Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Flygbild över Igelbodatomterna och Saltsjöbaden

Markanvisning Igelbodatomterna

De två tomterna ligger mellan Fisksätra och Igelboda, strax väster om Saltsjöbanan och är planlagda för småindustrier. Syftet med markanvisningstävlingen är att hitta en köpare som på bästa sätt förvaltar området, skapar lokala arbeten och bidrar till att det lokala näringslivet utvecklas positivt.

Markanvisningstävlingen är avslutad

Frentab vinner markanvisningstävlingen för de två småindustritomterna i Fisksätra. Det beslutade kommunstyrelsen i Nacka kommun den 13 juni. Förutom att bebygga de två tomterna kommer även cirka 80 nya arbetsplatser att skapas.

Underlag och handlingar

Frågor och svar

Fråga: Har ni någon tomtkarta som man kan ta del av?
Svar: Fastighetsbildningen för tomt A och tomt B pågår. Om lantmäteriförrättningen vinner laga kraft innan sista anbudsdag för markanvisningstävlingen (den 2 maj) läggs kartor ut här.

Fråga: Jag undrar om ni har gjort en värdering av tomterna? Vill gärna ta del av den i så fall.
Svar: Ja, två värderingar har gjorts och ni kan ta del av dem nedan.
Igelboda 2 18 o 2 19 värdering Forum[1].pdf
VU Nacka Igelboda 2 18 och 2 19 värdering Torkel Öste[1].pdf

Fråga: Vi önskar mer tillgänglig information beträffande tomt A + tomt B. Gärna utförligare tomtkartor.
Svar: Fastighetsbildningen för tomt A och tomt B pågår. Om lantmäteriförrättningen vinner laga kraft innan sista anbudsdag för markanvisningstävlingen (den 2 maj) läggs kartor ut på webbsidan. Tomtmarkeringar avses sättas upp på plats under veckan.
Blivande fastighetsgränser (för Tomt A respektive Tomt B) är nu markerade med träläkt.
Träläkten för Tomt A har markerats med röd sprayfärg.
Träläkten för Tomt B har markerats med gul sprayfärg.

Fråga: Är våtmarksfrågan utredd och har några besvärande art-aspekter framförts?
Svar: Naturvärdesinventering och ev. artinventering bedöms vara klara efter sommaren, se sidan 5 i inbjudan. Våtmarksfrågan avses utredas gemensamt mellan kommunen och tävlingsvinnaren, se sidan 5 i inbjudan.

Fråga: Har man satt upp några pristankar eller är anbudspriser och verksamheten avgörande oavsett prisnivån?
Svar: Bedömning av inkomna anbud kommer göras i enlighet med utskickat material. Både verksamhet, antal arbetstillfällen som skapas på platsen samt anbudspris kommer att vägas in i slutgiltig bedömning.

Fråga: Finns det någon mall för hur utvärdering av inkomna anbud kommer att se ut?
Svar: Nej det finns inte. Skriftlig motivering till bedömning av tävlingsförslagen kommer att göras.

Syfte att utveckla det lokala näringslivet

Syftet med markanvisningstävlingen är att hitta en köpare som på bästa sätt förvaltar området, skapar lokala arbeten och bidrar till att det lokala näringslivet utvecklas positivt. Utvärdering av inkomna anbud kommer att ta hänsyn till hur många arbetstillfällen som kommer genereras, vilken verksamhet som avses bedrivas på platsen, anbudspris och slutligen genomförandeförmåga hos anbudslämnaren.

Som del av utvecklingen av fastigheterna kommer en ny tillfartsgata att behöva anläggas. Det är kommunens ambition att detta arbete ska utföras av köparen.

NY_Markanvisning_Igelboda_artikel - kopia.jpgKartan ovan visar de två tomterna som ingår i markanvisningen.

Naturvärdesinventering genomförs

Innan slutgiltig försäljning kan genomföras måste en naturvärdesinventering med kompletterande artskyddsutredning genomföras för att säkerställa lämpligheten av etablering på platsen. Kommunen har beställt denna utredning och den kommer att genomföras under försommaren. Skulle naturvärdesinventeringen visa att området inte går att exploatera kommer anvisningen ej genomföras.

Sidan uppdaterades: