Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafiken i Nacka - det här händer 2022/2023

Flera förändringar är på gång i trafiken i Nacka. Nya projekt startar, pågående projekt flyttar till nya platser och projekt blir klara. I slutet av året flyttar Fyrbåksrondellen i Centrala Nacka till nytt läge. I januari stängs Saltsjöbanan av och ersätts med buss. Arbetet med att bygga om Värmdövägen till stadsgata fortsätter och under avstängningen kommer trafiken flyttas från vägen till Saltsjöbanans spårområde.

Under nästa år är det precis som tidigare störst påverkan på trafiken för dig som reser genom Centrala Nacka och på Värmdövägen till Sickla. Även trafiken i Nacka strand, runt Orminge centrum samt Fisksätra centrum påverkas. Tänk på att planera din resa, ta höjd för längre restider och har du möjlighet – res gärna utanför högtrafik.

Saltsjöbanan ersätts med buss

Den 1 januari stängs Saltsjöbanan av fram till våren 2024. Bland annat ska trafikförvaltningen/SL bygga dubbelspår i Tattby och Fisksätra för att tågen ska kunna gå i tätare trafik. Under avstängningen kan du som resenär välja mellan fyra busslinjer.
Läs mer: Bussar ersätter tågen på Saltsjöbanan

Smidigare resväg genom rondellen vid Nacka Forum, Vikdalsvägen/Värmdövägen

I början av november kommer trafiken gå smidigare genom den ombyggda rondellen vid Vikdalsvägen/Värmdövägen. Efter en lång tid med provisorisk rondell är det välkommet. Följ skyltning på platsen. Till våren öppnar de nya stadsgatorna Vikdalsvägen och Värmdövägen ner till Lillängen. Håll dig uppdaterad på: Värmdövägen Nacka

Flytt av Fyrbåksrondellen mellan Nacka Forum och väg 222

Utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje till Nacka går framåt. Trafiken läggs nu om runt tunnelbanans arbetsområde vid Vikdalsvägen, Griffelvägen och Skvaltans väg. I slutet av året flyttas Fyrbåksrondellen som ligger mellan Nacka Forum och väg 222 ett hundratal meter västerut.

Delar av Värmdövägens trafik leds om till Saltsjöbanans spårområde

När så mycket pågår samtidigt i Nacka är samverkan och koordinering mellan aktörer och projekt viktigt. Med start våren 2023 kommer delar av Värmdövägen att stängas av och trafik ledas om till spårområdet sträckan Finntorp – Järla bro.

- De nya trafiklösningarna kan upplevas bökiga, framför allt i början, men genom att till exempel leda om trafik till Saltsjöbanans spårområde underlättar vi för dig som reser, det blir mer framkomligt under byggtiden, säger Ulrika Haij, chef trafikenheten Nacka kommun.

Sickla bro och Finntorpsbron byts ut

Under första kvartalet 2023 startar arbetet med bygga en ny bro som ersätter Sickla bro. Trafiken kommer att påverkas på olika sätt, bland annat stängs Sickla industriväg av för genomfart av motortrafik. Finntorpsbron ska bytas ut under 2023. Under byggtiden stängs den av och du som går och cyklar leds om via Värmdövägen.

Översiktskarta Trafikarbeten höst 2022_ny.jpg (PDF-dokument, 2,5 MB) (PDF-dokument, 1,3 MB)

Klicka på kartan för att se en större bild. Kartan visar Nackas större trafikarbeten. Vill du veta mer om projekten, pågående, kommande och arbeten som blir klara, se längre ner.

Arbeten vid Skurubron, i Fisksätra, Orminge och Nacka strand påverkar också trafiken

I Orminge centrum påverkas trafiken när en tillfällig bussterminal byggs. Åker du förbi Skurubron läggs trafiken om periodvis och hastigheten är fortsatt nedsatt. När Nacka strand utvecklas påverkas trafiken vid J V Svenssons torg och en del av Augustendalsvägen.

Även i Fisksätra händer det mycket just nu, Ett första spadtag har tagits för Fisksätra entré och bygget av en ny multihall är igång och en tillfällig sporthall ska byggas. Vid Fisksätra station bygger trafikförvaltningen/SL dubbelspår för att möjliggöra tätare trafik. Detta innebär att trafiken påverkas i olika grad, framför allt på Fisksätravägen och vägarna runt om.

- Vi förstår att det är påfrestande när det går trögt att ta sig fram. Vi följer trafikflödet nära och har beredskap för att göra förbättringar om så krävs. Trafiksäkerhet och framkomlighet är prioriterade uppgifter för oss, och jag hoppas att du som reser fortsätter ha samma goda tålamod gällande trafikpåverkan som tidigare. Det går långsammare nu för att det ska kunna gå smidigare i framtiden, säger Ulrika Haij.

Mer trafiksäkert, mer hållbart och smidigare resande

Det händer mycket i Nacka. Samtidigt som vi gör plats för bostäder, verksamheter och mötesplatser skapas bättre möjligheter för dig att resa. Det byggs en ny tunnelbana, Saltsjöbanan utvecklas och anpassas för fler resande, det byggs en ny Skurubro, trafikplatser byggs om och nya stadsgator växer fram.

Planera din resa

Aktuella trafikhändelser och trafikflöden: trafiken.nu
Planerade arbeten som påverkar trafiken: nacka.se/trafikeninacka
Sök din resa med kollektivtrafiken: sl.se

Större arbeten som påverkar trafiken i Nacka hösten 2022 och 2023

1. Region Stockholm: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 till våren 2024. Sträckan ersätts med bussar.
Nytta: För att Saltsjöbanan ska kunna gå med tätare trafik byggs dubbelspår i Tattby och Fisksätra.
Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar.
Tidplan: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 och planeras öppna våren 2024
För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs på Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
För information om ersättningstrafiken se sl.se

2. Region Stockholm: Tattby station byggs om till mötesstation
Nytta: Region Stockholm bygger dubbelspår i Tattby och Fisksätra för att Saltsjöbanan ska kunna gå med tätare trafik.
Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar. Området runt station Tattby påverkas av flyttade gång- och cykelbanor, följ skyltning på plats.
Tidplan: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 och planeras öppna våren 2024. Arbetet vid Tattby station pågår februari 2023 – januari 2024.
För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs på Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
För information om ersättningstrafiken se sl.se

3. Region Stockholm: Fisksätra station byggs om till mötesstation
Nytta: Region Stockholm bygger dubbelspår i Tattby och Fisksätra för att Saltsjöbanan ska kunna gå med tätare trafik.
Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar. Gångvägarna vid stationen påverkas och ett körfält på Fisksätravägen tas i anspråk. Följ skyltning på plats.
När: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 och planeras öppna våren 2024. Arbetet vid Fisksätra station startar pågår februari 2023 – januari 2024.
För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs på Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
För information om ersättningstrafiken se sl.se

4. I Fisksätra centrum byggs det fler bostäder och verksamheter
Nytta: Stora delar av Fisksätra centrum kommer att moderniseras, förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö, bättre belysning och ett starkare centrum med utbyggd lokal service. Under hösten kommer även markarbeten att påbörjas, och byggnation av nya bostadshus längs Fisksätra entré.
Påverkan: Områden kommer att hägnas in vilket påverkar framkomlighet på vissa platser.
När: Under hösten 2022 och 2023.
För mer information: Fisksätra entré | Nacka kommun

Ny modern multihall byggs i Fisksätra
Nytta: Multihallen har plats för olika friidrottsgrenar samt en ny fritidsgård med café. Totalt 5 700 kvm yta för idrottsverksamhet.
Påverkan: Begränsad framkomlighet för gång- och cykelvägen intill Saltsjöbanan under byggtiden. P-platsen på Fisksätra IP används av projektet, tillfällig parkering intill 11-spelarplanen. Byggtrafik via Hamnvägen påverkar trafikflödet på Fisksätravägen från nu och till sensommaren 2024.
När: Bygget av multihallen beräknas vara klart sensommaren 2024.
För mer information: Fisksätra Multihall | Nacka kommun

5. Bussgatan i Orminge byggs ut
Nyttan: Bussgatan i Orminge centrum byggs ut för ökad kapacitet när Orminge växer.
Påverkan: Begränsad framkomlighet till och från Orminge centrum när Utövägens förlängnings stängs av för trafik och Edövägen får begränsad framkomlighet på grund av markarbeten. Följ skyltning på plats.
För mer information: Orminge | Nacka kommun

6. Trafikverket: Skurubron
Nytta: Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet för att skapa en trafiksäkrare förbindelse med bättre framkomlighet. Med två broar, den gamla och nya, minskar även sårbarheten för trafiken.
Påverkan: Sänkt hastighet mellan trafikplatserna Björknäs och Skuru. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Tidplan: Sommaren 2023 (då startar renoveringen av Gamla Skurbron som beräknas vara klart 2025).
För mer information: Väg 222, den nya Skurubron

7. Nacka strand utvecklas till en mer levande och blandad stadsdel
Nytta: J V Svenssons torg och en del av Augustendalsvägen flyttas något österut för att göra plats för kommande bostäder. Samtidigt säkras viktig infrastruktur i marken såsom el, vatten och avlopp.
Påverkan: Gående, cyklister och biltrafik tar sig förbi under hela arbetet, för bil vissa kvällar och nätter med skytteltrafik. Gång- och cykelbana leds om, följ skyltning på plats. Bussarna går som vanligt. Garagenedfarten i rondellen är öppen under hela arbetet.
Tidplan: Projektstart i oktober 2022 och beräknas vara klart under 2023.
För mer information: Nacka strand | Nacka kommun

8. Trafikverket: Trafikplats Skvaltan byggs om
Nytta: Trafikplatsen byggs om och anpassas till den framtida utvecklingen av centrala Nacka.
Påverkan: De östra av- och påfartsramperna kommer att stängas av under ombyggnaden. När arbetet är klart kommer den nya förbindelsevägen mellan Trafikplats Skvaltan/väg 222 och Jarlaberg/Nacka strand att öppna för allmänheten.
Tidplan: Början av 2023 och klart i slutet av 2023.
För mer information: Väg 222, trafikplats Skvaltan
Ny väg kopplar ihop Nacka strand och Jarlaberg med väg 222 | Nacka kommun

9, 10 och 11
Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka

9. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning Skönviksvägen
Nytta: Trafiken är omlagd för att entré till tunnelbanans station Nacka ska kunna byggas.
Påverkan: Skönviksvägen förbi tunnelbanans arbetsområde
Tidplan: Pågående, fram till 2025
För mer information: nyatunnelbanan.se/centralanacka

10. Region Stockholm: Tunnelbana Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning på väg 222 Värmdöleden
Plats: Väg 222 Värmdöleden i höjd med Nacka Forum, Centrala Nacka
Nytta: Trafiken är omlagd för att entré till tunnelbanans station Nacka ska kunna byggas.
Påverkan: Körfälten är smalare och flyttade mot mittremsan. Hastigheten sänkt till 70km/h.
Tidplan: Pågående, fram till våren 2023.
För mer information: nyatunnelbanan.se/centralanacka

11. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Flytt av Fyrbåksrondellen till nytt läge
Plats: Fyrbåksrondellen i höjd med Nacka Forum, Centrala Nacka flyttas västerut och anslutande vägar leds om (Skvaltans väg, Griffelvägen och Vikdalsvägen).
Nytta: Trafiken leds om för att entréer till tunnelbanans station Nacka ska kunna byggas.
Påverkan: Omläggningen kommer att påverka buss, gående, cyklister och biltrafik. Mer information kommer inom kort.
Tidplan: Från slutet av 2022 och därefter minst 4 år.
För mer information: nyatunnelbanan.se/centralanacka

12. Värmdövägen – denna del klar våren 2023
Vad/Nytta: Värmdövägen byggs om till grön och trygg stadsgata och viktig infrastruktur såsom avlopp, el och värme byggs ut och säkerställs för framtiden
Påverkan: Samtliga trafikslag påverkas när Värmdövägen byggs om, även Nacka- och Värmdöbussarna. Mellan rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen och Lillängsvägen är ett körfält öppet i vardera körriktning. I rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen sker löpande arbeten som påverkar trafiken. Ökad risk för köer i området. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Tidplan: Den här delen av projektet är klart våren 2023. Även Värmdövägen, sträckan Lillängsvägen till Sickla bro, ska byggas om till stadsgata och beräknas stå klar 2028.
För mer information: Värmdövägen | Nacka kommun

13. Finntorpsbron byts ut till en ny modern bro
Vad: Finntorpsbron, gång- och cykelbron mellan Finntorp och Ekudden, över Värmdövägen och Saltsjöbanan ska bytas ut till en ny modern bro.
Nytta: Finntorpsbron har skador som medför nedsatt bärighet. Den nya bron har ökad framkomlig för de som går, cyklar och har funktionsvariationer och gör maskinell snöröjning möjlig.
Påverkan: Den befintliga bron kommer att stängas av och gång- och cykeltrafik leds om via Värmdövägen.
Tidplan: Exakt när arbetet startar är inte beslutat, men ska genomföras under tiden för Saltsjöbanans avstängning, då det finns samordningsvinster för projektet.
För mer information: Värmdövägen | Nacka kommun

14. Dagvattenrening i Kyrkviken
Nytta: Renare vatten i Järlasjön
Påverkan: Sänkt hastighet till 30 km/h förbi arbetsområdet på Järlaleden strax öster om Sickla. Västra delen av strandpromenaden vid Kyrkviken stängs av. Du som går eller cyklar, följ skyltning på plats.
När: Arbetet att bygga färdigt den nya reningsanläggningen för dagvatten pågår mellan november 2022 och april 2023.
För mer information: Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

15. Värmdövägen/Alphyddan
Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Omledning av Värmdövägen
Plats: Värmdövägen i höjd med Alphyddevägen, Sickla
Nytta: Trafiken är omlagd för att entréer till tunnelbanans station Sickla ska kunna byggas.
Påverkan: Värmdövägen förbi tunnelbanans arbetsområde.
Tidplan: Pågående, fram till 2025.
För mer information: nyatunnelbanan.se/nacka
För mer information: Sickla - Nya tunnelbanan

16. Värmdövägen byggs om till grön och trygg stadsgata och viktig infrastruktur som avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber byggs ut och säkerställs för framtiden
Påverkan: I stora drag, under Saltsjöbanans avstängning januari 2023 till våren 2024 kommer delar av Värmdövägen att stängas och trafik ledas om till spårområdet sträckan Finntorp – Järla bro. Alla trafikslag påverkas. Den exakta trafiklösningen är under utredning.
Tidplan: I början av 2023 startar första etappen, sträckan Sickla bro – Järla bro. Denna etapp planeras vara klar under 2024. Värmdövägen som helhet, sträckan Sickla Bro till Vikdalsvägen i Centrala Nacka beräknas stå klar 2028.
För mer information: Värmdövägen | Nacka kommun

17. Sickla bro rustas upp
Nytta: Bron har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny.
Påverkan: Under Saltsjöbanans avstängning, från januari 2023 till våren 2024, kommer delar av Värmdövägen att stängas av och trafik ledas om på sträckan väster om Sickla bro. Alla trafikslag påverkas.
Tidplan: Beräknas vara klart under 2024.
För mer information se Värmdövägen | Nacka kommun

18. Sickla industriväg stängs för genomfart
Påverkan: I samband med en rad större infrastrukturarbeten i området stängs vägen för genomfart. Ni som går och cyklar, följ skyltning på plats.
Tidplan: Från första kvartalet 2023 till andra kvartalet 2024.

19. Region Stockholm: Tvärbanans slutstation flyttar till Uddvägen under första kvartalet 2023. Busshållplats kommer att anläggas i höjd med Uddvägen för byte till tvärbana.
Påverkan: I samband med en rad större infrastrukturarbeten i området kommer tvärbanans slutstation att flyttas tillfälligt.
Tidplan: Tvärbanans slutstation flyttas tillbaka till Sickla station under första kvartalet 2025.
För mer information: Information blir tillgänglig på sl.se när tidplanen är fastställd.

Sidan uppdaterades: