Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om anslutning till VA-systemet

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om hur det går till att ansluta sig till vatten- och avloppssystemet efter utbyggnad.

Läs om anslutning till kommunalt vatten och avlopp på Nacka vatten och avfalls webbplats

Hur mycket är VA-avgiften?

Du kan själv räkna ut din avgift här. Behöver du hjälp att räkna ut avgiften är du välkommen att kontakta Nacka vatten och avfall på e-post: anslutning@nvoa.se

Vad är förbindelspunkt?

Förbindelsepunkten är gränsen mellan kommunens VA-ledningar och den enskilda fastighetsägarens VA-ledningar. Förbindelsepunkten ligger oftast i gatan i anslutning till fastighetsgräns.

Får fastighetsägaren vara med och påverka placeringen av förbindelsepunkten?

Nacka vatten och avfall skickar ut ett förslag på placering av förbindelsepunkt till varje fastighetsägare. Vanligen hamnar föreslaget läge i anslutning till fastighetens infart, men inte alltid. Fastighetsägaren bereds då möjlighet att antingen godkänna det föreslagna läget eller att ange ett eget önskat läge för förbindelsepunkten. Om fastighetsägarens önskemål är rimligt, tekniskt och ekonomiskt, för den allmänna va-utbyggnaden, beaktar kommunen fastighetsägarens önskemål.

När får jag veta min förbindelsepunkt?

Senast sex månader innan din vägsträcka byggs ut kommer du som fastighetsägare att få ett frischaktsavtal som ska undertecknas av dig och skickas in till Nacka vatten och avfall/eller annan mottagare som framgår på avtalet. Parallellt med frischaktsavtalet sker ett samråd om förbindelsepunktens läge vilket framgår på medskickad blankett med kartbilaga. Denna blankett ska också skrivas på och skickas in.

Kan jag börja gräva och förbereda anslutningen redan nu?

Vi vill avråda dig från att börja förbereda för anslutningen genom att lägga ner rör från ditt hus till föreslagen förbindelsepunkt innan vi har meddelat slutligt läge. Förbindelsepunktens läget kan behöva justeras av olika orsaker och är inte judiskt bindande förrän utbyggnaden är utförd och karta har skickats ut med det slutliga läget tillsammans med fakturan från Nacka vatten och avfall. Tidiga arbeten är förenade med risk att du som fastighetsägare kan behöva justera läget på dina ledningar. Arbetet bekostas och utförs av fastighetsägaren. Detta gäller även grävarbeten för eventuell LTA-pump vid anslutning till trycksatta system i förbindelsepunkten. Sumpens placering på fastigheten godkänns av Nacka vatten och avfall. När det blir aktuellt så bokar du en tid för konsultation på plats.

När måste jag betala VA-avgiften?

När VA-anläggningen är färdigbyggd och slutbesiktigad kommer avgiften att faktureras.

Måste jag ansluta mig till det kommunala VA-nätet?

Ja. För stora uttag av grundvatten och bristfälliga enskilda avloppsanläggningar förorenar grund- och ytvatten. Enligt ett EU-direktiv för vatten ska vattenkvaliteten i våra kustvatten förbättras. Kommunalt vatten och avlopp leder till minskade utsläpp av avloppsvatten och innebär att vi får bättre badvatten, mindre algblomning och bättre siktdjup.

Får jag behålla min egen brunn?

Spillvattenanläggningar får inte användas fortsättningsvis, men egen brunn för exempelvis bevattning kan man behålla. Det egna brunnsvattnet får däremot inte blandas i samma system som det kommunala vattnet utan ska separeras åt.

Vad innebär det att min fastighet får LTA-system?

Eftersom LTA-systemet är ett trycksatt system kan ledningarna följa topografin. Ledningarna kan läggas grunt med eluppvärmning alternativt på frostfritt djup eller med isolering. LTA-enheten består av pump, pumpbrunn, styrenhet och larm.
Nacka vatten och avfall tillhandahåller LTA-enheten, men fastighetsägaren står för installationen, vilket innebär att fastighetsägaren drar fram el till pumpen och gräver ner pumpbrunnen. Nacka vatten och avfall ansvarar sedan för reparation av pumpen om felet beror på själva pumpen, om det är fastighetsägaren som har spolat ner fel saker så är kostnaden för reprarationen hos fastighetsägaren.
I ett självfallssystem läggs vatten- och avloppsledningarna oftast på frostfritt djup om cirka 1,7 meter. Topografin på fastigheten kan i vissa fall innebära att fastighetsägaren behöver installera en pump för att pumpa sitt spillvatten till de kommunala ledningarna om inte självfall kan åstadkommas.

Måste det vara självfall ner till LTA-systemet?

Ja, LTA-enheten måste placeras så att det blir självfall från bostaden ner till LTA-enheten.

Vad händer om det blir strömavbrott?

LTA-enheten (pumpen) är beroende av strömförsörjning för att fungera. Vid strömavbrott bör fastighetsägaren i möjligaste mån begränsa avledning av spillvatten från bostaden (avstå från användning av dusch, bad, diskning etc). LTA-enheten kan rymma ett par hundra liter spillvatten och kan därför vara en reservbuffert under en kortare tidsperiod.

Var ska min pump placeras?

Om fastigheten ansluts till ett LTA-system i gata krävs en pump på fastigheten för att kunna ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. I de fallen beslutas läget för pumpenheten inom fastigheten i samband med beställningen av kommunalt VA i samråd med Nacka vatten och avfall, som även äger och underhåller pumpen. Dialogen är viktigt, då driftpersonal måste få tillträde och utrymme för reparation och byte av pumpen. Fastighetsägaren ansvarar för den normala driften, tillsynen och elförsörjningen av LTA-enheten.

Vilka VA-arbeten bekostas och utförs av fastighetsägaren?

Arbete på fastighetsmark ingår inte i den kommunala utbyggnaden.Fastighetsägaren ansvarar och bekostar utbyggnad från förbindelsepunkten.

När kan jag ansluta mig till VA-nätet?

Anslutningsarbetena på fastighetsmark kan påbörjas så snart kommunen meddelat att förbindelsepunkten till det kommunala vatten- och spillvattennätet är anlagd och anläggningsavgiften är betald. När vatten- och avloppssystemet är utbyggt i området ska anläggningsavgift betalas.

Sidan uppdaterades: