Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter för stöd till äldre 2024

Här kan du läsa om avgifterna samt skicka in dina inkomstuppgifter.

Avgifter för insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Vilken avgift just du ska betala räknas fram utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och vilka insatser du är beviljad. Du kan välja att avstå från att lämna uppgift om inkomst och bostadskostnad. Då beräknar vi din avgift enligt maxtaxa, se nedan.

Här kan du läsa mer om kostnaderna för avgifter inom äldreomsorgen.

Ordinärt boende (du som bor kvar hemma)

Du som har blivit beviljad hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm och/eller dagverksamhet betalar aldrig mer än 2 575 kronor per månad. Detta är maxtaxan för år 2024.

Matkostnad tillkommer på korttidsboende och dagverksamhet och om du får matdistribution.

Särskilt boende

Du som bor i särskilt boende betalar aldrig mer än 2 575 kronor per månad i omvårdnadsavgift. Detta är maxtaxan för år 2024.

Utöver omvårdnadsavgiften tillkommer kostnad för hyra, mat och eventuellt förbrukningsmaterial. Kostnaden varierar mellan olika boenden. Om du vill ansöka om bostadstillägg för din hyra så gör du det via Pensionsmyndigheten som du hittar här.

Dubbla boendekostnader - särskilt boende

Du som flyttar till ett särskilt boende kan få dina avgifter reducerade om du får kostnad för dubbelt boende. Reduceringen kan beviljas upp till tre månader. Detta gäller om du har ett kapitalinnehav understigande 100 000 kronor om du är ensamstående (200 000 kronor för par).

Om du vill ansöka om reducerad avgift för dubbla boendekostnader använder du blanketten:  Ansökan om dubbelt boende (PDF-dokument, 125 kB). Du ska styrka dubbla boendekostnader med exempelvis kvitto på betald hyra.

Du kan få ersättning för dubbla boendekostnader första gången du flyttar in på särskilt boende. Om du senare byter boende kan du inte få ersättning igen.

Beslut om avgift

Det är frivilligt att lämna inkomstuppgifter.

Vid beräkning av avgift räknas inkomster efter skatt och avkastning av kapital som inkomst, samt även bostadstillägg. Ekonomiskt bistånd räknas inte som en inkomst. Du har skyldighet att uppge förändrade ekonomiska förhållanden under året.

Summan av minimibeloppet, det belopp som enligt Konsumentverket ska täcka normala levnadskostnader, och din bostadskostnad kallas för förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är den summa vi drar från din inkomst efter skatt för att beräkna ditt avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala för de insatser som du är beviljad. Finns det inget avgiftsutrymme betalar du ingen avgift för insatserna. Socialtjänsten fattar beslut om den individuella avgiften och detta beslut går att överklaga.

Vid frågor kontakta Nacka Kommuns kundserviceenhet på telefon 08-718 80 00.

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Lämna inkomstuppgift digitalt för att få rätt avgift för beviljade insatser


Du kan också lämna inkomstuppgift via blankett som du skriver ut, fyller i och skickar in. Här finns inkomstförfrågan för 2024  (PDF-dokument, 183 kB).

Sidan uppdaterades: