Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Strukturplan för Nacka stad

Strukturplanen för Nacka stad bygger på översiktsplanens strategi "En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön" och visionen för Nacka stad: "Nära och nyskapande". Kommunstyrelsen beslutade 2015 att den utvecklade strukturplanen ska ligga till grund för den fortsatta planeringen på västra Sicklaön

Varför en strukturplan?

Nacka stad ska bli en stadsbygd som planeras och byggs utifrån ett tiotal delområden. Planprogram finns eller håller på att tas fram för sex områden. I arbetet med delområden har det kommit upp viktiga frågor som berör västra Sicklaön i sin helhet och som därför inte kan behandlas enbart i enskilda projekt – inte ens i planprogrammen. Strukturplanen tar upp frågor av det slaget.

Strukturplanen ska ligga till grund för fortsatt planeringsarbete och stödja kommunen och andra aktörer till helhetssyn i framtida avväganden.

Uppdaterad strukturplan november 2016

Den utvecklade strukturplanen för Nacka stad har uppdaterats utifrån nya förutsättningar och fattade politiska beslut. Projekten inom Nacka stad har också kommit längre i sin planering. I centrala Nacka planeras nya trafiklösningar och en delvis annan bebyggelsestruktur. En överdäckning av Värmdöleden ska knyta ihop området och ge plats åt en park. I Sickla-Plania och i Nacka strand har strukturplanen anpassats efter pågående projekt. I Henriksdal har redovisad bebyggelse anpassats till det nya programförslaget, som nu går ut på samråd. Ny bostadsbebyggelse planeras även norr om Svindersviken där Operan och Dramaten har sina lokaler idag.

Utvecklad strukturplan för Nacka stad, nov 2016  (PDF-dokument, 5,3 MB)
Tidigare version:
Utvecklad strukturplan för Nacka stad, maj 2015 (PDF 18MB)

Tät och blandad stad

Först togs en övergripande strukturplan fram. Där definieras vad som menas med en "tät och blandad stad" för västra Sicklaön. I den utvecklade strukturplanen utvecklas frågor om hur kommunen ska genomföra strategin.
Övergripande strukturplan för Nacka stad, 2014

Stadsutvecklingen ska skapa kopplingar mellan olika områden och förstärka sambanden mellan stadsdelarna. Målet är att skapa en sammanhängande stadsstruktur med attraktiva platser, stråk och boendemiljöer genom att förtäta och låta befintliga "bebyggelseöar" växa samman. Att gestalta staden utifrån det offentliga rummet är en av utgångspunkterna för att åstadkomma en attraktiv stadsmiljö. Bebyggelsen ska vara varierad och gärna delas in i mindre bebyggelseenheter.

Ett levande dokument

Strukturplaneringen på västra Sicklaön är en levande process där underlag och planer hela tiden uppdateras och kompletteras utifrån hur arbetet med detaljplaneprogram, detaljplaner och andra studier och genomförande fortskrider. Dokumentet är därför inte en slutgiltig plan, utan en redovisning av läget för den övergripande planeringen, och samtidigt en utgångspunkt för den fortsatta stadsutvecklingen på västra Sicklaön.

Dokument är skrivet med tanke på politiker, tjänstemän och medborgare i Nacka kommun, områdets markägare samt myndigheter som medverkar i planeringen.

Utgångspunkterna för hur en tät och blandad stad ska fungera beskrivs med hjälp av sex illustrationer:

Planen innehåller kartor över

  • Stadsstruktur (kvarter, gator, torg, natur/park)
  • Bebyggelse (bostäder, verksamheter, välfärdsfastigheter)
  • Stadsrum och grönstruktur (parker och natur, platsbildningar, gröna länkar och stråk, möjliga "Konsten att skapa stad"-projekt)
  • Trafik (gatutyper, huvudcykelstråk, kollektivtrafik)
  • Etappindelning och genomförande

Sidan uppdaterades: