Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arvode

Den som har förordnats till god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och även ersättning för nödvändiga utgifter (12 kap 16 § föräldrabalken). Uppdraget är delvis ideellt.

Hur stort är arvodet?

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Arvodet varierar beroende på uppdragets innehåll och beräknas med hjälp av olika procentsatser relaterat till aktuellt prisbasbelopp. Ett normalt arvode är cirka 11 000 kr per år.

Om det ingår i förordnandet att förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt beräknas arvodet utifrån överförmyndarnämndens riktlinjer för arvode och kostnadsersättning (PDF-dokument, 147 kB). I normalfallet utgår arvode med 12 procent av prisbasbeloppet för den ekonomiska förvaltningen, och med 12 procent för att sörja för person, det vill säga se till att huvudmannen får den hjälp hen behöver. Kostnadsersättning kan erhållas med ett schablonbelopp om 2 procent av prisbasbeloppet. Begäran om högre kostnadsersättning ska verifieras. Arvodet betalas normalt ut en gång per år.

Vem betalar arvodet?

Enligt huvudregeln ska huvudmannen betala för arvodet, kostnadsersättning och tillkommande sociala avgifter. En förutsättning för detta är dock att huvudmannen, under det år som uppdraget utförs, har beskattningsbara inkomster som överstiger 2,65 prisbasbelopp, eller tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp.

Arvode när huvudmannen är betalningsansvarig

Gode mannen ska betala ut ett netto belopp till sig själv. Skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

Om inkomsterna understiger 2,65 prisbasbelopp och tillgångarna 2 prisbasbelopp ska kommunen betala arvodet. Om inkomsterna däremot överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångarna 2 prisbasbelopp, men inte med så stort belopp att det täcker hela arvodet, görs en fördelning mellan huvudmannen och kommunen.

Arvoden till gode män för ensamkommande barn

Arvoden till gode män för ensamkommande barn (PDF-dokument, 84 kB) beräknas enligt särskilda riktlinjer.

Vem beslutar om arvodet?

Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet. Överförmyndarnämndens beslut kan överklagas till tingsrätten.

Sidan uppdaterades: