Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning Rösunda 43:2

Detaljplan för fastigheten Rösunda 43:2, Svartviksringen 7 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för rubricerat område. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Genom att bekräfta nuvarande nockhöjd kan befintlig byggnad göras planenlig och återstående byggrätt utnyttjas. Syftet är även att skydda befintliga kulturmiljövärden. Byggrätten anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön samt huvudbyggnadens kulturmiljövärden och karaktärsdrag. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli upphävt inom kvartersmark.

Granskningstid

Under tiden 19 maj 2021 till och med 23 juni 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 329 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 2.4 MB)
Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 145 kB)

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Tim Kahlbom telefon 08-718 96 44, e-post: tim.kahlbom@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/4 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/4
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 23 juni 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Sidan uppdaterades: