Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Primärkarta

Primärkartan är en storskalig och detaljrik karta över Nacka kommun som kan levereras valfri skala över valfritt område.
  1. Primärkartan är Nacka kommuns mest detaljerade karta som används för till exempel planeringsverksamhet, underlag till projektering, ledningsdokumentation samt nybyggnads- och förrättningskartor.

Kartan täcker hela Nacka och uppdateras endast i samband med förändringar, t.ex. vid nybyggnadskartor, fastighetsbildningsåtgärder, detaljplanering och exploatering. En del områden kan därför ha mer aktuell information än andra områden. Kartan kan uppdateras både genom geodetisk inmätning i fält och digitalt genom kartering från ortofoton.

Primärkartan innehåller bland annat detaljer som byggnader, vägar och vägtunnlar, gång- och cykelbanor, höjdkurvor med 1 meters ekvidistans, fastighetsbeteckningar och fastighetsgränser. Observera att de digitala fastighetsgränserna i primärkartan INTE är juridiskt gällande. Vill du veta var din tomtgräns går exakt kan du beställa en gränsutvisning.

Primärkartan är en digital produkt som levereras i DWG och PDF som standard. Andra format som till exempel dgn och shape går naturligtvis att ordna efter förfrågan vid beställning.

Utdrag ur primärkartan i dwg-format beställs genom att maila lantmateri@nacka.se.

Utdrag ur primärkartan i pdf-format (tomtkarta) är kostnadsfri och hämtas ut själv här.

Avgifter
Primärkarta Uttag DWG 1 440 kr per hektar*
Bearbetning DWG Timdebitering

Timpris vid timdebitering: 1000 kronor.

Avgiften anges exklusive moms, ovan tjänst är momspliktig 25 %.

Lägsta avgift för beställning är 1 000 kr.
*Oert lämnas när ytan överstiger 20 hektar.

Varför är fastighetsgränserna i primärkartan inte exakta?

Gränspunkter och fastighetsgränser är hämtade från lantmäteriets registerkarta.

När ni tittar på Nacka kommuns primärkarta och utskrifter från den (till exempel nybyggnadskartan) vill vi att ni är medvetna om att gränserna i kartan inte är juridiskt gällande och att de kan vara av varierande kvalitet. Eftersom kartan är digital uppfattas den ofta som väldigt exakt, men så är det inte alltid.

Juridiskt sett är det gränsmarkeringarna som finns på marken som avgränsar fastigheten. Då de inte går att återfinna dem används förrättningskartan från när gränsen tillkom för att bedöma gränsens rätta läge.

Läs mer om fastighetsgränser

Kartan har inte alltid varit digital. Tidigare redovisades fastighetsindelningen i Nacka på kartblad i A1-format. Dessa ajourfördes manuellt genom att man suddade den utgående gränsen och ritade in den nya.

När kartan digitaliserades gjordes det till största delen manuellt, vilket i sig ger en osäkerhet i kvalitén.

Nacka kommun har ett flertal gånger bytt kartsystem och detta kan också ha en viss inverkan.

Tidigare bestod Nacka av flera lokala koordinatsystem som senare har lagts ihop vilket medför att det kan finnas systematiska fel i flera områden.

Med dagens moderna teknik har vi möjlighet att mäta mer exakt än man hade för till exempel hundra år sedan. Detta kan bland annat visa sig genom att måtten på äldre kartor inte alltid stämmer med de verkliga måtten i områden med brant eller besvärlig terräng.

Sidan uppdaterades: