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. För att den ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente, och du måste förstå vad du gör när du skriver den. Fullmakten ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer och det ska framgå

 • att det är en framtidsfullmakt
 • vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
 • fullmaktens omfattning och eventuella villkor

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse, och överförmyndarenheten har alltså varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta.

Lojalitet och samverkan

Den som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med dig som är fullmaktsgivare. Hen måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet men du får utse en person till granskare om du vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har då rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag. Läs mer i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

En framtidsfullmakt gäller i förhållande till tredje man, till exempel en bank. Den som har ställt ut en framtidsfullmakt ger fullmaktshavaren rätt att ingå avtal med mera, för sin räkning i förhållande till tredje man.

Du kan läsa mer om det i Svenska Bankföreningens informationsblad (PDF-dokument, 622 kB).


Vad är en anhörigbehörighet?

Sedan 1 juli 2017 behöver anhöriga inte längre ha en fullmakt för att kunna företräda en familjemedlem som tappat förmågan att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter på grund av varaktig sjukdom. Det innebär att du som anhörig, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle vilja.

Här kan du läsa mer om anhörigbehörighet som är framtagen av Svenska Bankföreningen

Bankföreningen har tagit fram en utbildningsfilm om anhörigbehörighet. Richard Edlepil som är jurist på Svenska Bankföreningen berättar på ett överskådligt och lättbegripligt sätt om vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.

Se filmer om anhörigbehörighet här.

Vad och vilka behörigheten gäller

Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. Det betyder att behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god man, förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt. Anhörigbehörigheten är reglerad i Föräldrabalken 17 kapitlet.

Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen:

 1. make (även registrerad partner) eller sambo
 2. barn
 3. barnbarn
 4. föräldrar
 5. syskon (även halvsyskon)
 6. syskonbarn

Du är inte skyldig att träda in och hjälpa din familjemedlem. Om du inte vill eller kan, går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen. Detsamma gäller om du av någon anledning inte går att nå. Om det finns flera anhöriga under samma position i turordningen företräder ni familjemedlemmen gemensamt. Ni får då komma överens om hur ni löser det rent praktiskt.

Anhöriga som är under 18 år eller har någon form av ställföreträdare räknas bort i turordningen.

Om du som anhörig tänker utöva behörigheten bör du informera familjemedlemmen om det. Du behöver inte ha något intyg på att du tagit behörigheten i bruk.

Överförmyndarnämndens roll

Överförmyndarnämnden har ingen tillsyn över anhörigbehörigheten.

Här kan du läsa mer:

Sidan uppdaterades: