Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kompensationsledig för nationaldag

Om du är anställd och schemalagd när annan dag pingst infaller och nationaldagen infaller på en lördag eller söndag får du en extra ledig dag som du kan ta ut under kalenderåret. För att omfattas av den extra lediga dagen behöver du även ha en semestertjänst eller en uppehållstjänst (ferieanställda omfattas inte).

Tjänstledighet

Tjänstledighet hänvisas till respektive chef då detta inte är en lagstadgad rättighet.

Enskild angelägenhet

Om synnerliga skäl finns kan du bli beviljad ledighet med bibehållen lön under högst 10 arbetsdagar per år (AB § 32). Det gäller till exempel vid nära anhörigs svårare sjukdom, bortgång eller begravning.

Det är arbetsgivaren som bedömer hur många dagars ledighet med lön som du beviljas
med hänsyn till nödvändiga resor och andra omständigheter.

Med nära anhörig menas make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn, mor- och farföräldrar, adoptivföräldrar och adoptivbarn. Exmake/exmaka och före detta svärföräldrar räknas inte som nära anhörig.

Om ditt barn är svårt sjukt kan du bli beviljad ledighet med bibehållen lön endast om du inte har rätt till ersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Force majeure

Force majeure innebär oförutsedd, extraordinär händelse såsom krig, naturkatastrof, importförbud och liknande som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal eller liknande.

Har jag rätt att få vara ledig med lön?

Nej, arbetsgivaren betalar inte lön då du inte kan utföra ditt arbete.

Civil- och värnplikt

Du har rätt att vara ledig från arbetet för värnplikt eller civilplikt. Enligt lagen om totalförsvarsplikt får du viss ersättning (dagpenning) från Försäkringskassan när du tjänstgör inom försvaret.

Offentliga uppdrag

Du har rätt att vara ledig för att sköta offentliga förtroendeuppdrag, eller uppdrag som är betydelsefulla för kommunen.

Bedriva näringsverksamhet

Du får vara ledig i högst sex månader för att starta eget företag. Rätten gäller enbart hel ledighet. Du får ingen ersättning från din arbetsgivare under den tid du är ledig och din näringsverksamhet får inte konkurrera med Nacka kommuns verksamheter.
Läs mer om l
agen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet.

Svenskundervisning för invandrare

Enligt lag får du vara ledig för att delta i svenskundervisning. Om du normalt arbetar heltid kan du ta ut hel ledighet för heltidsstudier eller halv ledighet för halvtidsstudier.

Läkarbesök

Besök inom hälso- och sjukvård med lön: Om du måste besöka läkare på arbetstid får du ledigt med full lön under den tid som åtgår för förstagångsbesöket vid akut sjukdom eller olycksfall.

Om du blir sjukskriven vid läkarbesöket eller får sjukpenning från Försäkringskassan så får du inte vara ledig med lön. Då ska besökstiden hos läkaren ingå i karensdagen eller ersättas av Försäkringskassan.

Din chef kan även bevilja dig ledighet med lön vid andra besök inom hälso- och sjukvård.

Vård av närstående

Du kan få ledigt för att vårda en nära anhörig under förutsättning att du har rätt till ersättning från Försäkringskassan. För varje person som vårdas kan du få ersättning under högst 60 hela arbetsdagar.

Läs mer om ersättning och ledighet för närståendevård på Försäkringskassans hemsida.

Trängande familjeskäl

Om det uppstår en akut och oförutsedd händelse i din familj som kräver din närvaro har du rätt att vara ledig. Exempel på sådana situationer är om någon i din familj drabbas av sjukdom eller olycksfall.

Läs mer om lagen till rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Prova annat arbete

Ledighet för att prova annat arbete vid sjukdom

Om du varit sjuk länge kan du ha rätt att vara ledig för att prova ett annat arbete hos en annan arbetsgivare.

Om du haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under minst 90 dagar har du rätt att vara ledig för att prova ett annat arbete.

För att ledighetsansökan ska beviljas behöver du ha ett anställningsavtal med en ny arbetsgivare från och med dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden.

Så här beräknar du tid vid nedsatt arbetsförmåga

Räkna ihop alla dina sjukperioder som har mindre än 90 dagar mellan sjukperioderna.

Du kan ansöka om hel ledighet eller förkorta din arbetstid. Ledigheten ska motsvara arbetstiden på det nya arbetet. Om du är sjukskriven på 50 procent kan du ändå vara ledig 100 procent av arbetstiden. Du får vara ledig för att prova nytt arbete under 12 månader som längst.

Anmälan, förläggning av ledighet och avbrott i ledigheten

Om du vill vara ledig för att prova ett nytt arbete ska du anmäla det till din chef senast två veckor före ledighetens början. Anmäl också hur länge du vill vara ledig. Du och din chef kommer sedan överens om hur ledigheten ska förläggas.

Vill du avbryta en påbörjad ledighet ska det göras snarast. Om ledigheten är planerad att pågå en månad eller mer, kan arbetsgivaren skjuta på datumet för din återgång i tjänst en månad. Om du vill återgå i tjänst efter ledigheten måste du meddela din chef en månad innan du vill komma tillbaka.

Om du är helt ledig från Nacka kommun för att prova ett annat arbete är det den nya arbetsgivaren som har ansvar att betala sjuklön, om du blir sjuk.


Ansöka om ledighet


Du ansöker om ledighet via PersonecP.


Du som är medarbetare inom Välfärd samhällsservice ansöker om ledighet via Medvind.


Sidan uppdaterades: