Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Aktuellt Hösten 2023

Under september har det skett stora förändringar. Väggar och tak har monterats på den framtida friidrottshallen. Nytt tak är installerat på den befintliga sporthallen. Det pågår parallella arbeten med marken för den framtida parkeringsplatsen. Det går nu att börja urskilja den nya multisporthallen.

Aktuellt augusti 2023

Produktionen av multihallen har pågått under sommaren där fokus har legat på förberedande markarbeten, armering och gjutning av grunden (platta på mark) och rivning av befintlig sporthalls tak.

Denna vecka (v.35) inleddes montaget av stommen, nu kommer det att gå rysligt snabbt. Bilderna nedan är tagna måndag och tisdag och föreställer golvet där kampsport och danssalen ska ligga samt den enorma kranen som lyfter väggelementen på plats.

669x536 boxning_dans 1.jpg

670x555 boxning_dans 2.jpg

669x533 Kran 2.jpg

Aktuellt februari 2023

De senaste månaderna har projektets markentreprenör fortsatt med borrning av berget och efterföljande sprängningsarbeten. Projektet anpassar sprängningstillfällena efter när den tillfälliga sporthallen står tom för minsta möjliga påverkan för den pågående verksamheten i området.

I samband med att sprängningen är klar så påbörjas arbetet med att transportera bort bergmassor. Bortforsling av bergmassor innebär tätare trafik längs med Hamnvägen, något som kan påverka trafikflödet i området. Vid frågor, kontakta Nackas projektledare.

670x502 sprängsten.jpg

Den nya multihallen kommer att grundläggas med pålar, ett arbete som är nödvändig med som också kan generera en del ljud. Arbetena med pålning beräknas påbörjas och avslutas under mars 2023. Parallellt med detta arbete kommer det att ske en del rivning i den befintliga sporthallen, då denna ska rustas upp och moderniseras.

Workshop med ungdomar 2022

I juni 2022 genomfördes den första av en rad workshops tillsammans med barn och unga i Fisksätra för att ta reda på vad de vill ha i multihallen och vad som är viktigt i en fritidsgård. Från augusti har arbetet fortsatt tillsammans med ungdomarna.

Workshop med ungdomar.jpg

Omledning av gång- och cykelväg vid Fisksätra IP

Arbetet den nya multihallen i Fisksätra är i full gång och produktionen fortlöper enligt plan. Just nu arbetar projektet med att göra plats för den nya hallen genom att ta bort delar av befintligt berg.

Den nya anläggningen blir betydligt större än Fisksätra sporthall och projektet behöver därför utöka arbetsplatsområdet för att ha tillräckligt med plats för att bygga. Delar av den gräsade ytan framför sporthallen och gång- och cykelvägen (Båthamnsstigen) kommer att användas som transportväg och materialupplag, därför behöver gång- och cykelvägen ledas om. Gång- och cykelvägen kommer att vara helt återställd när den nya hallen står klar.

Här kan du se skiss samt bilder som redovisar den tillfälliga gång- och cykelvägens placering: Länk till skiss och bilder

Vid frågor vänligen ta kontakt med Nackas projektledare.

multihall1-feb670.jpg

Sprängningsarbeten vid multihallen

I januari 2023 fortsätter vi att göra plats för den nya multihallen. Nu behöver vi spränga bort en del berg intill den befintliga sporthallen. Vi beräknar att detta pågår från vecka 51 2022 till och med vecka 11 2023.

När och hur ofta kommer ni att spränga?

Sprängning kommer endast att utföras när det är dagsljus (klockan 08:00-15:00). Det kan bli upp till fyra sprängningar per dag.

Hur förbereder ni en sprängning?

Innan en sprängning utförs gör man en kontroll i skogspartiet mellan arbetsplatsen och skolgården, för att vara säker på att ingen befinner sig i det området.

Vad händer när ni spränger?

I samband med sprängning så signaleras det korta signaler, cirka tre minuter. Därefter sker sprängningen. Efteråt hörs en lång signal i cirka 30 sekunder när sprängningen är över.

Spärrar ni av området inför sprängning?

Vid sprängning inom 50 meters avstånd kan gång- och cykeltrafiken samt tillträde till Saltsjöbanans perrong påverkas och/eller tillfälligt stängas av. När det sker kommer personal/vakter att placeras ut för att säkerställa säkerheten för allmänheten och för att kunna svara på eventuella frågor.

Hur kommer fastigheterna i området att påverkas?

Alla fastigheter i närheten – skolan, fastigheter på Fisksätra IP, Saltsjöbanan och berörda fastigheter i Fisksätra centrum kommer att förses med vibrationsmätare. Vi följer självklart gällande lagstiftning och följer också upp mätningarna regelbundet under tiden sprängningarna pågår för att vara säkra på att riktvärdena som gäller efterlevs.

Sidan uppdaterades: