Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juridik

Överklaga beslut

Kommunala beslut kan överklagas på olika sätt. Antingen kan ett beslut överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär eller genom så kallad laglighetsprövning. Laglighetsprövning kallas det när vem som helst som bor i kommunen vill överklaga ett kommunalt beslut. Förvaltningsbesvär innebär att någon som privatperson överklagar ett beslut som gäller den enskilde personligen.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär innebär att någon som privatperson överklagar ett beslut som gäller rör någon personligen. När kommunen fattar denna typ av beslut ska den enskilde infomeras om hur beslutet kan överklagas (genom så kallad överklagandehänvisning). Den enskilde har tre veckor på sig att överklaga från det datum den enskilde fick del av beslutet.

Om kommunen får in ett överklagande om förvaltningsbesvär ska kommunen pröva om överklagandet kommit in i rätt tid. Om överklagan kommit in i rätt tid ska den skickas vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Om överklagandet kommit in för sent ska överklagandet avvisas. Ett beslut om att avvisa överklagan kan även överklagas.

Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och ta ett annat beslut.

Läs om att överklaga kommunens beslut på förvaltningsrättens webbplats.

Laglighetsprövning

Om någon anser att kommunen har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan den enskilde lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Ett exempel på ett beslut som överklagas genom laglighetsprövning är nämndbeslut som inte avser viss individ.

Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när beslutet överlämnas till någon som är direkt berörd av beslutet.

En laglighetsprövning ska lämnas in skriftligt till förvaltningsrätten i Stockholm senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla.

Prövningen innebär att förvaltningsrätten undersöker om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt.

På riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till i 13 kap. kommunallagen.

Om överklagandet bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

På förvaltningsrättens webbplats kan du läsa om hur det går till att begära laglighetsprövning

Skillnaden mellan förvaltningsbesvär och laglighetsprövning

Tillvägagångssätt Laglighetsprövning Förvaltningsbesvär
Vem får överklaga? Kommunmedlem, invånare Den som berörs av beslutet, om det går personen emot
Skickas till? Förvaltningsrätten Kommunen (men adresseras till överprövande instans)
Skickas när? Inom tre veckor från att det justerade protokollet anslagits Inom tre veckor från att den berörde fått del av beslutet
Prövningen gäller? Om beslutet är lagligt Om beslutet är lagligt och lämpligt
Resultat av prövningen? Belsutet kan kvarstå eller upphävas Beslutet kan kvarstå, upphävas eller ändras

Delgivning av beslut och ärenden

Delgivning är ett sätt för kommunen att säkerställa att den som berörs av ett beslut eller ärende har fått del av beslut/handlingar. Beroende på vad det är som ska delges kan det finnas specialbestämmelser som reglerar hur delgivningen ska gå till. Delgivning sker oftast genom att en handling skickas till den som berörs eller till den som är behörig att företräda denne med ett bevis på mottagande.

Delgivningssätten enligt delgivningslagen är

– vanlig delgivning

– muntlig delgivning

– förenklad delgivning

– särskild delgivning med juridisk person

– stämningsmannadelgivning och

– kungörelsedelgivning.

Beslut som överklagas via laglighetsprövning, 13 kapitlet kommunallagen, delges/tillkännages genom att justerat protokoll anslås på kommunens anslagstavla.

Inom tre veckor från att den berörde fått del av beslutet
Prövningen gäller Om beslutet är lagligt Om beslutet är lagligt och lämpligt
Resultat av prövningen Beslutet kan kvarstå eller upphävas Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas

Sidan uppdaterades: