Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel utbildning och kultur. Under kommunfullmäktige finns 10 nämnder. Nämnderna ansvarar för mål, ambitioner, prioriteringar och sammanvägning av olika intressen inom sitt område.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden ansvarar för mål, finansiering, uppföljning och investeringar inom fritidsområdet. Nämnden ansvarar för kommunalt ägda idrotts- och fritidsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar, lekplatser och stöd till föreningslivet.

Fritidsnämnden ansvarar för

 • fritidsverksamheten i kommunen
 • föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet
 • att samarbeta med föreningar och organisationer och stimulera det arbete som dessa bedriver
 • de kommunala fritidsgårdarnas verksamheten
 • drift och underhåll av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet samt uthyrning av sådana lokaler
 • att fortlöpande föra dialog med föreningarna i frågor inom nämndens ansvarsområde.

Nämndsekreterare:
Kristoffer Axén

Förtroendevalda i fritidsnämnden

Protokoll och beslutsunderlag

Sammanträdesdagar

Reglemente för fritidsnämnden (PDF-dokument, 114 kB)

Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för barn- och ungdomskultur och kulturverksamhet i övrigt. I detta ingår bland annat att se till att det finns barnkulturverksamhet, finansiera biblioteken, kundval kulturskola samt ge stöd till kulturföreningars offentliga kulturarrangemang och övriga insatser för kulturlivet i Nacka.

Nämnden ansvarar också för att både utveckla och stödja nya uttrycksformer och kulturverksamheter.

Kulturnämnden ansvarar även för kommunens lokalhistoriska arkiv och för kommunens konstsamling.

Nämndsekreterare:
Carin Arbell

E-post till nämnden

Förtroendevalda i kulturnämnden

Protokoll och beslutsunderlag

Sammanträdesdagar

Reglemente för kulturnämnden (PDF-dokument, 127 kB)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och för kommunens miljö- och livsmedelstillsyn.

Det innebär till exempel att:

 • ha synpunkter på funktion, gestaltning och utformning
 • upprätta förslag till detaljplaner och fastighetsplaner
 • se till att det finns kartor över kommunen för fysisk planering och infrastruktur
 • bevaka och besluta i miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • bevaka och besluta i frågor om livsmedelskontroll
 • upprätta förslag till naturreservat och skötsel av dessa
 • pröva ansökningar om bygglov.

Nämndsekreterare:
Kristoffer Axén

Förtroendevalda i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Protokoll och beslutsunderlag

Sammanträdesdagar

Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden (PDF-dokument, 125 kB)

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens vägar, gator och övrig allmän platsmark samt park- och naturmark. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter inom trafikområdet.

Inom nämndens ansvarsområde ligger också att ansvara för en grundläggande information om kommunens tekniska anläggningar.

Nämndsekreterare:
Maria Baeva

Förtroendevalda i natur- och trafiknämnden

Protokoll och beslutsunderlag

Sammanträdesdagar

Reglemente för natur- och trafiknämnden (PDF-dokument, 155 kB)

Nämnden för arbete och försörjning

Nämnden för arbete och försörjning ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, ensamkommande barn och unga, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Nämnden har även det samlade ansvaret för flyktingmottagandet. För dessa verksamheter ansvarar nämnden för mål, finansiering, och uppföljning.

Nämndsekreterare:
Maria Baeva

Förtroendevalda i nämnden för arbete och försörjning

Protokoll och beslutsunderlag

Sammanträdesdagar

Reglemente för arbets- och företagsnämnden (PDF-dokument, 132 kB)

Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende individ- och familjeomsorg (exklusive ekonomiskt bistånd), kommunal vård och omsorg som inte avser äldre, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd, med undantag för de uppgifter som åligger arbets- och företagsnämnden och äldrenämnden.

Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Socialnämnden utgör sådan kommunal nämnd som anges i lotterilagen, alkohollagen, lagen om anordnande av visst automatspel, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Socialnämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden.

Nämndsekreterare:
Erika Sundman Linde

Förtroendevalda i socialnämnden

Protokoll och beslutsunderlag

Sammanträdesdagar

Reglemente för socialnämnden (PDF-dokument, 112 kB)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.

Nämndens uppgift är att:

 • finansiera ovannämnda verksamheter
 • formulera mål för dem
 • följa upp och utvärdera dem samt
 • utöva myndighetsansvar, det vill säga besluta om de enskilda invånarnas rättigheter och skyldigheter inom förskoleverksamhet och utbildning.

Det är Kommunfullmäktige som beslutar om storleken på checkbeloppen.

Nämndsekreterare:
Heidi Swahn

E-post till nämnden

Förtroendevalda i Utbildningsnämnden

Protokoll och beslutsunderlag

Sammanträdesdagar

Reglemente för utbildningsnämnden (PDF-dokument, 142 kB)

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden ansvarar för den praktiska hanteringen kring de allmänna valen till riksdag, kommun och region och till Europaparlamentet. Nämnden ansvarar även för genomförandet av folkomröstningar.

Val- och demokratinämnden planerar, samordnar och genomför val och folkomröstningar i Nacka. Konkret innebär det att bland annat att rekrytera röstmottagare, organisera förtidsröstningen, ordna med vallokaler och röstmottagningar samt se till att valmaterial finns. Nämnden genomför även den preliminära rösträkningen och inrapporteringen av valresultaten på valkvällen sedan vallokalerna stängts. Val- och demokratinämnden arbete är reglerat i vallagen (SFS 2006:837).

Val- och demokratinämnden är lokal valmyndighet. I varje kommun ska det finnas en valnämnd, utöver de lokala valnämnderna är länsstyrelsen ansvarig för att besluta om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Det övergripande ansvaret har den centrala statliga valmyndigheten, som exempelvis upprättar röstlängder och skickar ut röstkort. Valmyndigheten ansvarar även för registrering av partibeteckningar och anmälan av kandidater.

Val- och demokratinämnden bevakar demokratifrågor i kommunen och arbetar för att utveckla och fördjupa den demokratiska processen gentemot Nackaborna.

Kontaktperson:
Anders Fredriksson

Protokoll och beslutsunderlag

Förtroendevalda i val- och demokratinämnden

Sammanträdesdagar

Reglemente för val- och demokratinämnden (PDF-dokument, 92 kB)

Äldrenämnden

Äldrenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunal vård och omsorg och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd/kommunal nämnd, avseende personer över 65 år.

Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Äldrenämnden ansvarar också för fritidsfrågor och folkhälsofrågor som rör personer över 65 år.

Äldrenämnden ansvarar för ett generellt stöd till pensionärsföreningarna, i form av ett allmänt årligt bidrag per medlem till pensionärsförening som uppfyller de av fullmäktige fastställda villkoren för att erhålla sådant bidrag.

Äldrenämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden.

Förtroendevalda i äldrenämnden

Protokoll och beslutsunderlag

Sammanträdesdagar

Reglemente för äldrenämnden (PDF-dokument, 116 kB)

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Lagen säger:

"I varje kommun skall finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares, och gode mäns förvaltning. Denna tillsyn avser att i möjligaste mån hindra rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, det vill säga gamla, sjuka, handikappade och barn.

Nämndsekreterare:
Heidi Swahn

Förtroendevalda i överförmyndarnämnden

Protokoll och beslutsunderlag

Sammanträdesdagar

Reglemente för överförmyndarnämnden (PDF-dokument, 101 kB)

Sidan uppdaterades: