Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sommartrafiken i Nacka

Nacka utvecklas och det byggs på flera håll. I sommar öppnar Skurubron i etapper. Värmdövägen byggs om till en grön och levande stadsgata. Även i andra delar av Stockholm pågår arbeten som påverkar dig, både om du reser spårbundet eller på vägarna.

Nacka är inne i ett starkt utvecklingsskede. Bostäder och kontor växer fram, mötesplatser skapas och stadsgator börjar ta form. Region Stockholms utbyggnad av tunnelbanans Blå linje till Nacka pågår för fullt och snart är det dags för nya Skurubrons öppnande.

Saltsjöbanan stängdes av i januari och ersätts med bussar fram till våren 2024. Anledningen är att SL ska bygga dubbelspår och nya stationer i Tattby och Fisksätra för att möjliggöra tätare trafik i framtiden.

I sommar startar Region Stockholm renoveringen av Norra Danviksbron vilket innebär att gångvägarna under bron stängs på både Nacka- och Stockholmssidan. Även den segelfria höjden ändras till 10,8 meter. Tvärbanan ersätts med buss 10 juli - 16 augusti när SL utför renoveringsarbeten.

Värmdövägen byggs om till en grön och levande stadsgata och Sickla bro ersätts

I sommar fortsätter arbetet att bygga om Värmdövägen till en grön och levande stadsgata, sträckan Vikdalsvägen till Sickla. Sickla bro ersätts och viktig infrastruktur byggs även ut för framtiden. Även Region Stockholms utbyggnad av Blå linje till Nacka påverkar trafiken längs Värmdövägen. Var uppmärksam och följ skyltning på plats.
För mer information: Värmdövägen byggs om till grön och trygg stadsgata

Bildtext: Klicka på kartan för att se den i större format. För mer information om varje projekt, se längre ner på sidan.

Långsammare nu för att gå smidigare i framtiden

När Nacka utvecklas innebär det att många olika aktörer är på plats. Ofta sker flera projekt parallellt vilket många gånger kan vara en förutsättning för att det fortsatta arbetet inte ska stanna upp. Stort fokus läggs därför på samverkan och koordinering.

- Trafiksäkerhet och framkomlighet är prioriterade områden för oss. Vi följer trafikflödet och har beredskap för att göra olika förbättringar. Det kan ändå uppfattas som påfrestande när resan tar längre tid, men det går långsamt nu för att det ska kunna gå smidigare i framtiden, säger Ulrika Haij, chef trafikenheten Nacka kommun.

Stockholmstrafiken i sommar

Under sommaren när många är lediga genomförs flera trafikarbeten i hela regionen. Här är ett urval med de största arbetena som görs i sommar av Region Stockholm, Trafikverket, Nacka kommun, Stockholms stad och Solna stad: Sommarens stora trafikpåverkande arbeten i stockholmsregionen | Trafiken.nu Stockholm

Planera din resa - Ha koll på trafikinformationen innan du beger dig ut i trafiken:

Aktuella trafikhändelser och trafikflöden: trafiken.nu
Planerade arbeten som påverkar trafiken: nacka.se/trafikeninacka
Sök din resa med kollektivtrafiken: sl.se

Här kan du läsa mer om Nackas utveckling:

Här planerar och bygger vi | Nacka kommun
Centrala Nacka | Nacka kommun
Sickla | Nacka kommun
Orminge | Nacka kommun

Här kan du läsa mer om de olika stadsutvecklingsprojekten som pågår i Nacka och hur de påverkar dig som reser:

Nummer 1:
Fisksätra utvecklas med fler bostäder och verksamheter
Åtgärd: Fisksätra entré är under uppbyggnad med nya bostäder. Vid Fisksätra station bygger SL om för dubbelspår och en ny multihall kommer stå klar 2024.
Plats: Fisksätra Centrum och närområdet.
Datum: Start hösten 2022 och kommer att pågå fram till 2030.
Påverkan: Flera aktörer arbetar på platsen. Utvecklingen av Fisksätra påverkar framkomligheten på vissa platser. Följ skyltning på plats.
Nytta: Stora delar av Fisksätra Centrum kommer att moderniseras, förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö, bättre belysning och ett starkare centrum med utbyggd lokal service.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Fisksätra entré | Nacka kommun

Nummer 2.
Orminge utvecklas för framtida bostäder, service och handel
Åtgärd: Som ett led i Orminges utveckling, pågår förberedande mark- och ledningsarbeten i centrumområdet.
Plats: Kanholmsvägen /Edövägen.
Datum: Maj 2023 – hösten 2023
Påverkan: Begränsad framkomlighet till och från Orminge. Med start i maj kommer framkomligheten begränsas på Edövägen. Inledningsvis smalnas körfälten av och senare i sommar blir Edövägen enkelriktad. Del av Kanholmsvägen är avstängd sedan tidigare. Följ skyltning på plats.
Nytta: Nära 2 000 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge Centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledning.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Orminge | Nacka kommun

Nummer 3.
Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet, väg 222.
Åtgärd: I sommar öppnar Trafikverket den nya Skurubron i etapper, allt eftersom olika delar av bron blir färdiga. Under augusti kommer bron öppna för trafik i båda riktningar. Därefter börjar Trafikverket bygga om den befintliga Skurubron till en lokalväg och en gång- och cykelväg.
Plats: Trafikplats Skuru –Trafikplats Björknäs.
Datum: Sommaren 2023.
Påverkan: Trafikverket arbetar på och vid sidan av vägen under hela sommaren 2023. Trafikverket har flera körfält öppna under hela byggtiden, men trafiken förflyttas i sidled när arbete på vägen pågår, och kan också komma att ledas om.
Nytta: Höjer trafiksäkerheten för alla trafikanter, skapar ett mindre sårbart trafiksystem, gynnar gröna transportalternativ som kollektivtrafik och cykel.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Trafikverket | Skurubron

Nummer 4.
Värmdövägen byggs om till en trygg och grön stadsgata och viktig infrastruktur byggs ut för framtiden.
Plats: Värmdövägen Finntorp – Järla bro.
Datum: I början av 2023 till och med 2024. Värmdövägen som helhet, sträckan Sickla bro i Sickla till Vikdalsvägen i centrala Nacka beräknas stå klar 2028.
Påverkan: Trafiken på Värmdövägen leds om till en tillfällig väg på Saltsjöbanans spårområde, sträckan Finntorp – Järla bro. Att nyttja spåren under Saltsjöbanans avstängning gör att det blir lättare för alla trafikslag att ta sig fram under tiden som Värmdövägen byggs om. Sprängningar genomförs och innebär kortare stopp för samtliga trafikslag. Följ skyltning på plats.
Nytta: Som en del av utvecklingen av Nacka stad byggs Värmdövägen om till en grön, trygg och trafiksäker stadsgata med breda gång- och cykelbanor, butiker, mötesplatser och torg. Längs vägen kommer nya träd och grönska att planteras. Träden hjälper också till med hållbara dagvattenlösningar. Från stadsgatan når du enkelt de tre kommande tunnelbanestationerna: Sickla, Järla och Nacka. Viktig infrastruktur såsom avlopp, el och värme byggs ut och säkerställs för framtiden.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Värmdövägen | Nacka kommun

Nummer 5.
Region Stockholms utbyggnad av tunnelbanans Blå linje till Nacka
Plats: Vid de framtida tunnelbanestationerna Sickla, Järla och Nacka.
Datum: Våren – sommaren 2023.
Påverkan: Arbeten ovan jord för framtida biljetthallar. Arbetet har en viss trafikpåverkan under hela perioden. Sprängningar ovan jord genomförs och innebär kortare stopp för samtliga trafikslag (bilister, cyklister, gående).

Vägar som påverkas är:

 • Värmdövägen och Alphyddevägen i Sickla.
 • Värmdövägen, Birkavägen och Kyrkstigen i Järla.
 • Väg 222 Värmdöleden i höjd med Nacka Forum, Vikdalsvägen, Griffelvägen, Skönviksvägen och Jarlabergsvägen.

Nytta: Utbyggnaden av tunnelbanan ger ökad kapacitet och kortare restider.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Region Stockholm | Blå linje till Nacka

Nummer 6.
Sickla bro ersätts med ny bro
Åtgärd: Bron har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny. Samtidigt ska nya ledningar säkerställa infrastrukturen för framtiden.
Plats: Värmdövägen /Sickla bro/Sickla industriväg.
Datum: Våren 2023 – våren 2024.
Påverkan: Under Saltsjöbanans avstängning har delar av Värmdövägen stängts av och trafiken har lagts om till en tillfällig väg söder om Sickla bro. Sickla industriväg har stängts av för genomfart. Sprängningar genomförs och innebär kortare stopp för samtliga trafikslag. Följ skyltning på plats.
Nytta: Sickla bro har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny. Samtidigt ska ledningar för vatten, avlopp, el, tele, värme, fiber och dagvatten under Värmdövägen förstärkas och anpassas efter de moderna behov vi har idag och i framtiden.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Värmdövägen | Nacka kommun

Nummer 7.
Tvärbanan stängs av på grund av underhållsarbete – ersätts med buss
Åtgärd: Underhållsarbeten på Tvärbanan.
Plats: Sträckan Stora Essingen –Sickla (Uddvägen) är avstängd.

Platser där arbeten utförs och vad som görs:

 • Plankorsningsbyte Förmansvägen Årstadal.
 • Plankorsningsbyte Åmänningevägen.
 • Dilatations- och rälsbyte på Fredriksdalsbron.
 • Smörjsystem Gröndal och Fredriksdal.
 • Smörjsystem Rosterikurvan.
 • Makadambyte Årstadal–Liljeholmen
 • Samt spårslipning, pålägg, svetsning och slyröjning /träd.

Datum: 10 juli – 6 augusti.
Påverkan: Bussar ersätter Tvärbanan.
Nytta: Spårövergångar kommer att göras om till mer hållbara betongövergångar.Det görs även växelarbeten.
Håll dig uppdaterad på sl.se

Nummer 8.
Region Stockholm renoverar Norra Danviksbron
Plats: Danvikstull, Nacka /Stockholm.
Datum: Juli och september 2023.
Påverkan: Arbetsområdet runt bron börjar etableras från 31 juli och då stängs gångvägarna under bron av på både Nacka- och Stockholmssidan. Motvikten på bron planeras att demonteras från 4 september vilket gör att bron inte kan öppnas. Segelfri höjd blir då 10.8 meter i tre månader. Kanalen stängs sedan av helt i två veckor i november/december.
Nytta: Norra Danviksbron totalrenoveras för att hålla i 100 år till. Den renoverade bron anpassas för framtidens krav på driftsäkerhet och effektivitet, och gör det möjligt för kollektivtrafiken att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. Brons unika utformning bibehålls.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Region Stockholm | Danviksbron

Sidan uppdaterades: