Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillfällig föräldrapenning: Vård av sjukt barn (VAB)

Man får vara ledig för att ta hand om ett sjukt barn i max 120 dagar per kalenderår till dess barnet är 12 år. Ledigheten kan tas ut hel, tre fjärdedelar, halv, en fjärdedels eller en åttondel. Rätten att vara ledig för vård av barn gäller bara om du tar ut ersättning från Försäkringskassan. Försäkringskassan kräver intyg från läkare eller sjuksköterska från åttonde dagen. Tillfällig vård av barn ska anmälas samma dag till arbetsgivaren och Försäkringskassan.

Om du som förälder inte kan vårda ditt sjuka barn kan en annan person vara ledig från arbetet och få tillfällig föräldrapenning för att vårda barnet.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Tio dagar vid barns födelse

I samband med barns födelse, eller från den dag du får ett adopterat barn i din vård , har den andre föräldern möjlighet att vara hemma med ersättning under tio dagar. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, de tio dagarna ska tas ut inom 60 dagar efter barnets födelse eller adoptivbarnets hemkomst.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Graviditetspenning

Graviditetspenning betalas ut till den blivande mamman när arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Graviditetspenning kan betalas från och med den 60:e graviditetsdagen och längst till och med den elfte dagen före beräknad tidpunkt för barnets födelse. Försäkringskassan fattar beslut om graviditetspenning.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Föräldraledighet med föräldrapenning

Du har möjlighet att vara föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan till dess att ditt barn fyller 8 år eller har avslutat det första skolåret. För barn födda 1 januari 2014 eller senare kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt. För att ha rätt till ledigheten måste du ta ut ersättning för alla arbetsdagar som du skulle ha arbetat om du inte varit ledig. Du kan välja att vara ledig 100, 75, 50, 25 eller 12,5 procent.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Föräldraledighet utan föräldrapenning

Du kan vara helt ledig från arbetet till dess att ditt barn blivit 18 månader, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Tills dess att barnet fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent, så att du jobbar minst 75 procent av en heltidsanställning. Du kan välja att lägga ut deltidsledigheten på samtliga dagar eller på en eller några av veckans dagar.

Mödravård på arbetstid

Du som ska bli förälder får besöka mödravården på betald arbetstid vid max två tillfällen. Detta enligt avtalet för kommunanställda. Möjligheten gäller normalt inte för medarbetare som arbetar deltid. För medarbetare inom OFR:s förbundsområden Hälso- och sjukvård, Akademikeralliansen eller OFR kommunal verksamhet gäller bestämmelsen för båda föräldrarna. (Gäller ej Kommunal eller lärarnas avtalsområden).

Föräldrapenningstillägg

Föräldrapenningtillägg är ett tillägg på lönen. Du får tillägget av Nacka kommun om du haft en sammanhängande anställning under minst 180 dagar* när ledigheten påbörjas. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag. Tillägget betalas ut i sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst tills dess barnet är 24 månader. För att föräldrapenningtillägget ska utbetalas måste du registrera barnet i personalsystemet Personec P under "mina uppgifter" samt registrera frånvaron.

Obs! Du måste ta ut föräldrapenning utöver garantinivå hos Försäkringskassan för att ha rätt till föräldrapenningtillägget. Om du söker föräldrapenningtillägg för kortare tid än 180 dagar får du tillägget för det antal kalenderdagar som ledighetsperioden omfattar.

* Nytt från 2022-01-01. Tidigare krävdes det en sammahängande anställning av minst 365 dagar för att få föräldrapenningtillägg.

Föräldralön

Föräldralön utges vid sammanhängande anställning under minst 180 kalenderdagar före ledigheten. En arbetstagare, vars fasta kontanta lön överstiger 83,33% av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken, får föräldralön under högst 270 kalenderdagar per födsel. Föräldralön motsvarar mellanskillnaden mellan 77,6% av lönebortfall per dag och högsta ersättning från Försäkringskassan.

Återgång till arbete

Du har rätt att avbryta ledigheten och börja jobba i samma omfattning som innan ledigheten. Arbetsgivaren ska underrättas snarast möjligt. Om ledigheten varit planerad att pågå en månad eller längre, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att önskemålet om att börja jobba tagits emot.

Sidan uppdaterades: