Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Samråd Järla sjö

Ändring av del av detaljplan för Järla sjö (DP 236), för fastigheten Sicklaön 145:1 m.fl., på västra Sicklaön

En ändring av detaljplan tas nu fram för delar av den äldre industribebyggelsen i Järla sjö. Ändringen av detaljplanen syftar huvudsakligen till att skydda den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser. Outnyttjade byggrätter föreslås även att utgå i syfte att värna om den kulturhistoriska miljön, och användningsbestämmelser för bostäder föreslås begränsas vid torget. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslag till ändring av detaljplan.

Samrådstid

Biträdande planchef har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd.

Under samrådstiden 8 maj 2020 till och med 18 juni 2020 finns detaljplaneförslaget tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

PLANHANDLINGAR

Plankarta (PDF-dokument, 626 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 1,5 MB)
DP 236 (PDF-dokument, 3,9 MB)

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 80 97.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Magnus Bohman, telefon 08-718 80 97, e-post: magnus.bohman@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2017/169 i ämnesraden.

eller till:
Nacka kommun
Planenheten MSN 2017/169
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 18 juni 2020.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Sidan uppdaterades: