Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tecknad bild på gräs, buskar, träd och människor

Mjölkudden-Gustavsviks gård

Vägar och kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, samtidigt som viss förtätning blir möjlig. Natur- och kulturvärden ska skyddas och en strandpromenad planeras. Projektområdet sträcker sig från strandområdet norr om Boo gård till Gustavsviks båtklubb. Även Bergholmen ingår i projektområdet.

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Terese Karlqvist

kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Lantmäteriförrättning i Mjölkudden- Gustavsviks gård

Det kommunala lantmäteriet har påbörjat förrättningen i delar av detaljplaneområde Mjölkudden-Gustavsviks gård. Som berörd fastighetsägare kontaktas du direkt med information om vad som gäller för dig och din fastighet.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 30 juni 2022

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i slutligt beslut den 30 juni 2022 att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att mark- och miljödomstolens beslut står fast och att detaljplanen därmed har vunnit laga kraft. Laga krafthandlingar kommer att iordningställas efter sommaren.

 • Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2021 att anta detaljplanen, Protokollsutdrag KF § 104.pdf (313 kB) . Antagandebeslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i dom den 21 december 2021 meddelade att domstolen avslår överklagandena.
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 21 oktober 2020,
  § 236, tillstyrkt planförslaget, Protokollsutdrag.pdf
 • Gatukostnadsutredningen Mjölkudden – Galärvägen har beslutats i kommunstyrelsen den 22 februari 2021 i enlighet med kostnadstak som fastställdes vid granskningen, Beslut § 22.pdf. Du hittar antagandehandlingarna som tillhör gatukostnadsutredningen för Mjölkudden-Galärvägen här.

 • Gatukostnadsutredningen Gustavsvik har beslutats i kommunstyrelsen den 22 februari 2021 i enlighet med kostnadstak som fastställdes vid granskningen, Beslut § 21.pdf. Du hittar antagandehandlingarna som tillhör gatukostnadsutredningen för Gustavsvik här.

Området är en del av projektet Sydöstra Boo. Planering inför utbyggnaden pågår. Läs gärna mer om hur utbyggnaden går till, tidplaner med mera på sidan om Sydöstra Boo utbyggnad.

Detta gäller för dig som är fastighetsägare och vill bygga enligt nya detaljplanen

Genomförandetid - då kan du vara säker på att nya detaljplanen gäller

När en ny detaljplan vunnit laga kraft gäller den tills vidare, men minst under den så kallade genomförandetiden. Under denna tid kan du vara säker på att åtgärder som är tillåtna enligt detaljplanen får genomföras, och du kan till exempel ansöka om bygglov enligt planen. Den nya detaljplanen för Mjölkudden-Gustavsviks gård kommer att ha en genomförandetid på 15 år.

Mjölkudden-Gustavsviks gård får fördröjd genomförandetid

Kommunen har valt att tillämpa tre års fördröjd genomförandetid på kvartersmark, alltså den mark som inte är vägar och andra allmänna ytor, för att först bygga ut vatten, avlopp och vägar i området. Det betyder att du som vill utnyttja en byggrätt som du får i den nya detaljplanen kan söka bygglov för den tidigast tre år efter att planen vunnit laga kraft.

Det kan du göra för att förbereda

Om du planerar att stycka av din tomt till en ny fastighet för att sälja den kan du påbörja det arbetet under de tre år som du väntar på att byggrätten ska börja gälla. Ansökan om att stycka av din tomt skickas till lantmäteriet. Du kan även ansöka om att ansluta den nya fastigheten till vatten och avlopp så att det byggas ut samtidigt med övriga arbeten i området. Ansökan om ny förbindelsepunkt för vatten och avlopp görs till Nacka vatten och avfall.

Detaljplanen

 • Ett färdigt förslag till detaljplan las fram för antagande av kommunfullmäktige den 15 mars 2021.
 • Under tiden 5:e november 2018 till och med 10:e december 2018 fanns planförslaget för Mjölkudden – Gustavsviks gård utställt för granskning.
 • I väntan på detaljplanens antagande och laga kraft så görs planeringen för genomförandet. Mjölkudden – Gustavsviks gård är den del av Sydöstra Boo som ska förnyas i en samordnad utbyggnad. I de förberedande arbetena ingår projektering, upphandling och utbyggnadsplanering.
 • Tidigare handlingar från detaljplanens och gatukostnadsutredningens samråd och granskningar finns under STATUS OCH HANDLINGAR under respektive rubrik.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten samt omhändertagande av dagvatten, förbättra vägarna, möjliggöra utbyggnad av permanentboende samt tillåta viss förtätning av bostäder. Syftet är även en övergång till kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Strandskyddet föreslås upphävas i detaljplanen inom delar av området. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget.

En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntanpassning på kvartersmark samt fastigheter som ska tillföras mark finns tillgänglig i fastighetskonsekvensbeskrivningen (FBK).

Gatukostnadsutredning

Fastigheter inom detaljplanen för Mjölkudden – Gustavsviks gård ingår antigen i gatukostnadsutredning Gustavsvik eller Mjölkudden – Galärvägen. Kartbilden nedan redovisar vilka geografiska områden de två gatukostnadsutredningarna omfattar.

Kartan visar preliminära fördelningsområden i sydöstra Boo. Kartan visar vilka fastigheter som ingår i gatukostnadsutredning för Gustavsvik respektive gatukostnadsutredning för Mjölkudden – Galärvägen.

Detaljplaneläggning

Mjölkudden - Gustavsviks gård är en av detaljplanerna inom Sydöstra Boo. Sydöstra Boo planerades som ett fritidshusområde. Allt fler har valt att bosätta sig permanent här vilket bland annat innebär att behovet av goda kommunikationer, infrastruktur och service ökar. Detaljplaneläggning pågår därför i fem olika områden varav Mjölkudden – Gustavsviks gård är ett.

Syftet med detaljplanen är att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, möjliggöra för kommunalt huvudmannaskapet för allmän plats och förbättra vägstandarden inom området. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse, tillåta viss förtätning och värna områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kultur- och naturmiljöer samt landskapsbild.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planen hanteras enligt reglerna om normalt planförfarande i plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015

I detaljplanen föreslås att kommunalt vatten och spillvatten ska byggas ut inom området samt att kommunen övertar huvudmannaskapet för allmän plats, det vill säga vägar, parker och naturområden.

Planförslaget möjliggör cirka 40 avstyckningar och cirka 30 nya bostäder i form av radhus och parhus vid Drabantvägen/Riddarstigen. I detaljplanen föreslås värdefulla byggnader skyddas.

Inom planområdet finns delar med värdefull natur i form av högvuxna tallar och ädellövträd samt bergshällar och öppna ängar. Planförslaget en varsam upprustning av naturen samtidigt som tillgängligheten ökar. Bland annat föreslås strandpromenaden längs Baggensfjärden förbättras avseende standard och orienterbarhet. En tillgänglighetsanpassad gångväg föreslås från parkeringsplatsen vid Mjölkudden ut till Ekudden. Delar av den öppna ängsmarken vid Mjölkudden föreslås utvecklas till en plats för lek och utevistelse.

Planförslaget möjliggör en varsam upprustning av vägarna. Vägarna föreslås platsanpassas och vägbredden görs så smal som möjligt utan att riskera tillgänglighet och säkerhet. I planförslaget klassificeras vägarna i området som uppsamlingsvägar och lokalvägar. Norrifrån går uppsamlingsstråket från Boo strandväg via Backebölsvägen och Baggensvägen till och med Drabantvägen. Galärvägen förlängs i sin nuvarande sträckning och kopplas samman med Drabantvägen och blir även den en uppsamlingsväg. Längs uppsamlingsvägarna föreslås trottoarer för att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och skapa säkra skolvägar. Lokalvägar behåller i stort sin nuvarande utformning men kompletteras med belysning för en mer trafiksäker miljö. Vidare rätas vissa korsningar upp och lutningen minskas i branta partier. En ny gång- och cykelväg föreslås mellan Lotsvägen och Baggensvägen i anslutning till Boobadet.

Gustavsviks gårdsmiljö och Bergholmen har pekats ut som områden av lokalt intresse för kulturmiljövården. Ön planeras inte att försörjas med kommunalt vatten och avlopp.

Planhandlingarna består av:

Plankarta blad 1 med planbestämmelser
Här regleras användningen av mark och vattenområde.

Plankarta blad 2 med planbestämmelse
Här redovisas områden och fastigheter med höga kulturvärden samt vad det höga kulturvärdet består i.

Planbeskrivning
Här förklaras planförslaget i ord och bild.

Illustrationskarta
Här illustreras detaljplaneförslagets konsekvenser övergripande på en karta.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Här redovisas vilka konsekvenser detaljplneförslaget innebär för de enskilda fastigheterna.

Samråd

Samråd om detaljplaneförslaget och gatukostnadsutredningen hölls under hösten 2016. Bland annat hölls två Öppna hus i stadshuset, där fastighetsägare i området var inbjudna.

Granskning

Under tiden 5 november 2018 till och med 10 december 2018 fanns planförslaget för Mjölkudden – Gustavsviks gård utställt för granskning.

Samtliga handlingar från samrådet och granskningen finns kvar att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Gatukostnader

Detaljplanen för Mjölkudden-Gustavsvik planeras att genomföras med kommnalt huvudmannaskap. Kostnader för ombyggnads- och förbättringsåtgärder för vägar, park och natur kommer att finansieras genom uttag av gatukostnader. En preliminär gatukostnadsfördelning har tagits fram och kommer att revideras under hösten.

Läs mer nedan, under Gatukostnader.

Det gulmarkerade område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: