Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Parkering

Övergivna eller långtidsuppställda fordon

Här hittar du information om hur du anmäler ett övergivet fordon och vad som gäller vid flytt av fordon på allmän platsmark, fastighetsmark samt privat mark.

Lagen som reglerar flytt av fordon

Ett felparkerat eller övergivet fordon kan behöva flyttas. Det är kommun, polis eller Trafikverket som får besluta om flyttning. enligt lagen om flytt av fordon (1982:129) och förordningen flyttning av fordon i vissa fall (1982:198)

Flyttning kan bli aktuell om fordonet har parkerats:

  • så att det hindrar trafik eller utgör fara
  • så att det försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg
  • oavbrutet på samma plats under minst tre dygn
  • på en parkeringsplats för rörelsehindrade
  • i ett körfält eller på en körbana för fordon i linjetrafik
  • på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält
  • på eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.

Fordonet kan också flyttas om det är belagt med körförbud, saknar registreringsskylt, inte får brukas på grund av obetald fordonsskatt, saknar trafikförsäkring eller att ägaren har skulder avseende felparkeringsavgifter på mer än 5000 kronor.

Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats. Bilägaren blir skyldig att betala för de kostnader som uppkommer i samband flyttningen av fordonet. Polisen ska underrättas när kommunen eller Trafikverket beslutar om flyttning av fordon.

Kostnad i Nacka kommun är 2200 kronor för en flytt.

När Nacka kommun flyttar ett fordon som behöver ställas upp på vår uppställningsplats utgår en ersättning om 40 kr per påbörjat dygn. Denna ersättning inklusive bärgningskostnad måste vara betalt innan fordonet kan lämnas ut.

Anmäl ett övergivet eller långtidsuppställt fordon

Fordon som har varit uppställda eller övergivna en längre tid på fastighetsmark och allmän platsmark ska anmälas via nacka.se felanmälanformulär som du hittar överst på sidan eller via appen infracontrol.

Flytt av fordon på privat mark eller annan väghållare

Innan kommunen kan hjälpa till ska mark- eller fastighetsägaren själv (eller med hjälp av ett parkeringsbolag) försöka kontakta fordonsägaren. Det görs genom att skicka två rekommenderade brev med begäran om att fordonsägaren ska flytta fordonet. Sedan har fordonsägaren en vecka på sig att flytta fordonet.

Därefter kan mark- eller fastighetsägaren kontakta ett parkeringsbolag som skickar in en hemställan om flytt av fordon till kommunen. Hemställan ska skickas in via nacka.se felanmälanformulär som du hittar överst på sidan eller via appen infracontrol. Vid behov av underlag för hemställan, kontakta Nacka kommuns trafikenhet.

Flytt av fordon på Trafikverkets mark

Här kan du läsa om vad som gäller för flytt av fordon som står på Trafikverkets mark

Äger du en uttjänt bil som behöver skrotas?

Äger du en uttjänt bil (skrotbil) ska du lämna den till en auktoriserad bildemonterare (bilskrotare) som tar hand om de miljöfarliga komponenterna och plockar bort återvinningsbara delar.
En bil innehåller ämnen som är skadliga för naturen, t ex kvicksilver, bly, olja, svavelsyra och bensin.

Sidan uppdaterades: