Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Underrättelse om granskning - Sicklaön 184:1

Detaljplan för fastigheten Sicklaön 184:1, Klyvarevägen 26 på Sicklaön, Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för rubricerat område.

Syftet med detaljplanen är att göra befintlig huvudbyggnad inom fastighet Sicklaön 184:1 planenlig samt att bevara byggnadens kulturvärde. Planområdet utgör fastigheten Sicklaön 184:1 som är belägen i ett villaområde i Skogalund på Sicklaön. Befintlig huvudbyggnad utgörs av ett enfamiljshus som idag har ett planstridigt utgångsläge gällande placering och antal våningar. Enligt planförslaget blir befintlig huvudbyggnad planenlig, vilket innebär att återstående byggrätt kan nyttjas. Byggrätten inom fastigheten förblir oförändrad mot idag, förutom att begränsningen i våningsantal utgår.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Inga ändringar av planförslaget har gjorts mellan samråd och granskning.

Granskningstid

Under tiden 6 november 2020 till och med 17 december 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 434 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 480 kB)
Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 100 kB)

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Tove Mark telefon 08-718 93 54, e-post: tove.mark@nacka.se, eller till Felicia Liabäck Löwstett telefon 08-718 79 36, e-post: felicia.liaback-lowstett@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/10 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/10
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 17 december 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Tove Mark
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: