Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Underrättelse om granskning

Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 13:3 och del av 134:21, på västra Sicklaön, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för del av Ryssbergen (del av Sicklaön 13:3 med flera). Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen möjliggör för 400-600 bostäder i sex till tio våningar, en större verksamhetsbyggnad och en förskola om fyra avdelningar inom mark som idag utgörs av skogsmark. Detaljplanen möjliggör även för en ny gatustruktur, som skapar möjligheter för en genomgående gata. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Mot denna bakgrund har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i samband med planarbetet.

Granskningstid

Under tiden 15 januari 2021 till och med 1 mars 2021 finns planförslaget med miljökonsekvensbeskrivningen utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/ryssbergen

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget med miljökonsekvensbeskrivning finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller telefon 010-615 62 18.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Monika Stenberg telefon 010-615 62 18, e-post: monika.stenberg@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/97-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2016/97-214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget/miljökonsekvensbeskrivningen ska skriftligen ha kommit in senast den 1 mars 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Monika Stenberg
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: