Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sydöstra Lännersta, historik

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, vägar och allmänna ytor rustas upp och byggrätter införas. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden och andra speciella kvaliteter i området.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Tord Runnäs

Tord Runnäs

planarkitekt

Status och handlingar

Under STATUS OCH HANDLINGAR på den här sidan finns äldre dokument från projektet. Dokumenten under "Granskning" är från 2013 och 2015. Handlingarna under "Antagande" är från 2016.

detaljplanering

Samråd och granskning

Förslag till detaljplan och gatukostnader för sydöstra Lännersta (område W) var utsänt på samråd under maj-juni 2011 och för granskning i april - maj 2013.

Därefter reviderades detaljplanen för att ändra markanvändningen för fastigheten Lännersta 1:876 från skolverksamhet till bostadsändamål. Även gatukostnadsförslaget reviderades. De reviderade förslagen ställdes ut en andra gång för granskning 9 juni - 25 augusti 2015.

Med detta förslag (granskning 2) blev det möjligt att avstycka fler fastigheter. En annan förändring var att strandpromenaden väster om trappan vid Sieverts väg inte ingick i förslaget.

Efter utställningen reviderades planförslaget på nytt på ett par punkter inför antagandet i kommunfullmäktige.

Antagande och överprövning

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016.
Beslut (§ 316).

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som den 15 december 2017 beslutade att upphäva KF:s antagandebeslut, i enlighet med KS begäran om återförvisning för omarbetning i beslut 2 oktober 2017, § 259.

Under 2017 inventerades samtliga fastigheter inom planområdet för att klargöra vilka som har befintliga byggnader som avviker från planförslagets bestämmelser. Inmätningar gjordes sedan av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun för flera fastigheter.

Nästa steg efter inventeringen är att planförslaget ändras. Ändringen omfattar bara de byggnader som var större än den byggrätt som det tidigare planförslaget angivit. En bestämmelse om högsta byggnadsarea och nockhöjd kommer att ersätta tidigare bestämmelse om befintliga byggnader i det nya planförslaget.

Detta reviderade planförslag som ställs ut under granskningen i september-oktober 2018. Alla berörda fastighetsägare får en skriftlig underrättelse om granskningen. Handlingarna som gäller granskningen finns på sidan
Sydöstra Lännersta (område W)

VARFÖR BEHÖVDES INMÄTNINGARNA?

Detaljplanen för Sydöstra Lännersta 2, område W, innehåller en planbestämmelse med lydelsen
"Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning innan detaljplanen vann laga kraft och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga".
Två detaljplaner med samma planbestämmelse har i mark- och miljödomstolen tidigare blivit upphävda med hänvisning till att den aktuella bestämmelsen inte uppfyllde plan- och bygglagens krav på tydlighet. Därför behöver kommunen arbeta om planförslaget. Inmätningarna gjordes för att kontrollera byggnadernas storlek.

Fastighetsplan

Ett förslag till fastighetsplan har också upprättats för delar av detaljplaneområdet. Syftet är att styra fastighetsindelningen bland annat för ett område i anslutning till den nya sträckningen av Sieverts väg och för att lösa infart och sophantering för vissa fastigheter. Fastighetsplanen hanterades med enkelt planförfarande och samråd med berörda fastighetsägare. Arbetet pågick i mars-april 2014.

Sidan uppdaterades: