Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Ändring av del av detaljplan för Ormingehus (DP 640), fastigheterna Orminge 46:1 och 46:2, Edövägen i Boo

En ny detaljplan tas nu fram för fastigheterna Orminge 46:1 och 46:2. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka ytor för garage och ändra användning från allmän plats till kvartersmark för torgytan och två trappor mellan Röda längan och Ormingehus för att skapa en mer samlad parkeringslösning inom Orminge centrum. Syftet är vidare att göra det möjligt att anlägga padelbanor i anslutning till Ormingehus i planområdets norra del. Allmänhetens passage förbi torgytan, som i gällande plan är allmän plats, ska genom ändringen säkras. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli upphävt inom kvartersmark.

Granskningstid

Under tiden 11 november 2022 till och med 1 december 2022 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/ormingehus-andring

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Orminge centrum under bibliotekets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till
planarkitekt Terese Karlqvist telefon 08-718 94 79, e-post: terese.karlqvist@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2021-00148 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun

Planenheten MSN 2021-00148

131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 1 december 2022. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Terese Karlqvist, Planarkitekt

Sidan uppdaterades: