Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Program för markanvändning

Vilka fastigheter ska Nacka kommun äga, förvalta och utveckla? Hur ställer sig kommunen till att sälja och upplåta mark (tomträtt)? Hur avgör kommunen vem som ska få köpa mark? Hur sker prissättningen, och vilka andra villkor ska ställas?

Bild: Kommunal mark (brunstreckad) i området runt Stadshuset och Forum.

Dessa frågor tas upp i kommunens Program för markanvändning som Nackas kommunfullmäktige antog i oktober 2021.
Hämta programmet (PDF-dokument, 472 kB)

Ett redskap för tydlighet och transparens

Syftet med programmet är att ge en ökad tydlighet och transparens i arbetet med kommunal mark och kommunala fastigheter. Det ska leda till effektivare beslutsprocesser, tidsvinster och ökad likabehandling av de aktörer som vill vara med och utveckla Nacka kommun.

Programmet tar sin avstamp i kommunens övergripande mål om "attraktiva livsmiljöer för alla" och "en stark och balanserad tillväxt". Programmet vilar på följande utgångspunkter.

 • Marken ska förvaltas och utvecklas för att uppnå en stark och balanserad tillväxt.
 • Stadsutvecklingen ska vara självfinansierande över tid.
 • Marken ska användas så att kommunen kan leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.
 • Kommunen ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som bedöms vara av strategisk betydelse.
 • Kommunal mark kan upplåtas med nyttjanderätt för att tillgodose allmänna intressen.

Ett utförligt avsnitt ger riktlinjer och villkor för markanvisningar. Programmet innehåller också vägledning för hur kommunen ska göra när den överlåter eller upplåter fastigheter med tomträtt.

Programmet innehåller även riktlinjer för avtal om genomförande av detaljplaner på mark som kommunen inte äger, så kallade exploateringsavtal. Riktlinjerna innehåller grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter samt andra förhållanden som har betydelse för att bedöma konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal med kommunen.

Krav på parter kommunen samarbetar med

Försäljning eller upplåtelse av kommunal mark kan ske genom anbudsförfarande eller direktanvisning. Marknadsmässigt pris ska alltid vara en utgångspunkt i underlaget vid försäljning eller upplåtelse.

Både vid anbud och direktanvisning ska kommunen ta hänsyn till byggherrens ekonomi och till dennes tekniska och yrkesmässiga kapacitet. En förutsättning är också att förvärvaren eller byggherren är villig att genomföra kommunens generella krav. Hur byggherren tidigare har uppfyllt generella krav och ingångna avtal ingår också i bedömningen. Intresse för långsiktig förvaltning av bebyggelse med avsedd upplåtelseform ska beaktas och vid valet av aktör ska kommunen verka för att konkurrensförhållandena på marknaden främjas.

Utöver detta finns ett antal områden som alltid ska finnas med:

Gröna värden

Kommunen ska vid bebyggelse ställa krav på särskilda gröna värden på kvartersmark för att främja ekosystemtjänster, som bidrar till att kommunens övergripande mål om "Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka" och målen i miljöprogrammet uppfylls.

Prioriterade ekosystemtjänster på kvartersmark i Nacka stad (västra Sicklaön) är följande.

 • Sociala och rekreativa värden
 • Dagvattenhantering
 • Biologisk mångfald
 • Luftrening
 • Lokalklimat

Kommunstyrelsen ska fastställa andelstal för hur stor kvot av en fastighets yta som ska vara grön för att uppfylla ovanstående, så kallad grönytefaktor, för Nacka stad. Vid upplåtelse eller överlåtelse av fastigheter i samband med utvecklingen av lokala centra, avgör kommunstyrelsen för vart område hur krav på gröna värden ska formuleras för att uppfylla det övergripande målet.

Gestaltning

Kommundelarnas olika och unika karaktärer ska vidareutvecklas och förädlas med innovativ utformning av den tillkommande bebyggelsen. Utvärdering ska ske på följande alternativa grunder.

 • En väl gestaltad struktur utifrån såväl klassisk som modern arkitektur.
 • Signaturbyggnad med unik arkitektur.
 • Om kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsstrategier för definierade geografiska områden, ska de strategierna anges som gestaltningskrav vid överlåtelse eller tomträttsupplåtelse av fastigheter inom sådana områden.

Varierade upplåtelseformer

Kommunen ska eftersträva en variation av upplåtelseformer. Inom detaljplaneområden för huvudsakligen bostadsändamål ska kommunen verka för att minst en tredjedel av bostäderna upplåts med hyresrätt.

Bebyggelse inom viss tid

Kommunen ska ställa krav på inom vilken tid bebyggelse och anläggningar på kvartersmark ska påbörjas och senast vara avslutade.

För enskilda projekt/affärer kan kommunen också ange villkor om låg boendekostnad, sociala boenden och att praktikanter och lärlingar ska delta i byggnationen. Bedömningen får ske utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och beroende på hur kommunens behov i stort ser ut på kort och längre sikt.

Sidan uppdaterades: