Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gränsutvisning

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna. Där vi inte återfinner någon gränsmarkering markerar vi med träläkt eller färgmarkering. En gränsutvisning innebär aldrig att man får nya gränsrör.


Gränsen visas ut utifrån handlingar upprättade vid tidigare utförd lantmäteriförrättning, d.v.s. lantmäterimyndigheten fattar inget nytt beslut om gränsens läge och gränsutvisningen är därmed inte någon fastighetsrättslig åtgärd. I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit i äldre tid vara av bristande kvalitet eller saknas. I dessa fall kan gränsens läge vara osäkert och en exakt gränsutvisning svår att genomföra.


Vill du sätta ut nya eller kompletterande gränsrör kan du, om det inte råder några tveksamheter om gränsen läge, göra en särskild gränsutmärkning. Vid osäkra gränser krävs en fastighets-bestämning för att bestämma gränsen läge och kunna sätta ut nya gränsmarkeringar. Åtgärderna utförs av lantmäterimyndigheten och gränsernas läge blir rättsligt bindande.

Läs mer om särskild gränsutmärkning och fastighetsbestämning

Gränsutvisningen kan utföras av lantmäterienheten eller person med mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer. Om du anlitar ett mätkonsultföretag bör du fråga om de har kompetens inom fastighetsutredning, arkivforskning och georeferering. Detta behövs för att avgöra hur gränspunkterna som finns illustrerade digitalt (den s.k. digitala registerkartan) står sig gentemot förrättningskartorna som är en del av de juridiska dokumenten för fastighetens utformning. Det behövs också för att kunna göra relevanta tolkningar och bedömningar i fält för de gränsrör man återfinner.

Det kan vara så att gränserna är osäkra vilket upptäcks i en arkivforskning. I dessa fall kan det ibland leda till att gränsen inte kan anvisas i fält. Rekommendationen kan i vissa fall bli att göra en lantmäteriförrättning vilket måste beställas i en separat ansökan till lantmäterimyndigheten.

E-tjänst Beställning av kartor och mätuppdrag

Gränsutvisning - så arbetar vi

En fastighet avgränsas av fastighetsgränser som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är ofta markerade med rör i berg, rör i mark eller liknande.
En gränsutvisning är av tillfällig karaktär och gränsen visas ut med träläkt. Den vanligaste orsken till att man beställer en gränsutvisning är att man är osäker på var fastighetsgränsen går, ofta i samband med husförsäljning eller då man tänker sätta upp ett staket eller liknande.

Förarbete

När en beställning på gränsutvisning kommer in till oss får du en bekräftelse där vi bland annat anger när vi planerar att utföra uppdraget. Du behöver inte vara med på plats då gränsutvisningen utförs.

Gränsutvisningsarbetet börjar med en studie av fastigheten där förrättningskartor/handlingar och historiska kartor från statliga lantmäteriets digitala arkiv gås igenom. I det här skedet avgörs ofta om det är möjligt att utföra en gränsutvisning på den aktuella fastigheten. Är historiken bakom gränsernas tillkomst bristfällig eller om fastighetsindelningen saknar laga grund, kan det vara omöjligt att visa ut gränsen. I dessa fall behövs en fastighetsbestämning för att utreda hur fastigheten är utformad. Fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning kan du läsa mer om under Lantmäterimyndigheten.

Kan gränsutvisningen genomföras förbereds det kartmaterial och de koordinatuppgifter som behövs ur vår kartdatabas.

Fältarbete

Vid en gränsutvisning kommer vi ut till din fastighet med vårt mätinstrument (så kallad totalstation). Innan själva uppgiften att söka rätt på eventuella gränsmarkeringar som kan finnas på marken ska mätutrustningen ”etableras” med hjälp beräkningar från mätpunkter, vanligtvis via GNSS. Det tar en alltså en stund innan man kommer igång med själva gränssökandet.

Med oss i fält har vi en metalldetektor eftersom gränsrören många gånger ligger dolda en rejäl bit under mark och behöver grävas fram.

De gränsrör eller andra typer av gränsmarkeringar som återfinns målas på med röd färg och markeras med träläkt. Där vi inte återfinner någon gränsmarkering sätter vi endast träläkt. Observera att träläkten inte har någon juridisk status som gränspunkter.

Ibland uppstår frågetecken kring de gränsmarkeringar vi finner, då kan vi behöva kontakta en förrättningslantmätare för att rådgöra om saken. I enstaka fall kanske gränsutvisningen måste avbrytas innan vi kan bringa klarhet i gränsens sträckning.

Är sträckan mellan två gränspunkter väldigt lång eller med skymd sikt emellan, sätter vi om det önskas extra "hjälppunkter" (träläkt) längs sträckningen.

Efterarbete

Inne på kontoret töms alla mätdata från fältet och vår databas uppdateras med eventuella nya uppgifter som tillkommit. Ett gränsutdrag utfärdas till dig där det bland annat framgår vilka gränspunkter vi visat ut.

Sidan uppdaterades: