Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kontrollprogram under byggtiden

Innan några arbeten påbörjas i ett exploateringsområde ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Informationen här är en vägledning till företag som är verksamma i Nacka.

Kontrollprogrammet ska vara ett levande dokument med en samlad beskrivning av hur man arbetar med att förebygga, undersöka och åtgärda påverkan på mark, vatten eller närboende. Det tar inte upp arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.

Utgångspunkten är att det är verksamhetsutövarens, oftast byggherren och/eller exploatörens, ansvar att reglerna till skydd för miljö och hälsa följs. Det är därför verksamhetsutövaren som ska ta fram ett kontrollprogram.

Kontrollprogrammet ska ta upp och beskriva den påverkan som projektet kan ha för närboende och på miljön. Programmet ska ange de skyddsåtgärder som behövs, vem som ska utföra dem och när. Programmet ska också beskriva hur verksamhetsutövaren kontrollerar att miljökrav och riktlinjer följs samt hur eventuella klagomål som uppstår ska hanteras.

Nedan följer exempel på vad ett kontrollprogram kan innehålla. Innehållet kan variera beroende på typ och storlek på projekt. Fakta om projektet, rutiner och ansvar för information och hantering av klagomål ska dock alltid finnas med.

Beskrivningen här gäller större projekt inom stadsbyggandet.

Kontrollplaner i samband med bygglov beskrivs här.

Kontrollprogram, exempel på innehåll

Fakta om projektet

 • Verksamhetsutövare, med kontaktuppgifter, adress, organisationsnummer etc.
 • Kort beskrivning av projektet, med karta och/eller situationsplan.
 • Tidplan för projektet. När ska vad göras?
 • Byggtidens utsträckning i tid.

Information

 • Beskrivning av hur och när boende i närheten informeras.
 • Hantering av klagomål
 • Beskrivning av hur eventuella klagomål ska hanteras inom projektet. Vem är ansvarig, vilka kontakter ska tas och vilka åtgärder ska man göra?

Buller, stomljud och vibrationer

 • Förväntade/beräknade buller- och stomljudsnivåer under byggtiden.
 • Geografiskt påverkansområde.
 • Riktvärden, kontroll och åtgärder för buller, stomljud och vibrationer.
 • Projektets ordinarie arbetstider.
 • Kross ska anmälas separat.

Här kan du läsa mer om krossning och hämta anmälningsblankett
Naturvårdsverkets vägledning om buller från byggplatser, med riktvärden
Nackas information om buller.

Luftföroreningar

 • Kontroll och åtgärder mot damning
 • Eventuella krav på arbetsmaskiner och arbetsfordon med avseende på avgaser.
 • Transportvägar för byggmaterial etc.

Hantering av förorenade massor

 • Förväntad föroreningssituation.
 • Provtagningsparametrar, provtagningsfrekvens etc.
 • Anpassning av arbetet på grund av föroreningen.
 • Beredskap för oförutsedda mark- och grundvattenföroreningar.
 • Anmälan om efterbehandling/avhjälpandeåtgärd ska göras separat.

Förorenad mark eller vatten - vad ska du göra?

Om du som entreprenör, fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet hittar eller får kännedom om en förorening är du skyldig att genast informera kommunens miljöenhet om det. Det finns en särskild blankett för ändamålet. Om det är bråttom - ring först 08-718 80 00 och be att få tala med en miljöinspektör!
Blankett för upplysning om mark- eller vattenförorening

När ett förorenat område har undersökts ska du redovisa tekniska undersökningar eller mätprotokoll, förslag till saneringsmetod med mera till miljöenheten. Också för det finns en blankett.
Blankett om efterbehandling av fastighet/förorenat område

Efter saneringen ska en slutrapport skickas till miljöenheten. Använd gärna vår checklista som hjälp för att få med det som är viktigast.
Checklista för slutrapportering om efterbehandling

Mer information om ansvar för förorenade områden, val av åtgärder för att ta hand om föroreningar med mera finns på Naturvårdsverkets webb.
Vägledningar om förorenade områden
Länsstyrelsens information om förorenade områden

Länshållningsvatten

 • Förväntade flöden, volymer och kvalitet på länshållningsvatten (dagvatten, eventuellt inläckande grundvatten samt processvatten).
 • Recipient för länshållningsvattnet (dag- och/eller spillvattennätet, ytvattenrecipienter, infiltration).
 • Beskrivning av reningsanläggningar inklusive pH-justering.
 • Riktvärden för länshållningsvatten. Provtagningsparametrar, provtagningsfrekvens etc.

En informationsfolder innehåller närmare anvisningar om länshållningsvatten. Observera att Nacka vatten och avfall AB ska informeras senast fem veckor före byggstart.
Länshållet vatten i Nacka kommun - anvisningar
Läs mer i webbens avdelning om dagvatten

Kemikaliehantering

 • Förteckning över vilka typer av kemiska produkter som kommer att användas och i vilka mängder.
 • Förvaring och hantering av kemiska produkter.
 • Eventuell användning av kemiska injekterings- /tätningsmedel.
 • Service- och tankningsställen för arbetsmaskiner och arbetsfordon.
 • Beredskap för spill och olyckshändelser.

Avfall

Tillsynsavgift

Miljöenhetens arbete med att kontrollera och informera ansvariga om kraven på egenkontroll betalas av den som är ansvarig för att göra kontrollprogrammet. Du får betala timavgift enligt kommunens miljötaxa.

Informationsblad om sidans ämne (PDF-dokument, 1 MB)

Sidan uppdaterades: