Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fastighetsgränser

Det finns olika sätt att visa ut en fastighetsgräns. Vad som är mest lämpligt beror på syftet med att klargöra gränsen och om resultatet skall vara rättsligt bindande för framtiden.

Var går min gräns?

I förrättningskartan (karta över juridiskt gällande gränser) som upprättades när fastigheten bildades, kan det finnas uppgifter om gränsmarkeringar och mått. Dessa kan underlätta sökandet efter befintliga gränsmarkeringar.

Beställ kopior på de ursprungliga förrättningshandlingarna, som till exempel förrättningskartan.

Särskild gränsutmärkning

Om de gamla gränspunkterna har förstörts eller försvunnit kan man göra en särskild gränsutmärkning för att markera gränspunkterna på nytt. Men då får det inte råda några tvecksamheter om gränsens läge. Vid en särskild gränsutmärkning ska förrättningskostnaden betalas av den sökande.

Resultat av den särskilda gränsutmärkningen dokumenteras i en förrättningskarta och de nya gränsmarkeringarna blir rättsligt bindande.

För att gränsen ska kunna märkas ut med rätt noggrannhet behövs bra underlag med säkra koordinater eller karta med mått och tillgängliga gränsmarkeringar att mäta in den försvunna gränspunkten mot.

Om gränsen inte kan återskapas med tillräcklig noggrannhet eller det av andra skäl råder oklarheter om gränsen kan man inte göra en "särskild gränsutmärkning", då får man istället göra en "fastighetsbestämning".

ansök om särskild gränsutmärkning

Ansök

Fastighetsbestämning

Om du har frågor om fastighetsbestämning kan du kontakta:
Lantmäterimyndigheten i Nacka:
Telefon: 08-718 78 66
E-post: fastighetsbildning@nacka.se

Vid en fastighetsbestämning kan man klargöra osäkerheter gällande fastighetsgränser, innebörden av servitut, omfattning av en gemensamhetsanläggning med mera.

Om läget för gränsen är oklar gör man en fastighetsbestämning för att kunna sätta ut nya gränsmarkeringar.

Det gäller också "ej lagligen bestämda gränser", som till exempel avsöndringar. Vid fastighetsbestämningen utreds och fastställs var gränsen går, den bestämda gränsen dokumenteras i en förrättningskarta som blir rättsligt bindande. Vid en fastighetsbestämning är huvudregeln att förrättningskostnaderna fördelas mellan dem som har nytta av fastighetsbestämningen.

Många fastigheter i Nacka är bildade i början av förra seklet genom så kallad avsöndring, en form av privat jorddelning grundat på ett köp. Då en avsöndrad fastighet skall delas kan du behöva göra en fastighetsbestämning av fastighetsgränsen innan avstyckningen görs.

ansök om fastighetsbestämning

Ansök

Gränsutvisning

Om du har frågor om gränsutvisning kontakta:
Mätgruppen på Lantmäterienheten i Nacka kommun
Telefon: 08-718 80 00
E-post: lantmateri@nacka.se

Vid en gränsutvisning kan gamla gränsmarkeringar letas fram och en gräns kan markeras med en träläkt eller färgmarkering.

Gränsutvisning kan endast genomföras om det är tekniskt möjligt att beräkna den ursprungliga gränsens läge. Gränsen visas då ut utifrån handlingar upprättade vid tidigare lantmäteriförrättning. Vid en gränsutvisning fattas inga nya beslut om gränsen läge, markeringarna har ingen rättsligt bindande verkan, och inga nya gränsmarkeringar sätts ut.
Mer information om gränsutvisning

Sidan uppdaterades: