Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra övergripande mål

Våra fyra övergripande mål utgår ifrån vår grundläggande värdering och finns för att styra oss så att vi uppnår vår vision - öppenhet och mångfald.

Våra övergripande mål är:

Maximalt värde för skattepengarna

Nacka erbjuder hög kvalitet och effektiv service till alla Nackabor. Rätt saker görs i rätt tid och på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter.

Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egna val medverkar Nackaborna till att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas ambition att vara bäst på att vara kommun bidrar till prioritering av vad en kommun ska göra och ständig utveckling på alla områden.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nacka är en välkomnande, tolerant och nyskapande plats att bo, besöka och arbeta i. Här finns spännande miljöer och levande mötesplatser som är trygga och tillgängliga. Det unika i kommundelarna bevaras och utvecklas. Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka. Kultur- och idrottslivet är rikt och aktivt.

Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Stark och balanserad tillväxt

Nacka växer för fler. Fram till 2030 ska minst 20 000 nya bostäder byggas och 15 000 nya arbetsplatser skapas. Nacka ska ha ett företagsklimat i toppklass. Tillväxten sker med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt.

Nacka utvecklas i nära samspel med nackabor, civilsamhälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen i Stockholmsregionen.

Bästa utveckling för alla

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer. Kommunen möter varje Nackabo och aktörs behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet.

Stor valfrihet och inflytande på riktigt kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

Så här fungerar mål- och resultatstyrning

I Nacka fungerar mål- och resultatstyrningen så här:

 • Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål för hela den kommunala verksamheten och strategiska mål för respektive nämnd.
 • Kommunfullmäktige ger nämnderna ekonomiska förutsättningar genom att ange en rambudget.
 • Nämnden fördelar rambudgeten mellan sina ansvarsområden så att verksamheten kan bedrivas på ett sådant sätt att målen uppfylls.
 • Styrningen sker också genom att verksamhetens resultat följs upp i förhållande till de resurser som har satts in och rapporterats till kommunfullmäktige tre gånger per år.

Strategiska mål och nyckeltal

Inom ramarna för de övergripande målen fastställer kommunfullmäktige strategiska mål för nämnderna. De strategiska målen skall tydligt ange den sökta kursen för de kommande fem till tio åren.

Poängen med att fastställa strategiska mål är att de fångar nämndernas väsentliga områden och är bestående över en längre tid och därmed skapar förutsättningar för ett långsiktigt förbättringsarbete.

För varje strategiskt mål eftersträvas:

 • att det finns en lämplig mängd nyckeltal,
 • att läge anges samt att analyser utarbetas,
 • att egna och jämförande resultat för dem presenteras enligt beslutad periodicitet,
 • att förslag till resultatförbättrande åtgärder tas fram och
 • att förutsättningar skapas för leverans av resultat.

Nyckeltal är ett mått eller värde som ger information för att kunna jämföra resultat med uppsatta mål. Nyckeltalet ska:

 • vara relevant och väsentligt för måluppfyllelsen samt visa om nämnden är på väg att uppfylla målet.
 • visa ett orsakssamband mellan nyckeltalet och det strategiska målet.
 • vara repeterbart, det vill säga mätningen ska kunna upprepande svara, vara enkelt att förstå och svårt att manipulera, ska möjliggöra jämförelser med andra kommuner och i vissa fall med företag och andra organisationer.

Utvärdering av målen

Utvärdering av målen och hur väl den kommunala verksamheten har bedrivits sker bland annat i samband med bokslut. Utvärderingen ligger till grund för kommande års strategiska mål och budgetramar.

I samband med utvärderingen ser vi bland annat över följande frågor:

 • Nådde vi beslutade målnivåer?
 • Hur står sig den verksamhetens resultat i jämförelse med andras?
 • Vad är orsaken till uppkommen situation?
 • I vilken utsträckning förklaras resultatet av vår strategi och vad vi faktiskt har gjort respektive oförutsedda interna och externa händelser?
 • Gav redovisade åtgärder den väntade effekten? Om inte, i vilken utsträckning förklaras detta av att vi gjorde något annat än vi egentligen tänkt oss, av oförutsedda händelser, eller helt enkelt av att vi tänkte fel från början?
 • Behöver vi prioritera om resurserna?
 • Vilka lärdomar skall vi ta med oss?

Svaren på frågorna visar på möjliga utvecklingsområden. Efter en avslutad period används nyckeltalen som grund för uppföljning, analys och lärande. De egna resultaten jämförs med andras. Fungerade strategin som det var tänkt? Fokuserade nämnden på rätt områden? Genomförde nämnden rätt åtgärder på rätt sätt? Gav resursfördelningen sökt effekt? Vilka lärdomar ska vi ta med oss?

Genom att använda samma struktur för att fastställa budget som för period- och årsbokslut säkerställs en röd tråd i utvecklingsarbetet.

Sidan uppdaterades: