Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

När du inte kan arbeta på grund av sjukdom får du sjuklön från arbetsgivaren.

Är du sjuk längre tid än två veckor kan du få ersättning från Försäkringskassan. Förutsatt att du får ersättning från Försäkringskassan får du också 10 procent av lönen i sjuklön dag 15-90 i sjukperioden. För att kunna betala ut rätt sjuklön behöver arbetsgivaren veta vilken typ av ersättning du får från Försäkringskassan.

Gör sjukanmälan

Du ska sjukanmäla dig till din arbetsgivare första dagen du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Från och med 8:e dagen i sjukperioden måste du ha läkarintyg på att din arbetsförmåga är nedsatt. Intyget ska du lämna till din chef. Arbetsgivaren kan begära intyg redan från första dagen du anmäler dig sjuk.

Sjuklön

Sjuklön beräknas på olika sätt under sjukperioden. Den första sjukdagen görs ett karensavdrag. Om du blir sjuk del av dag, dag ett i sjuklöneperioden och du fortsatt är sjuk dag två så dras resterande del av karensavdraget på dag två. Under de första 14 dagarna i perioden utgår man från arbetsdagar per vecka. Från och med dag 15 utgår man från kalenderdagar per månad.

Sjukdag Sjukavdrag/Sjuklön

Dag 1 (Sjukavdrag)

Veckolön x 20 procent
Dag 2-14 80 procent av lönen*
Dag 15-90 10 procent av lönen

*Andra anställningsförmåner = timlön och ersättningar som utbetalas på grund av arbetets schemalagda tid, ob-, jour- och beredskapsersättning.

Från och med dag 15 ska du kunna visa för arbetsgivaren att du fått sjukpenning eller annan ersättning från Försäkringskassan.

Avtalsförsäkring kan ge dagersättning

Genom avtalsförsäkringen AFA, som gäller för kommun- och landsting/region-anställda, kan du få dagersättning som motsvarar 10 procent av lönen från dag 91. Du måste själv ansöka om ersättning från försäkringsbolaget.

Läs mer på AFA försäkrings hemsida.

Skyldighet att återbetala för hög sjuklön

Om du har fått för mycket sjuklön är du återbetalningsskyldig. Det gäller också om du fått sjuklön trots att du inte haft rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Arbetsgivaren har också rätt att kräva tillbaka utbetald sjuklön vid indragen sjukpenning och indragen förlängd sjukpenning om beslutet att dra in ersättningen från Försäkringskassan överklagas, och detta leder till att ersättningen utbetalas.

Läs mer om sjukersättning på Försäkringskassans hemsida.

Ersättningskollen

Försäkringskassan, AFA Försäkring och branschorganisationen Svensk Försäkring har en tjänst som kallas ersättningskollen.

Tjänsten ger dig information om vad som ingår i det statliga grundskyddet och vilket skydd du har genom ditt kollektivavtal om du blir sjuk eller skadas på jobbet.

Ersättningskollen ger dig en samlad bild över försäkringsskyddet. Du kan enkelt gå vidare och ansöka om relevanta ersättningar och ev. teckna kompletterande försäkringar.

Läs mer om ersättningskollen här.

Sidan uppdaterades: