Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Ett skyddsombud är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Ombudet har inget eget ansvar för arbetsmiljön. Skyddsombudet ska kontrollera att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Psykiska och sociala frågor hör också till ombudets uppgiftsområden.

Inom sitt uppdrag ska skyddsombud:

  • Ta del av sådant som rör arbetsmiljön inom sitt skyddsområde
  • Bli underrättad om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena
  • Delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisationen
  • Få relevant utbildning för sitt uppdrag
  • Delta vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall
  • Delta vid upprättande av handlingsplaner
  • Ingå i skyddskommitté

Arbetsgivaren är skyldig att berätta för skyddsombudet om förändringar som berör arbetsmiljön. Dessutom har skyddsombudet rätt att ta del av de handlingar som behövs för att hon eller han ska kunna sköta sina uppgifter.

Skyddsombud ska alltid finnas

Alla arbetsplatser ska ha ett skyddsombud. Det ska finnas minst ett skyddsombud på en arbetsplats som har fem eller fler anställda. Om det finns fler ombud på en arbetsplats, ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet ansvarar då för att samordna skyddsombudens verksamhet.

Att utse skyddsombud

De fackliga organisationerna utser skyddsombud. Vanligtvis är skyddsombud fackligt anslutna, men det finns inga sådana krav.

anmäl skyddsombud

Anmäl skyddsombudet till arbetsgivaren via personalenheten.

Lista över skyddsombud

En lista över alla skyddsombud finns här.


Sidan uppdaterades: