Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Begravningskostnader, bouppteckning och dödsboanmälan

Du kan säkerställa att dina önskemål och din vilja finns dokumenterad genom att upprätta juridiska dokument som till exempel framtidsfullmakt, testamente och gåvobrev. Det kan vara till stor hjälp både för dig själv och dina anhöriga. Nedan hittar du information som kan vara till hjälp i samband med dödsfall.

Begravning

När någon nära avlider är det ofta mycket att tänka på mitt under sorgen. Begravningsbyråer är kunniga och kan ofta hjälpa till med information om vad som behöver ordnas vid dödsfall.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

I första hand ska de tillgångar som finns i dödsboet reserveras till begravningskostnader. Om det saknas tillgångar kan dödsboet ansöka om ekonomisk hjälp till begravningskostnader hos socialtjänsten. För att få mer information gällande ekonomiskt bistånd till begravningskostnader vänder du dig till socialtjänsten på telefon 08-718 80 00.

Bouppteckning och dödsboanmälan

När någon har avlidit ska dödsbodelägare lämna in en bouppteckning till Skatteverket. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Mer information om bouppteckning finns på Skatteverkets hemsida.

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av så kallad dödsboanmälan. Om du vill få möjligheten till dödsboanmälan utredd vänder du dig till socialtjänsten på telefon 08-718 80 00. Du kan också skicka din fråga via e-post till dodsboanmalan@nacka.se.

Följ denna länk för att läsa att hitta ansökningsblankett för ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader eller blankett för ansökan om dödsboanmälan.

Bostadstillägg, pension och äldreförsörjningsstöd

Det är Pensionsmyndigheten som administrerar och betalar ut den allmänna pensionen. Om du inte har någon pension, eller om din pension är låg, har du möjlighet att söka om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. Om du har en låg pension har du även möjlighet att ansöka om bostadstillägg. Du når Pensionsmyndigheten på telefon 0771-776 776.

Följ denna länk om du vill komma till Pensionsmyndighetens webbplats.

Efterlevandeguiden

Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära. På efterlevandeguiden.se kan du bland annat ladda ned en checklista på sådant som du behöver tänka på i samband med ett dödsfall.

Fullmakter och anhörigbehörighet

Fullmakter och anhörigbehörighet

Det finns olika typer av fullmakter som du kan ställa ut, exempelvis om du önskar att en anhörig hjälper dig att bevaka dina juridiska, ekonomiska eller personliga intressen.

Enkel fullmakt och generalfullmakt

En enkel fullmakt, och en generalfullmakt, är handlingar där du som fullmaktsgivare ger en viss fullmaktshavare fullmakt att vidta vissa åtgärder för din räkning. En fullmakt bör åtminstone innehålla:

  • information om vem som är fullmaktsgivare respektive fullmaktshavare
  • en förklaring över vilka åtgärder som fullmakten innefattar
  • fullmaktens giltighetstid
  • underskrifter

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och denna fullmakt skriver du i förebyggande syfte.

Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. En framtidsfullmakt är en överenskommelse mellan privatpersoner, och du kan bara upprätta den när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk. Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan till exempel betala dina räkningar och sköta dina tillgångar när du själv inte klarar av att göra det. Fullmaktshavaren kan låta tingsrätten avgöra när fullmakten ska träda i kraft.

För att få stöd i att skriva en framtidsfullmakt kan du kontakta en advokat eller jurist.

För att någon annan person skall kunna utföra apoteksärenden krävs en att du lämnar in en fullmakt hos ett apotek. Här kan du skriva ut en fullmakt hos e-Hälsomyndigheten.

Här kan du läsa om framtidsfullmakter hos Sveriges Domstolar

Här kan du läsa Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Här kan du läsa mer hos Nacka kommuns Överförmyndarenhet

Vad är anhörigbehörighet?

Anhörigbehörighet innebär att du kan företräda en familjemedlem som tappat förmågan att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter på grund av varaktig sjukdom. Det innebär att du som anhörig till exempel kan betala räkningar, ansöka om hemtjänst eller anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle vilja. Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. Det betyder att behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god man, förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt.

Skuldrådgivning

Du kan vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivning om du har svårt att få din ekonomi att gå ihop.

Budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa dig med:

  • att upprätta en budget
  • stöd och råd i en skuldsituation
  • att förhandla om en avbetalningsplan
  • stöd och råd inför en skuldsaneringsansökan och under hela skuldsaneringen

Här kan du läsa mer om skuldrådgivning.

Här hittar du Konsumentverkets information om budget- och skuldrådgivning.

Ställföreträdarskap (god man och förvaltare)

God man

Om du behöver du hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska eller personliga intressen kan du ansöka om god man. För att ansöka vänder du dig till överförmyndarenheten i Nacka eller så kan du ringa kommunens växel 08-718 80 00.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar skiljer sig lite åt. En god man kan inte utses mot en persons vilja utan är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga.

En förvaltare kan i vissa fall förordnas mot den enskildes vilja. Det är tingsrätten som beslutar om förvaltarskap och förvaltarskap kan bli aktuellt i situationer där en person inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.

Här kan du läsa mer om god man och förvaltare.

Sidan uppdaterades: