Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Köldmedier - om regler och rapportering

Köldmedier är ämnen som ingår i värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditionering. Den som ansvarar för anläggningar av en viss storlek ska rapportera till kommunen. Det finns också andra viktiga regler.
 1. Det här gäller reglerna

  Syftet med reglerna är att förhindra utsläpp av fluorerade ämnen som fungerar som kraftfulla växthusgaser.

  Som ägare av aggregat ska du:

  • Se till så att dina aggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad entreprenör hos ett kylserviceföretag.
  • Rapportera till kommunen (miljöenheten) om ditt köldmedieinnehav och se till att rapporten kommer in i tid (mellan 1 januari och 31 mars året efter det år rapporten gäller).
  • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former av en certifierad kyltekniker. Om alla aggregat på anläggningen skrotas ska du underteckna ett skrotningsintyg som skickas till miljöenheten. Om bara enskilda aggregat i en anläggning skrotas redovisas det i årsrapporten för det år då skrotningen ägde rum.
  • Informera miljöenheten minst sex veckor i förväg om du planerar att installera nya aggregat där innehållet av köldmedier är 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.
  • Om du låter installera ett aggregat som inte är hermetiskt slutet ska en installationskontroll utföras av en certifierad kylservicetekniker i samband med installationen.
  • Informera miljöenheten skriftligt också ifall anläggningen får en ny ägare.
 2. Vad du ska göra beror på aggregatens storlek

  Numera bygger reglerna för vad som ska göras på mängden koldioxidekvivalenter. (Tidigare gällde kilo köldmedia.)

  • Kontroll av att aggregatet inte läcker ska göras för alla platsbyggda aggregat och enhetsaggregat med köldmedier som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) och mer. För de flesta aggregat får det gå högst ett år (365 dagar) mellan två periodiska kontroller. För aggregat från 50 ton CO2e får det gå högst 180 dagar och för aggregat från 500 ton CO2e högst 90 dagar mellan två på varandra följande kontroller.
  • Om din anläggning innehåller aggregat vars totala köldmediemängd tillsammans motsvarar 14 ton CO2e eller mer ska en årsrapport lämnas in till miljöenheten under perioden 1 januari till senast den 31 mars året efter det år som rapporten avser. Bara kontrollpliktiga aggregat (över 5 ton CO2e) ingår i beräkningen av den totala köldmediemängden.
  • Du ska informera miljöenheten skriftligt minst sex veckor innan installationen utförs om du låter installera ett aggregat vars innehåll av köldmedier motsvarar 14 ton CO2e eller mer. Det kallas att skicka en underrättelse.
 3. Anlita certifierade servicetekniker!

  Det är viktigt är att att du alltid anlitar behöriga kylservicetekniker. Det gäller vid service av aggregat, vid den lagstadgade läckagekontrollen och vid andra ingrepp i köldmediesystemet på din anläggning. Om du behöver ett installationsintyg ska det också tas fram av en certifierad tekniker. För dig är det en trygghet att de här företagen är väl insatta i krav och rutiner, till exempel för vad köldmedierapporten ska innehålla.
  Sök här, om du inte redan har anlitat en certifierad kylentreprenör

 4. Årsrapportens innehåll

  Den årliga rapporten till miljöenheten ska innehålla följande uppgifter:

  • operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer,
  • fastighetsbeteckning,
  • anläggningens adress (både anläggningens fysiska plats och utdelningsadress, om de är olika),
  • kontaktuppgifter, med fakturaadress,
  • namn och certifikatnummer på teknisk personal,
  • datum för läckagekontroll av aggregat,
  • anlitad certifierad kylentreprenör,
  • mängd och typ av köldmedier som är installerat,
  • mängd köldmedier som fyllts på vid service och underhåll,
  • omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

  Årsrapporten ska undertecknas av en representant för den som ansvarar för aggregaten.

 5. Skicka dokumentationen till miljöenheten

  Årsrapporterna ska skickas till miljöenheten i Nacka kommun.

  Postadress:
  Miljöenheten
  Nacka kommun
  131 81 Nacka

  Med e-post: miljoenheten@nacka.se

  OBS! Se till att skicka en tydlig och läslig kopia! Foto av rapport blir ofta suddig och svårläst.

  Underrättelser om ny anläggning, skrotningsintyg och annan dokumentation ska skickas till samma adress.

 6. Ditt ansvar

  Som ägare av aggregat med köldmedia är det du som har ansvaret för att följa reglerna på området. Att inte utföra de kontroller som krävs, att inte rapportera före den 31 mars eller anlitar obehörig tekniker medför att man får betala en miljösanktionsavgift samt en extra tillsynsavgift.

  För miljöenhetens granskning av årsrapporter får du betala en fastställd handläggningsavgift enligt kommunens miljötaxa.

 7. Mer information och kontakt

  De kompletta reglerna som om köldmedier finns i:

  • EU-förordning (EU) nr. 517/2014 om fluorerande växthusgaser
  • Förordningen (2016:1128) om fluorerande växthusgaser
  • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen står bakom en webbplats med information som du kan ha nytta av:
  Alltomfgas.se

  Kontakta annars ditt kylserviceföretag eller miljöenheten i Nacka om du har frågor om reglerna. Du når miljöenheten via kommunens kontaktcenter - se kontaktlänk högst upp på sidan.

Sidan uppdaterades: