Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
11

På vilket sätt tar ni hänsyn till miljö och hållbarhet när ni bygger den nya multihallen?


Svar:

Projektet kommer att uppnå miljöbyggnad silver. (Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader.) Projektet strävar efter en energieffektiv och driftsäker anläggning och utför flertalet LCC-analyser (LCC = Livscykelkostnad). Metodval och tekniken som väljs i detta projekt ska vara lönsam under idrottshallens livslängd.

Fick du svar på din fråga?
9

Kommer det att vara buller och störande arbeten?


Svar:

En byggarbetsplats medför ofta buller och störande arbeten. Projektet arbetar proaktivt med arbetsberedningar och riskanalyser och kommer att vidta de skyddsåtgärder som krävs för att hålla nere bullernivån och eventuellt störande arbeten.

Projektet följer gällande lagkrav och riktlinjer från bland annat naturvårdsverket, för att minska negativ påverkan på omgivningen.

Fick du svar på din fråga?
8

Vem ansvarar för bygget?


Svar:

Nacka kommun ansvarar för den nya Multihallen som byggs i samverkan med vår totalentreprenör, In3prenör AB.

Fick du svar på din fråga?
8

När är multihallen klar?


Svar:

Fisksätra multihall beräknas stå klar hösten 2024.

Fick du svar på din fråga?
7

Hur påverkas trafiken i området?


Svar:

All byggtrafik till och från arbetsplatsen sker via Hamnvägen. Det innebär att Hamnvägen och Fisksätra IP kommer att trafikeras av tung trafik under byggtiden. Ett led i att skapa en trygg och säker trafiksituation är att den befintliga parkeringen på Fisksätra IP stängs ner och flyttas till kortsidan på 11-spelar planen. Det innebär att byggtrafiken separeras från allmänheten och minskar risken för störning. Se karta under Ritningar och illustrationer som förtydligar placeringen av den tillfälliga parkeringen.

Fick du svar på din fråga?
5

Vad ska byggas?


Svar:

Nacka kommun har beslutat om att bygga en Multisporthall på Fisksätra IP. Den befintliga sporthallen ska kopplas ihop med de nya funktionerna och tillsammans bildar de en Multisporthall. Anläggningen ska bland annat innehålla olika friidrottsgrenar, dans, basket, styrketräning, kampsport, umgängesytor, streetbasket med mera, samt en ny fritidsgård med café.

Fick du svar på din fråga?
5

Kan jag använda spontanidrottsplatsen?


Svar:

Spontanidrottsplatsen ska vara tillgänglig för allmänheten under hela byggtiden.

Fick du svar på din fråga?
2

Hur påverkar bygget området?


Svar:

När bygget av den nya multihallen påbörjas stängs den befintliga sporthallen ner. Ett ersättningstält kommer att upprättas och placeras på den intilliggande 7-spelarplanen och ha liknande inredning som den tidigare sporthallen.

Preliminärt kommer ersättningstältet att vara på plats i december 2022. Tältet kommer att stå kvar tills den nya Multihallen är färdigställd.

Gång- och cykelvägar på Fisksätra IP kan komma att ledas om under byggtiden, för att säkra framkomligheten och bibehålla en säker miljö för omgivningen.

I övrigt planeras verksamheterna kunna pågå nere på Fisksätra IP under hela byggtiden.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: