Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter för livsmedelskontroll

Enligt lagstiftningen är kommunen skyldig att ta ut en avgift för den livsmedelskontroll som utförs. Grundprincipen är att varje verksamhet ska stå för de kostnader som den ger upphov till.

Avgift för registrering av en livsmedelsanläggning

Det kostar 3000 kronor att registrera en livsmedelsverksamhet. Avgiften ska täcka de kostnader kommunen har för handläggning av registreringen. Vid handläggningen görs en riskklassning av verksamheten som avgör antal årliga kontrolltimmar och årlig avgift.

Avgift för kontroll första året

Det första verksamhetsåret tas en avgift ut efter utförd livsmedelstillsyn. Varje verksamhet betalar sedan en årlig avgift till kommunen för livsmedelskontroll.

Årlig avgift för kontroll

Den fasta avgiften tas ut från och med kalenderåret efter det år som verksamheten har anmält sig.

Hur stor avgiften är beror på det antal kontrolltimmar verksamheten bedöms behöva. Antalet kontrolltimmar bestäms utifrån vilken typ av livsmedel som hanteras, målgrupp och antal portioner som serveras. Hänsyn tas också till behovet av kontroll av märkning och information. Även myndighetens erfarenheter av hur väl verksamheten följer lagstiftningen påverkar antalet kontrolltimmar.

Genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med den kommunala timavgiften bestäms den årliga avgiften. Timavgiften är för närvarande 1 500 kronor. Timavgiften är indexbaserad och kan räknas upp varje år, om det sker ökar den årliga avgiften.

Nacka kommun använder Livsmedelsverkets system för riskklassificering och beräkning av kontrolltimmar och avgift.
Riskklassning av livsmedelsanläggningar, information från Livsmedelsverket
Finansiering av offentlig livsmedelskontroll, information från Livsmedelsverket

HUR KAN JAG PÅVERKA MIN ÅRLIGA AVGIFT?

Den årliga avgiften påverkas av hur väl verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Varje ny anläggning placeras i en normalklass, erfarenhetsklass B, vid bestämning av kontrolltid och årlig avgift eftersom myndigheten då inte har någon erfarenhet av verksamheten.

Vid varje kontroll därefter gör myndigheten en erfarenhetsbedömning av hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningen. En verksamhet som fungerar bra och har få avvikelser som inte är allvarliga kan placeras i erfarenhetsklass A, för att myndigheten bedömer att anläggningen inte behöver kontrolleras lika ofta som tidigare. Det medför att antalet kontrolltimmar halveras och därmed halveras även avgiften.

En verksamhet som inte fungerar bra och som har allvarliga avvikelser vid kontroll kan placeras i erfarenhetsklass C. Det innebär att anläggningen kontrolleras oftare och får ökat antal kontrolltimmar och en högre avgift.

AVGIFT FÖR EXTRA UPPFÖLJNING

Avvikelser som uppmärksammas vid kontroll kan medföra att en extra uppföljning behöver göras för att se att avvikelserna åtgärdas. Den uppföljande kontrollen ingår inte i den normala kontrolltiden, vilket innebär att en extra avgift tas ut för uppföljningen. Hur stor avgiften för uppföljningen blir beror på hur lång tid tillsynen tar.

Timavgiften är för närvarande 1 500 kronor.

Lagstiftning om avgifter
Läs mer om lagstiftningen som reglerar avgifter för livsmedelskontroll i Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.

Sidan uppdaterades: