Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hot och våld

Du som är chef har ansvar för att minska risker för hot och våld på arbetsplatsen samt se till att den som råkat ut för hot eller våld tas omhand.

Arbetsgivarens ansvar beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön (gäller även för elever från och med förskoleklass). Enligt föreskrifterna är arbetsgivaren bland annat ansvarig för att:

 • utreda de risker som kan finnas i arbetet (inkl elevers skolmiljö)
 • vidta åtgärder för att minimera dessa
 • erbjuda krishantering efter en hotfull eller våldsam situation
 • hjälpa den utsatte att polisanmäla

Arbetet för att minska risker för hot och våld ska ske i samverkan med medarbetare, elever och skyddsombud/elevskyddsombud.

På arbetsplatsen ska finnas särskilda säkerhetsrutiner för arbete som kan medföra risker för hot eller våld. Rutinerna ska hållas aktuella och vara kända för berörda medarbetare. Medarbetarna ska ha tillräcklig utbildning och få information och instruktioner för att kunna utföra arbetet tryggt och säkert. Särskilt stöd ska ges till medarbetare i vars arbete finns risk för återkommande hot eller våld.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift finns mer information och råd, exempel på säkerhetsrutiner, förslag till vad du bör göra vid en akut situation med mera.

Hot och våld ska alltid anmälas, dokumenteras och utredas!

För att man ska kunna förebygga skador och andra oönskade händelser i arbetslivet måste det finnas en samlad kunskap om hur, var och när de uppkommer.

Här kan du läsa mer om arbetsskador och tillbud - vad det är och hur de ska hanteras och rapporteras.

 • Hot- och våldsituationer ska alltid anmälas som tillbud alternativt arbetsskada i KIA (arbetsskada ska också anmälas till Försäkringskassan).
 • Allvarliga tillbud och allvarlig arbetsskador ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket (enligt praxis inom 24 timmar).
 • Anmälan till polis.

Det är arbetsgivaren som får avgöra om ett tillbud är allvarligt eller inte och Arbetsmiljöverket rekommenderar att du gör en anmälan även om du är osäker om tillbudet är allvarligt eller inte. Exempel på allvarligt tillbud kan vara:

 • Enstaka kränkande handling vid en mellanmänsklig konflikt.
 • Hot om våld - om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, t ex knivhot eller hot med skjutvapen.
 • Mordhot som upplevs som allvarligt menat
 • Annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing

Anmälan till Arbetsmiljöverket kan du göra via www.anmalarbetsskada.se eller telefon 010-730 90 00 (dagtid må-fr) alt 08-737 15 55 (kvällar, nätter och helger).

Anmälan till Arbetsmiljöverket kan också göras via KIA under fliken Utredning och åtgärder.

Nackas Akutplan

I Nacka kommuns Akutplan (PDF-dokument, 538 kB) finns information om hur man bör agera i en nödsituation, hur man bör agera vid hot och våld, åtgärder vid krisstöd, första hjälpen vid personskada med mera.

Kontakta företagshälsovården om du vill ha råd eller stöd samt rekommendera medarbetaren att ta kontakt med Personalstöd.

Mer material - tips och stöd i arbetet för att förebygga och hantera hot och våld

På Suntarbetsliv finns material (filmer, broschyrer, rutiner, checklistor, diskussionsunderlag mm) att ladda ned eller beställa. Materialet har tagits fram tillsammans med sex arbetsplatser som i flera år arbetat för att minska hot och våld. Det är tänkt att inspirera och stötta i arbetet för en större trygghet och säkerhet.

Under projekt Bättre beredd än rädd finns t ex information och idéer om hur man kan:

 • Undvida att hot och våldsituationer uppstår
 • Hantera hot och våld när något händer
 • Ge stöd åt drabbade efter en incident
 • Rapportera incidenter och lära av det som hänt


På Arbetsmiljöverkets finns temasidor om hot och våld.

Sidan uppdaterades: