Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anmälan av dricksvattenanläggning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att det är rent och hälsosamt att dricka. Därför finns regler för att minimera riskerna. Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten för användning i offentlig eller kommersiell verksamhet ska anmälas till miljötillsynsenheten.
 1. Vad ska anmälas?

  Om du har egen brunn och använder vattnet enbart i det egna hushållet är det du själv som måste se till så att dricksvattnet är tillräckligt rent. Det finns inget krav på anmälan.
  Läs om provtagning av eget brunnsvatten

  Livsmedelsverkets regler gäller allt dricksvatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet, oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs. Det kan gälla dricksvatten för till exempelvis:

  • uthyrning av bostäder (inklusive fritidsboende i rum, stuga eller liknande),
  • restauranger och caféer,
  • skolor, kursgårdar, sjukhem,
  • campingplatser.

  En dricksvattenanläggning består ofta av ett vattenverk där vattnet samlas upp, behandlas och förvaras (till exempel en brunn och en pump eller en pump vid en sjö med efterföljande rening och reservoar) och en distributionsanläggning som transporterar vattnet till dem som ska använda det.

  Kommunen har ansvaret för att dricksvattnet som levereras i det kommunala nätet har god kvalitet fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten har fastighetsägaren ansvar för ledningar och dylikt.

  Här finns Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

 2. Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

  Kommunen har ansvaret för att dricksvattnet som levereras i det kommunala nätet har god kvalitet fram till fastighetsgränsen/anslutningspunkten. Efter anslutningspunkten är det sedan fastighetsägaren som ansvarar för ledningar och dylikt. Det är viktigt att din bostadsrättsförening eller samfällghet har rutiner för provtagning av dricksvattnet i er fastighet.

  Vilket undersökningsprogram behövs?

  I ett undersökningsprogram finns beslut om hur ofta provtagning ska ske och vilka analyser som ska göras i fastigheterna som ägs av din bostadsrättsförening eller samfällighet. Ni kan själva ta fram ett förslag som följer dricksvattenföreskrifterna. Alternativt kan miljötillsynsenheten ta fram ett förslag till undersökningsprogram.

  Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12 § 2 ska anläggningar som tillhandahåller 10 m³ vatten per dygn eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten registreras hos miljökontoret och genomföra regelbundna provtagningar av vattnet enligt ett fastställt undersökningsprogram. Hur många prover och med vilken frekvens beror på mängden vatten som förbrukas.

  A- och B-provtagning och provtagningsintervall

  Provtagningsintervall för små anläggningar (<10 kubikmeter/dygn) är 1 gång per år (A-provtagning). För större anläggningar som distribuerar 10-100 kubikmeter/dygn sker A-provtagning 2 gånger/år och B-provtagning 1 gång vartannat år.

  Faroanalys

  Distributionsnät med en dygnsförbrukning som är större än 10 kubikmeter ska ha en faroanalys. För distributionsnät som inte har egen brunn räcker det med att lämna uppgifter till kontrollmyndigheten i form av en ritning över distributionsnätet samt en kort beskrivning av dricksvattenförsörjningssystemet med tillhandahållen mängd vatten per dygn och antal anslutna (lägenheter eller personer). I beskrivningen behöver det finnas information om vilka som är mottagare av vattnet, exempelvis konsumenter, livsmedelsindustri eller annan industri, skolor, sjukhus och andra vårdinrättningar och liknande.

  Livsmedelskontroll

  Livsmedelskontroll kommer att ske med en viss frekvens utifrån dricksvattenanläggningens storlek (samt eventuellt identifierade risker). Analysresultat kommer att granskas så att de olika analyserade parametrarna ligger under de gränsvärden som finns. Vid överskridande av gränsvärde, ställs krav på undersökning och åtgärder.

 3. Anmälan för registrering

  Använd e-tjänsten nedan om du ansvarar för ett vattenverk eller dricksvattenläggning som ska anmälas för registrering. Uppgifter om själva anläggningen, storlek, hur vattnet bereds med mera ska fyllas i. Välkommen att kontakta en livsmedelsinspektör om du behöver vägledning om vilka uppgifter som är viktiga.

  Dricksvattenanläggning E-tjänst för anmälan av dricksvattenanläggning


  Registrerade dricksvattenanläggningar ska ha program för provtagning och egenkontroll. Läs mer om program för provtagning av dricksvatten här.

 4. Vad händer sedan?

  Efter att anmälan kommit till miljöenheten granskas uppgifterna. Om det saknas information kommer vi att höra av oss och be dig skicka in de handlingar som saknas. När alla uppgifter har kommit in fattas beslut om registrering och riskklassning. Det innebär att ditt vattenverk är registrerat och placerat i en riskklass efter bland annat vattenförbrukning, typ av verksamhet och konsumentgrupp. För handläggning av din anmälan tar kommunen ut en engångssumma.

  Miljöenheten kommer också att granska att din anläggnings provtagningsprogram överensstämmer med dricksvattenföreskrifterna. Du kommer sedan att få ett beslut om fastställt provtagningsprogram.

  Livsmedelsinspektörer på miljöenheten kommer i framtiden att göra tillsynsbesök på anläggningen. Vi granskar bland annat att egenkontroll och provtagning fungerar bra. Att provtagningsprogrammet följs är ett krav enligt lagstiftningen.

  Kontrollavgift

  Utifrån bland annat hur mycket vatten som anläggningen producerar så fastställs en riskklassning, som i sin tur avgör hur ofta en kontroll kommer att ske. Kontrollerna kommer att faktureras enligt en fastställd timtaxa.

Sidan uppdaterades: