Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Får det lov att vara fult?

Har vi tid och råd att bygga vackert – och hur avgör man vad som är vackert? Bygglovexperter i Nacka och Gävle har tillsammans skrivit en rapport om hur man kan arbeta för god gestaltning inom plan- och bygglagen, samt hur man kan dela kunskaper och lära av varandra.

Idag arbetar många kommuner runt om i Sverige, även utanför de traditionella städerna, med att bygga tät och blandad stad. Bostadsbristen är på många håll större än någonsin och byggandet ska ske snabbt, kostnadseffektivt och miljövänligt. Vilken roll spelar då stadens arkitektur och gestaltning? Rättspraxis visar att fastighetsägarens enskilda intresse ofta väger tyngre när det kommer till utformningsfrågor.

Vad säger lagen?

Många kommuner vill göra mer för att främja god arkitektur och gestaltning. Enigheten är stark om behovet av god arkitektur i byggandet av det goda samhället. Ändå är det ibland oklart kring vilka möjligheter plan- och bygglagen faktiskt ger för de kommuner som vill ställa högre krav på gestaltningen av nya eller förändrade byggnadsverk. Vilka krav kan egentligen ställas?

Bygglovenheterna i Nacka kommun och Gävle kommun bestämde sig för att undersöka hur bygglovhandläggarna kan arbeta med arkitektur- och gestaltningsfrågor med stöd av PBL. Med ekonomiskt stöd från Boverket gjordes en rapport som blev klar våren 2015.

Inom ramen för bygglovprövning

Målsättningen har dels varit att utreda, undersöka och sammanställa hur kommuner idag arbetar med gestaltningsfrågor och god arkitektur inom ramen för PBL, men även att lyfta frågan om hur man skulle vilja arbeta och se vilka alternativ som finns. Huvudfokus ligger på bygglovprövningen men med en naturlig koppling till detaljplanering.

Rapportförfatarna gick igenom relevanta rättsfall, skickade ut en enkätundersökning och gjorde ett antal djupintervjuer. Det framstod tydligt att det finns mycket att vinna på att lära av varandras arbetssätt.

Stort intresse för gestaltning

En slutsats är att det finns ett stort allmänt intresse av en väl gestaltad byggd miljö och att den åsikten också delas av politiska beslutsfattare. Kanske är det bristande kunskap, kombinerad med svårigheterna att på objektiva grunder mäta värdet av god arkitektur, som gör att arkitekturen trots detta ofta tycks hamna i sista rummet. Hur intresset av god arkitektur och gestaltning kommer att stå sig mot behovet av fler bostäder återstår att se.

Läs rapporten här: Får det lov att vara fult? God arkitektur och gestaltning inom ramen för plan- och bygglagen (PDF-dokument, 2,2 MB)

Sidan uppdaterades: