Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Omvårdnadsbidrag

Vårdar du en anhörig och utför ett väsentligt merarbete som annars skulle kunna utföras inom ramen för hemtjänst kan din anhörige ansöka om omvårdnadsbidrag.

Vårdar du en anhörig och utför ett väsentligt merarbete som annars skulle kunna utföras inom ramen för hemtjänst kan din anhörige ansöka om omvårdnadsbidrag. Hjälpen kan bestå av exempelvis på- och avklädning, personlig hygien, toalettbesök. Hjälpen kan också bestå av tillsyn dygnet runt på grund av exempelvis demenssjukdom.

Syftet är att ge ett stimulansbidrag till de personer vilkas anhöriga utför ett väsentligt merarbete som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst.

Bidraget kan kombineras med hemtjänst, dagverksamhet eller insatser för stöd till anhöriga - men inte korttidsvistelse och växelvård.

Omvårdnadsbidraget beräknas per dag. Avdrag görs för det antal dagar då personen vistats på korttidsboende. Avdrag görs inte vid sjukhusvistelse.

Bidraget utgår i två nivåer – 1433 respektive 2865 kronor per månad.

För att få omvårdnadsbidrag behövs ett beslut, som fattas av Socialtjänstens äldreenhet.

Biståndshandläggaren tar kontakt och följer upp beslut om omvårdnadsbidrag årligen eller vid större förändring av omvårdnadsbehovet.

Äldre och funktionsnedsättning Ansök om stöd här!Kriterier för omvårdnadsbidrag

  • Personen som får hjälp ska vara 65 år eller äldre.
  • Personen som får hjälp ska vara folkbokförd och fast boende i Nacka.
  • Den anhörige som vårdar ska vara bosatt i samma hushåll.
  • Den anhörige ska inte vara anställd som personal eller personlig assistent hos den närstående, inte heller ha närståendepenning från försäkringskassan.
  • Personen som får hjälp ska ha omfattande och varaktiga behov av personlig omvårdnad.

Hjälpen kan bestå av exempelvis på- och avklädning, personlig hygien, toalettbesök.

Hjälpen kan också bestå av tillsyn dygnet runt på grund av exempelvis demenssjukdom.

Vad får man inte omvårdnadsbidrag för?

Normal handling, matlagning och städning i ett hem berättigar inte till bidrag.
Hjälp med injektioner, sårvård, mediciner och liknande ansvarar sjukvården för. Sådana insatser berättigar inte till omvårdnadsbidrag.

Bidragets två nivåer

Bidraget utgår i två olika nivåer beroende på omfattningen av omvårdnaden som den anhörige ger.

För år 2024 är nivå 1: 1433 kronor/månad och nivå 2:  2865 kronor/månad. Bidraget är knutet till basbeloppet och ändras varje år.

Avdrag görs för vid vistelse på korttidsboende eller växelvård, då annan vårdgivare tar över omvårdnadsansvaret. Omvårdnadsbidraget är ett dagbidrag och betalas för det antal dagar varje månad då personen får omvårdnad av sin anhörige i hemmet.

Personen som får omvårdnad eller anhörig som utför vården är skyldig informera biståndshandläggaren om förhållanden som påverkar utbetalning av omvårdnadsbidraget.

Omvårdnadsbidraget utgår till den som får vården. Denne förutsätts vidarebefordra bidraget till den anhöriga som utför vården. Bidraget utgår från det datum då ansökan har lett till beslut om bidrag.

Sidan uppdaterades: