Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sanktioner vid brott mot livsmedelslagstiftningen

Sanktionsavgifter kan bland annat beslutas om för företag som inte har anmält sin livsmedelsverksamhet eller för verksamheter som inte uppfyller livsmedelslagstiftningen och till exempel har märkt ett livsmedel fel så det är hälsofarligt, även om det inte är avsiktligt.

Anmäl din livsmedelsverksamhet innan du startar för att slippa sanktionsavgift

Det är viktigt att du som startar en restaurang, butik eller annan hantering av livsmedel anmäler detta till kommunen två veckor innan du börjar. Detta gäller även dig som kommer att ta över en redan anmäld verksamhet.

Kommunen sanktionsavgifter för olika regelbrott. Att starta en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den till en kontrollmyndighet kan resultera i att du får betala en sanktionsavgift på minst 5 000 eller högst 75 000 kronor. Om du tar över en redan registrerad verksamhet, som en butik eller restaurang, utan att anmäla ett ägarbyte till kommunen riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 2 500 och 40 000 kronor. Beloppen baseras på verksamhetens årsomsättning.

Om du startar en ny verksamhet

Varje livsmedelsföretagare som ska påbörja en verksamhet är skyldig att underrätta sin kontrollmyndighet om detta så att aktuell anläggning kan registreras eller godkännas om det krävs. Om en livsmedelsföretagare har brustit i sin anmälningsskyldighet och ändå påbörjat sin verksamhet vid en anläggning, ska sanktionsavgift tas ut.

Om du tar över en redan registrerad verksamhet

Sanktionsavgift ska också tas ut av den som inte underrättar kontrollmyndigheten om att de tagit över en redan registrerad anläggning. En ny ansvarig livsmedelsföretagare, fysisk eller juridisk person, innebär att ny registrering krävs.

Om ditt företag ombildas

Om ett företag som drivs som enskild firma ombildas till aktiebolag så innebär det att en ny juridisk person tar över, vilket ska behandlas som ett ägarbyte och en ny registrering krävs.

Böter eller två års fängelse om du hanterar ett livsmedel så det blir hälsofarligt

Du som producerar, hanterar, märker eller marknadsför livsmedel har ett ansvar för att detta görs på ett säkert sätt. Om du framställer ett livsmedel som kan innebära en fara för människors hälsa eller om du märker ett livsmedel så att märkningen blir missvisande och utgör en hälsofara riskerar du att dömas till böter eller fängelse i två år. Det gäller även om du har gjort det av oaktsamhet eller utan uppsåt.

I Nacka Kommun är det miljöenheten kontrollmyndighet, på uppdrag av - och stadsbyggnadsnämnden. Det är till miljöenheten du ska anmäla din verksamhet. Det är även miljö- och stadsbyggnadsnämnden som beslutar om sanktionsavgift.

Information om sanktionsavgifter finns i livsmedelslagstiftningen SFS 2006:804, 30 a §. Länk till livsmedelslagstiftningen finns här.

Sidan uppdaterades: