Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning (AVA) är en anställningsform som utgått fr.o.m. 1 oktober 2022. Pågående anställningar på AVA fortlöper tills avtalet löper ut men inga nya anställningsformer på AVA tecknas fr.o.m 1 oktober. Istället ska vi använda nya anställningsformen särskild visstidsanställning (SÄVA) fr.o.m. 1 oktober 2022

Övergångsvis gäller följande i fråga om konvertering:

Vid bedömningen av om en särskild visstidsanställning ska konverteras ska tid som arbetstagaren har haft i allmän visstidsanställning från och med den 1 mars 2022, men inte tidigare, räknas som tid i särskild visstidsanställning. Det innebär att konvertering av särskild visstidsanställning enligt de nya reglerna inte kommer att ske förrän tidigast efter den 1 mars 2023.

Pågår en allmän visstidsanställning den 1 oktober 2022 ska frågan om konvertering av den anställningen bedömas enligt äldre regler i LAS. Det innebär att konvertering ska ske när anställningen har pågått i sammanlagt mer än 24 månader, vilket motsvarar mer än 730 dagar, under en femårsperiod om du har haft flera visstidsanställningar i följd utan ett längre avbrott än sex månader mellan varje anställning ska även denna tid räknas med. Det handla om allmänna visstidsanställningar som enligt anställningsavtalet ska pågå i minst sex månader efter den 1 oktober 2022.

Allmän visstidsanställning har varit en tidsbegränsad anställningsform, som har kunnats användas utan att arbetsgivaren behöver redovisa några särskilda skäl för den.

Uppsägningstid - vad gäller?

Vid tidsbegränsad anställning kortare än tre månader, är anställningen inte uppsägningsbar. Detta gäller om inte annat är överenskommet.

Vid tidsbegränsad anställning längre än tre månader gäller en månads ömsesidig uppsägningstid. Detta gäller om inte annat är överenskommet.

Sidan uppdaterades: