Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter inom äldreomsorgen 2021

Avgifter för insatser enligt SOL (socialtjänstlagen)

Avgifterna för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm och dagverksamhet samordnas och kan aldrig bli mer än sammanlagt 2 139 kronor per månad, vilket är maxtaxan. Matkostnad tillkommer på korttidsboende och dagverksamhet.

Trygghetslarm och mobilt trygghetslarm

 • 210 kronor per månad för abonnemang och teknisk utrustning
  för trygghetslarm.
 • 210 kronor per månad för abonnemang och teknisk utrustning
  för mobilt trygghetslarm.
 • 210 kronor per månad totalt för trygghetslarm och mobilt
  trygghetslarm.
 • Utryckningar är avgiftsfria.

Matdistribution

 • 60 kronor per portion inklusive leverans.

Hemtjänst

 • 300 kronor per timme.

Efter 8 timmars hemtjänst kommer man upp i maxtaxa.

Ledsagning och avlösning för personer över 65 år

 • Ledsagning och avlösning för personer som har fyllt
  65 år är avgiftsfri.

Dagverksamhet

 • 150 kronor per tillfälle de första åtta tillfällena. Från och med den nionde gången så kostar det 90 kronor per tillfälle upp till maxtaxan.
 • Dessutom betalar den enskilde kostnaden för mat vilket är 70 kronor per tillfälle.

Korttidsboende

 • 70 kronor per dygn.
 • Dessutom betalar den enskilde kostnaden för mat, 120 kronor per
  dygn.

Omsorgsavgift i äldreboende

 • 2 139 kronor per månad.
 • Dessutom betalar den enskilde hyra och mat. Kostnaderna
  varierar mellan olika boenden.

Bostadstillägg till pensionärer

Om du har låg pension kan du söka bostadstillägg. Du ansöker om
tillägget hos Pensionsmyndigheten. Läs mer på www.pensionsmyndigheten.se.

Minimibelopp

För att alla ska kunna ha en minsta summa att leva på när avgifterna
är betalda finns ett lagreglerat minimibelopp. Beloppet ska täcka
normala levnadsomkostnader (mat, kläder, skor, hygien, tidningar,
telefon, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, medicin med mera).

Minimibeloppet är:

 • 5 373 kronor per månad för ensamstående.
 • 4 540 kronor per person och månad för gifta och sammanboende.

Den som har god man har ett högre minimibelopp på grund av
kostnad för arvode till god man. Återkommande extra kostnader,
som den enskilde har på grund av sitt funktionshinder, kan efter
individuell prövning läggas till minimibeloppet om inte dessa
kostnader täcks av handikappersättning via Försäkringskassan.
Om den enskilde har mindre än minimibeloppet och medel för
sin bostadskostnad kvar reduceras avgiften.

Ekonomiskt grundgaranti

Nacka kommun har beslutat att alla som bor i särskilt boende ska
ha en ekonomisk grundgaranti. Den enskilde ska ha fyra procent av
prisbasbeloppet per månad kvar sedan omvårdnadsavgift, mat och
hyra är betald. År 2021 motsvarar detta 1 904 kronor per månad.
Om omvårdnadsavgiften satts till 0 kronor och den enskilde ändå
inte har 1 904 kronor kvar, kan kommunen subventionera delar av kostnaden för mat och hyra. Undantagen från denna subvention är
den som har ett kapital som överstiger 100 000 kronor.

Beräkning av inkomst

Vid beräkning av avgift räknas inkomster efter skatt och avkastning
av kapital som inkomst, samt även bostadsbidrag, bostadstillägg och
särskilt bostadstillägg. Den enskilde har skyldighet att uppge förändrade ekonomiska förhållanden under året.

Kvarboende

Om den ena makan/maken flyttar till äldreboende ska det vara möjligt
för den andra att bo kvar i det tidigare gemensamma hemmet med
rimliga ekonomiska villkor, vilket kommunen ska beakta när avgiften
fastställs.

Beslut om avgift

Socialtjänsten fattar beslut om den individuella avgiften och detta
beslut går att överklaga.

Mer information

Ring Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 (växel), fråga efter en avgiftshandläggare.

Sidan uppdaterades: