Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Parkeringsregler

Var man får parkera styrs av Trafikförordningen och de lokala trafikföreskrifterna.

Hur du får parkera styrs av generella regler genom Trafikförordningen och de lokala trafikföreskrifter som beslutas av Natur- och trafiknämnden i Nacka kommun. De lokala trafikföreskrifterna finns publicerade för allmänheten på Transportstyrelsens hemsida. Förutom de generella parkeringsreglerna finns det även särskilda dispenser och parkeringstillstånd. Om du parkerar fel på gatumark kan du få betala en felparkeringsavgift.

P 24 timmarPå en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, t.ex. vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat.

Enligt de generella parkeringsreglerna:

  • får du inte parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms.
  • får du inte parkera så att ditt fordon hindrar tillträde till andra fordon.
  • får du inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Generellt får du endast stanna eller parkera på höger sida i färdriktningen. Tvär- och snedparkering är endast tillåten där så är skyltat. Du får inte parkera så att ditt fordon hindrar tillträde till andra fordon. Parkera med alla hjul innanför parkeringsrutan eller motsvarande markering om sådan finns.

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Genom att parkera i enlighet med parkeringsreglerna gör du det enklare för dig själv och för andra. Snöröjning, ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon är beroende av en fungerande gatubild där framkomligheten är god. Bra framkomlighet är också viktigt för andra trafikanter och fotgängare, till exempel synskadade, barn, äldre och människor med funktionshinder.

Läs mer om parkeringsregler - i broschyr från transportstyrelsen (PDF-dokument, 3,1 MB)

Felparkering och felparkeringsavgift

Nacka kommun har precis som de flesta andra kommuner problem med många felparkerade fordon. Övervakning av parkeringsreglerna på gatumark sköts av ett parkeringsbolag som kommunen anlitat samt av polisen. Om du parkerar fel på gatumark kan du få en parkeringsanmärkning, beloppen för felparkeringsavgifterna är sedan den 1 januari 2016: 450 kr, 600 kr eller 1000 kr beroende på grad av förseelse. Till följd av införandet av parkeringsavgifter på de allmänna vägarna på västra Sicklaön den 1 december 2015 har även en ny felparkeringsavgift införts för överträdelse att inte ha betalt parkeringsavgift eller vid annan tidsreglering inte ha rätt inställd parkeringsskiva, beloppet för de förseelserna är 450 kr.

Har du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten eller är en reell trafikfara kan den flyttas på din bekostnad. Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen. Du måste betala avgiften även om du tycker att anmärkningen är fel och vill överklaga den. Överklagar gör du till polismyndigheten. Visar det sig att parkeringsanmärkningen var felaktigt utfärdad återbetalas pengarna.

Felparkering hänger ihop med trafiksäkerheten och framkomlighten.

Stanna eller parkera utanför vägbanan (i så kallad "terräng")

Inom ett tättbebyggt område får du inte stanna eller parkera utanför vägen, i till exempel diken, i skiljeremsor, i parker, i planteringar eller liknande (gäller på allmänna platser).

Sidan uppdaterades: